Page 64 - PCM267

Basic HTML Version

του χώρου και όταν τα κυκλώματά τους
ανιχνεύσουν κάτι ύποπτο στέλνουν, εν-
σύρματα ή ασύρματα, σήμα κινδύνου σε
έναν κεντρικό πίνακα. Ο πίνακας αυτός εί-
ναι προγραμματισμένος από το χρήστη
(μέσω πληκτρολογίου, λογισμικού υπο-
λογιστή ή με άλλο τρόπο) ώστε να «γνω-
ρίζει» τι πρέπει να κάνει όταν λαμβάνει
σήματα από τους αισθητήρες που ελέγ-
χει: Κατά περίπτωση, ενεργοποιεί σειρή-
νες, καλεί τηλεφωνικούς αριθμούς ή ενη-
μερώνει με άλλους τρόπους τους ιδιο-
κτήτες κ.ά.
Οι συνηθέστεροι τύποι αισθητήρων εί-
ναι οι μαγνητικές επαφές (παγίδες), που
κατά κανόνα τοποθετούνται περιμετρικά,
και οι ανιχνευτές κίνησης, που συνήθως
τοποθετούνται στο εσωτερικό του φυ-
λασσόμενου χώρου.
Με βάση τον τρόπο σύνδεσής τους
στον κεντρικό πίνακα, οι συναγερμοί χω-
ρίζονται σε τρεις κατηγορίες, στους εν-
σύρματους, στους ασύρματους και στους
υβριδικούς. Οι πρώτοι απαιτούν καλώδια,
οι αισθητήρες της δεύτερης κατηγορίας
επικοινωνούν με τον πίνακα ασύρματα
(οπότε είναι πολύ πιο εύκολοι στην εγκα-
τάσταση) και οι υβριδικοί υποστηρίζουν
και τους δύο τύπους σύνδεσης.
Από εκεί και πέρα, η βάση ενός καλού
συστήματος συναγερμού είναι η «ευφυΐα»
και γενικώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του κεντρικού πίνακα: Με ποιους τρό-
πους μπορεί να ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες
(τηλεφωνικά, μέσω SMS κ.ά.), πόσους
αριθμούς μπορεί να καλεί, αν μπορείτε
εσείς να τον καλείτε για να τον οπλίζε-
τε/αφοπλίζετε μέσω τηλεφώνου, πόσες
ζώνες υποστηρίζει, πόσο εύκολη είναι η
αρχική ρύθμισή του (προγραμματισμός)
για τη δήλωση των αισθητήρων, των κω-
δικών χρηστών, των ζωνών κ.λπ., πόσο
εύκολη είναι η όπλιση και αφόπλισή του
και με πόσους τρόπους μπορεί να γίνει
(π.χ., μόνο με το ενσωματωμένο πλη-
κτρολόγιο ή και με τηλεχειριστήριο).
Παραπάνω μιλήσαμε για ζώνες. Μία ζώ-
νη είναι ουσιαστικά μία ομάδα αισθητή-
ρων με κοινά χαρακτηριστικά ασφάλει-
ας/προστασίας.
Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί μία
ζώνη άμεσης ενεργοποίησης της σειρή-
νας και μία δεύτερη με καθυστερημένη
ενεργοποίηση: Ολοι οι αισθητήρες της
πρώτης ζώνης θα ενεργοποιούν τη σειρή-
να αμέσως έπειτα από ένα συμβάν, ενώ
οι δεύτεροι έπειτα από μία οριζόμενη από
το χρήστη χρονική καθυστέρηση. Μία τρί-
τη ζώνη θα μπορούσε να περιλαμβάνει
τους αισθητήρες στο εσωτερικό του σπι-
τιού, ώστε αυτοί να μην παράγουν σήμα-
τα κινδύνου όσο κινείστε εντός του σπιτι-
ού, ακόμη και αν ο συναγερμός είναι
οπλισμένος για τις άλλες ζώνες.
Κριτήρια αγοράς και
«πακέτα»
Ενα βασικό κριτήριο αγοράς συναγερ-
μού είναι η «εξυπνάδα» του κεντρικού πί-
νακα: πρέπει να αγοράσετε ακριβώς όση
χρειάζεστε. Αλλα κριτήρια είναι η ευκολία
εγκατάστασης (οι ασύρματοι και οι υβριδι-
κοί έχουν σαφές προβάδισμα εδώ, αφού
γλιτώνετε τουλάχιστον δύο ημέρες εργα-
σιών συνεργείου, αν ο χώρος δεν διαθέ-
τει την απαραίτητη καλωδίωση), καθώς
και της αρχικής ρύθμισης και του χειρι-
σμού του (όπλιση/αφόπλιση).
