Page 16 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
16
Σ
την αποδιοργάνωση του κό-
σμου της νύχτας κατάφερε
να προχωρήσει η ΕΛΑΣ και
συγκεκριμένα οι άντρες του Τμή-
ματος Δίωξης Εκβιαστών, σχημα-
τίζοντας μία από τις ογκωδέστε-
ρες δικογραφίες όλων των επο-
χών σε βάρος 217 ατόμων, με-
λών τεσσάρων μαφιόζικων οργα-
νώσεων. Οι κατηγορίες που τους
βαρύνουν, αφορούν σε εκβια-
σμούς σε βάρος ιδιοκτητών κυ-
ρίως νυχτερινών καταστημάτων
για υπηρεσίες «προστασίας», για
εκρήξεις και εμπρησμούς σε κα-
ταστήματα, για απόπειρες αν-
θρωποκτονιών, για εμπορία αν-
θρώπων, ναρκωτικών, όπλων,
για εκβιαστικές εισπράξεις, για
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και
για σωρεία άλλων αξιόποινων
πράξεων, ενώ παράλληλα ερευ-
νάται μία σειρά από ανεξιχνία-
στες μέχρι στιγμής υποθέσεις
ακόμη και ανθρωποκτονίες που
έγιναν στον κόσμο της νύχτας,
χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν
προκύψει στοιχεία. Από τους
217, περίπου οι 70 αποτελούν
το βασικό επιχειρησιακό πυρήνα
των τεσσάρων συμμοριών, ενώ
μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί
σχεδόν οι μισοί από τους 70.
Αρκετοί εξ αυτών βρίσκονταν
ήδη στην φυλακή από παλαιότε-
ρες υποθέσεις, συνέχιζαν, όμως,
να κινούν τα νήματα στη νυχτε-
ρινή ζωή της Αθήνας, καθώς και
αρκετών επαρχιακών πόλεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την
ανακάλυψη αυτών των συμμο-
ριών, είχαν καταγγελθεί μόνο 19
περιπτώσεις εκβιασμών ιδιοκτη-
τών καταστημάτων και με βάση
αυτές τις καταγγελίες είχε μπο-
ρέσει η Αστυνομία να προχωρή-
σει σε συλλήψεις. Αυτή τη φορά,
όμως, η ΕΛΑΣ τα κατάφερε μόνη
της, ύστερα από μία πολύ προ-
σεκτική έρευνα που κράτησε
σχεδόν ενάμιση χρόνο και με
την πολύτιμη βοήθεια της ΕΥΠ, η
οποία παρείχε το περίφημο «βα-
λιτσάκι» της για την καταγραφή
τηλεφωνικών συνομιλιών των
μελών αυτών των κυκλωμάτων.
Σ’ αυτές μιλούν με κωδικοποιη-
μένες φράσεις, τις οποίες η
Αστυνομία κατάφερε να αποκρυ-
πτογραφήσει, ενώ έγιναν και πα-
ρακολουθήσεις και βιντεοσκοπή-
σεις των κακοποιών κατά τη
διάρκεια των «συναλλαγών»
τους. Από την έρευνα προέκυψε
ότι θύματα αυτών των συμμο-
ριών είχαν πέσει ιδιοκτήτες 268
καταστημάτων τόσο στην περιο-
χή της πρωτεύουσας όσο και
στην περιφέρεια, ενώ σε αυτές
τις υποθέσεις εμπλέκονταν ακό-
μη και άτομα «υπεράνω πάσης
υποψίας», όπως αστυνομικοί,
τραπεζικοί και δημόσιοι υπάλλη-
λοι. Μάλιστα, ανάμεσα στους
αστυνομικούς ήταν και ένας
πρώην Αστυνομικός Διευθυντής,
που φρόντιζε για τον εξοπλισμό
μίας εκ των συμμοριών και τον
αποκαλούσαν «Στρατηγό», ενώ
μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια
του λαϊκού πενταγράμμου προ-
σέλαβε μία ομάδα από αυτούς
για να εκβιάσουν και να αποσπά-
σουν 500.000 ευρώ που ισχυρι-
ζόταν ότι της χρωστούσε ένας
πρώην σύντροφός της. Παράλ-
ληλα, από την έρευνα διαπιστώ-
θηκε ότι υπήρχε αντιπαλότητα
μεταξύ δύο εγκληματικών οργα-
νώσεων και μεγάλος ανταγωνι-
σμός μεταξύ τους για την επι-
κράτηση της μίας εις βάρος της
άλλης. Παράλληλα, ταυτοποιή-
θηκαν και εξιχνιάστηκαν προπα-
ρασκευαστικές πράξεις και
εγκληματικές ενέργειές τους:
Συμβόλαια θανάτου σε βάρος
αρχηγικών μελών αντίπαλων
ομάδων, εκρήξεις σε νυχτερινά
καταστήματα, επικίνδυνες σωμα-
τικές βλάβες σε βάρος προσώ-
πων κ.λπ. Οι ενέργειες αυτές
αποσκοπούσαν είτε στη φυσική
εξόντωση προσώπων είτε στην
πρόκληση υλικών ζημιών σε κα-
ταστήματα στα οποία παρείχε
«προστασία» η αντίπαλη ομάδα.
Εχοντας πληροφορίες για τις
σχεδιαζόμενες εγκληματικές
πράξεις, η Αστυνομία κατάφερε
να αποτρέψει αρκετές απ’ αυτές
(ως επί το πλείστον δολοφο-
νίες), λαμβάνοντας εικονικά
αποτρεπτικά μέτρα, για παρά-
δειγμα, με δήθεν μπλόκα ή με
την «τυχαία» ύπαρξη περιπολι-
κών στα σημεία όπου θα γίνο-
νταν οι εκτελέσεις. Το αποτέλε-
σμα ήταν να μη διαπραχθεί κα-
μία ανθρωποκτονία σε βάρος με-
λών εγκληματικών οργανώσεων
κατά τα έτη 2010–2011, ενώ την
περίοδο 2006–2009 είχαν δια-
πραχθεί συνολικά 19 ανθρωπο-
κτονίες σε βάρος άλλων ομάδων
εκβιαστών. Εξιχνιάσθηκαν όλες
οι εκρήξεις που έγιναν το 2009
και 2010 από αυτές τις εγκλημα-
τικές οργανώσεις σε βάρος κατα-
στημάτων και νυχτερινών κέ-
ντρων διασκέδασης, ενώ διαπι-
στώθηκε το ξέπλυμα των εσό-
δων από τις παράνομες δραστη-
ριότητες τους: Τα επένδυαν σε
αγορές ακινήτων (οικόπεδα, κα-
ταστήματα, οικίες) σε διάφορες
εταιρείες και επιχειρήσεις.
Οι συμμορίες
Οι συμμορίες που κρατούσαν
τα σκήπτρα στον κόσμο της νύ-
χτας ήταν τέσσερις. Οι πιο «δρα-
στήριες» και επικίνδυνες ήταν η
πρώτη, στην οποία μετείχαν
γνωστά ονόματα του υποκόσμου
και τα αρχηγικά στελέχη τους
βρίσκονται ήδη στη φυλακή για
παλαιότερες υποθέσεις, όπως
Γράφει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης
συμβάντων
Αστυνομικό ρεπορτάζ με κάλυψη
σημαντικών εγκληματικών
περιστατικών του περασμένου μήνα.
ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΦΙΟΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λίγο μετά την έκρηξη της βόμβας που είχαν τοποθετήσει
στο νυχτερινό κέντρο «Θέα» της παραλιακής.
Σε 1.000.000 ευρώ ανερχόταν ο μηνιαίος τζίρος των αδίστακτων μαφιόζων
από τις «υπηρεσίες» προστασίας που παρείχαν.