Page 6 - PCM267

Basic HTML Version

ΣχολιΑΣμοΣ
ΑρθογρΑφιΑΣ &
ΠροΤΑΣΕιΣ
Κ
ατ’ αρχάς, καλή επιτυχία
στο περιοδικό σας με το
επίκαιρο της θεματολο-
γίας που πραγματεύεται στις
σημερινές εποχές. Παρακάτω
αναφέρω τις απόψεις και κά-
ποιες προτάσεις μου (όπως άλ-
λωστε ζητήσατε) για το πρώτο
τεύχος σας.
Σχετικά με τις σελίδες του
«Αστυνομικού Δελτίου»:
Θα
ήταν αρκετά διδακτικό, αλλά
και σημαντικά ενδιαφέρον
(πιστεύω επίσης ότι θα ανέ-
βαζε σημαντικά τις πωλή-
σεις) να παρουσιάζονται επι-
πλέον εμπειρίες παθόντων
πολιτών. Με βάση την προ-
σωπική εμπειρία τους, θα
μπορούσαμε να δούμε λάθη,
αδύνατα σημεία, τις συμβου-
λές τους για το τι θα μπο-
ρούσε να γίνει για να απο-
φευχθεί το συμβάν που τους
έτυχε ή πώς το απέτρεψαν
και πώς άλλαξε η ζωή τους
μετά. Εδώ επίσης, αν και φα-
ντάζομαι ότι είναι αρκετά δύ-
σκολο, θα μπορούσαν, έστω
και ανώνυμα, να μας πουν
τις δικές τους εμπειρίες και
ορισμένοι πρώην ή και νυν
κατάδικοι.
Σχετικά με το άρθρο «Τα
όρια του Νόμου»:
Αρκετά
εμπεριστατωμένο, δεν χρειά-
ζεται βελτίωση.
Σχετικά με το άρθρο για
τους λαθρομετανάστες:
Εί-
ναι προφανές ότι μία τέτοια
εκτενής αναφορά στους λα-
θρομετανάστες (ή αλλιώς
στους παράνομους μετανά-
στες), από ένα περιοδικό με
θεματολογία την ασφάλεια,
προδιαθέτει εμμέσως στην
άποψη ότι υπάρχει μεγάλη
συσχέτιση και αναλογικότητα
στο δίδυμο λαθρομετανά-
στες–εγκληματικότητα. Δεν
θα κάνω σχολιασμό επ’ αυ-
τού, αλλά εδώ (από τη στιγ-
μή που αυτή η κατάσταση
ήδη υφίσταται) θα μπορού-
σαν να δοθούν κάποιες συμ-
βουλές προστασίας από την
εμπειρία. Για παράδειγμα,
έστω και παράνομοι μετανά-
στες οι οποίοι εργάζονται
στη χώρα μας, αν έχουν μαζί
και την οικογένειά τους και
κατά συνέπεια δεν είναι ανε-
ξάρτητοι–μεμονωμένοι, συ-
νήθως δεν προβαίνουν σε
πράξεις παραβατικότητας.
Επίσης, πολλές διαπραττόμε-
νες εγκληματικές πράξεις
από αυτούς συνέβησαν κα-
τόπιν αθέτησης της οικονομι-
κής συμφωνίας εκ μέρους
του αφεντικού τους ή και κα-
τάδοσή τους μετά την εκτέ-
λεση της εργασίας ή επίσης
ότι πολλά εγκλήματα σεξου-
αλικής φύσης οφείλονται κυ-
ρίως στην τελείως διαφορε-
τική αντιμετώπιση της γυναί-
κας από την ελληνική κοινω-
νία, απ’ ότ,ι στις, κατά κύριο
λόγο, τριτοκοσμικές χώρες
στις οποίες ζούσαν. Πολλά
ακόμη θα μπορούσαν να ει-
πωθούν.
Σχετικά με το άρθρο «Το
ασφαλές σπίτι»:
Εδώ θα πρέ-
πει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύ-
τητα. Το ασφαλές σπίτι ως
θεματολογία έχει πλούσια
διεθνή βιβλιογραφία και αντι-
μετωπίζεται από ειδικούς σε
θέματα ασφαλείας από το
φράκτη έως και τα κεραμίδια.
Πρόσφατα λήστεψαν έναν
γνωστό μου σε μία μονοκα-
τοικία. Το σπίτι του ήταν σε
μία άκρως πυκνοκατοικημένη
περιοχή, με γειτονικά σπίτια
στα 10 μέτρα τριγύρω, μέρα
μεσημέρι και με κίνηση. Δεν
πήρε κανένας χαμπάρι. Τι
έφταιγε; Εφταιγε ότι όλη η
πρόσοψη, μαζί με την πόρτα,
ήταν πλήρως καλυμμένες
από πυκνή βλάστηση καλλω-
πιστικών δέντρων. Μετά τη
ληστεία, ο ιδιοκτήτης έκοψε
τα δέντρα, αλλά ήταν ήδη
αργά. Με αυτό το παράδειγ-
μα, θέλω να πω ότι πρέπει
να αρχίσετε με τα απλά και
μετά να προχωρήσετε στο
εσωτερικό του σπιτιού και
στους συναγερμούς.
Σχετικά με το άρθρο «Οπλο-
κατοχή και οπλοφορία»:
Αρκετά καλό, αλλά καλό επί-
σης είναι να αναφερθεί ότι
ήδη πωλούνται (εξαιτίας των
μεταναστών) παρανόμως
πολλά όπλα στη μαύρη αγο-
ρά. Επειδή το κόστος είναι
χαμηλό (ενδεικτικά, ένα SIG
Sauer κοστίζει γύρω στα
100–150 ευρώ), πολλοί τα
αγοράζουν χωρίς να υπολο-
γίζουν ότι κάποτε αυτός που
τα πουλά μπορεί να συλλη-
φθεί και μετά θα οδηγήσει
την αστυνομία και στους
αγοραστές. Δεν βάζω δε το
εφιαλτικό σενάριο να έχει
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
6
Ενα ελεύθερο
βήμα για να
εκφράσετε τις
απόψεις σας,
να μας πείτε
τη γνώμη σας
και να κάνετε
τις δικές σας
προτάσεις
για το περιοδικό
και τα θέματα
που το
απασχολούν
γενικότερα.
Περιμένουμε
τις επιστολές
σας στην
ταχυδρομική ή
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση του
περιοδικού
(secmag@
compupress.gr)
.
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Στο αφιέρωμα του πρώτου τεύχους, «Ασφαλές σπίτι»,
αναφερθήκαμε σε τεχνολογίες ασφάλειας με τις οποίες
θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε επόμενα τεύχη.