Οι συναγερμοί διατίθενται στην αγορά
σε πακέτα από τις εταιρείες εγκατά-
στσης. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν,
εκτός από τον κεντρικό πίνακα, ένα ή πε-
ρισσότερα πληκτρολόγια χειρισμού (μπο-
ρεί να διαθέτει ο πίνακας), μερικούς αι-
σθητήρες περιμετρικής και εσωτερικής
κάλυψης, μία ή περισσότερες σειρήνες
και ίσως κάποια έξτρα, π.χ., δωρεάν
εγκατάσταση (για χώρους με έτοιμη κα-
λωδίωση, αν απαιτείται) και τρίμηνη δω-
ρεάν σύνδεση του συναγερμού σε σταθ-
μό λήψης σημάτων.
Σε αυτές τις σελίδες καλύπτουμε πολ-
λά τέτοια πακέτα (χωρισμένα σε ασύρμα-
τα και ενσύρματα), ενώ παραθέτουμε και
ανεξάρτητους κεντρικούς πίνακες που
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος. Το κόστος κάθε πακέτου διαμορ-
φώνεται, όπως είναι φυσικό, κυρίως από
τις λειτουργίες του κεντρικού πίνακα και
από το πλήθος των προσφερόμενων αι-
σθητήρων.
Τέλος, να πούμε ότι η αποτελεσματικό-
τητα ενός συναγερμού ανεβαίνει κατακό-
ρυφα αν αυτός είναι συνδεδεμένος με
έναν κεντρικό σταθμό λήψης των σημά-
των που παράγει.
Με την προϋπόθεση ότι είναι ρυθμι-
σμένος σωστά ώστε να μην παράγει ψευ-
δοσυναγερμούς, μία τέτοια σύνδεση θα
σας δώσει τη σιγουριά ότι στην περίπτω-
ση που πραγματικά παραστεί ανάγκη, ο
κεντρικός σταθμός θα ενημερώσει την
αστυνομία εγκαίρως, ώστε η ζημιά από
την παραβίαση της οικίας σας να περιορι-
στεί σημαντικά ή και να μηδενιστεί.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
64
EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΥΣτημΑτΑ ΣΥΝΑΓΕΡμΟΥ
ACS Security -
Micron Z6C
Η
πρόταση της ACS Security για κατοικίες
και επαγγελματικούς χώρους μεσαίου
μεγέθους είναι ένας συναγερμός που χρη-
σιμοποιεί την κεντρική μονάδα Z6C της νεο-
ζηλανδικής Micron. Η μονάδα προγραμματί-
ζεται από πληκτρολόγιο ή μέσω υπολογι-
στή και υποστηρίζει έξι ζώνες που μπορούν
να προγραμματιστούν με βάση πολλά χρο-
νικά ή άλλου τύπου κριτήρια (καθυστέρηση
απόκρισης ζώνης, άμεσης απόκρισης,
24ωρης λειτουργίας, χρόνος εισόδου/εξό-
δου, αθόρυβου ή ηχητικού πανικού κ.ά.).
Αλλα χαρακτηριστικά της: Αυτόματη ένταξη
σε όπλιση νύχτας, απαγόρευση παράκαμ-
ψής της από το χρήστη, δυνατότητα απο-
στολής μηνυμάτων συναγερμού και σε
pager, εσωτερικό ρολόι πραγματικής ώρας,
μνήμη χωρητικότητας 100 συμβάντων, δυ-
νατότητα ενεργοποίησης κάθε ζώνης με το
βομβητή πληκτρολογίου, αυτόματη παρά-
καμψη ανοικτής ζώνης, δυνατότητα μερικής
όπλισης συστήματος, όπλισης με παράκαμ-
ψη κάθε ζώνης και μόνιμης απενεργοποίη-
σης ζώνης από τον χρήστη. Η μονάδα υπο-
στηρίζει τον καθορισμό έως 12 διαφορετι-
κών κωδικών χρηστών με δικαιώματα ανα-
φοράς σε κέντρο λήψης σημάτων, τον κα-
θορισμό ειδικού κωδικού ενέδρας, ενώ
μπορεί να εισαγάγει ιστορικό συμβάντων
από απομακρυσμένο υπολογιστή και να
συνδέεται με πρόσθετο ειδικό πληκτρολό-
γιο νύχτας.
n
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ACS Security
n
WEB:
www.acs–security.gr
n
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 2525368
Ε
Α
E
Y
= Aσύρματος = Ενσύρματος = Υβριδικός