Page 72 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
72
Σ
κουρόχρωμο κουστούμι, μαύρα
γυαλιά ηλίου, εντυπωσιακή σω-
ματική διάπλαση και ένα ακουστι-
κό ασυρμάτου στο αυτί: Αυτή εί-
ναι συνήθως η εικόνα που έρχε-
ται στο μυαλό μας στο άκουσμα της λέξης
«σωματοφύλακας», καλλιεργημένη από ανα-
ρίθμητες κινηματογραφικές ταινίες και βι-
βλία. Στις ταινίες, ο σωματοφύλακας με το
αυστηρό ύφος που δεν επιτρέπει σε κανέναν
να αμφιβάλει ότι έχει τον πραγματικό έλεγχο
του χώρου στον οποίο κινείται ο πλούσιος
εργοδότης του, μοιάζει με τον υπέρτατο φύ-
λακα που είναι ικανός να αντεπεξέλθει απέ-
ναντι σε κάθε πρόκληση. Αλλά ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα;
Τα καθήκοντα του
σωματοφύλακα
Ξεκινώντας από την ίδια τη λέξη, πέφτου-
με αμέσως σε ένα λάθος, το οποίο στο εξω-
τερικό έχουν φροντίσει να το διορθώσουν.
Αρκετά χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια εκπαι-
δευτικού σεμιναρίου στην Αγγλία, ένας εκ-
παιδευτής σωματοφυλάκων διευκρίνισε ότι
ο όρος που χρησιμοποιούν πλέον για το έρ-
γο του φρουρού συγκεκριμένου τύπου είναι
«εγγύς προστασία» (Close Protection) ή
«προσωπική συνοδεία» (Personal Escort),
αντί του «σωματοφύλακα» (του πασίγνωστου
Βodyguard). Οι όροι αυτοί περιγράφουν πο-
λύ καλύτερα το έργο που έχει να επιτελέσει
ένας επαγγελματίας σωματοφύλακας. Αν το
ζητούμενο ήταν μόνο να προστατευθεί η
ζωή ενός προσώπου, αυτό θα μπορούσε εύ-
κολα να γίνει με τον εγκλεισμό του σε ένα
απόρθητο κάστρο, όπου θα περνούσε ανε-
νόχλητος τον καιρό του μέχρι την παρέλευ-
ση του κινδύνου. Αλλά δεν είναι αυτό το βα-
σικό ζητούμενο. Το κύριο έργο δεν είναι να
προστατευθεί απλώς το σώμα του επισήμου,
αλλά ολόκληρος ο τρόπος ζωής που έχει
επιλέξει αυτός και η καθημερινότητά του
στο σύνολό της. Μόνο αν κατανοηθεί συνο-
λικά η ζωή και η κοινωνική υπόσταση του
ατόμου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός
σωματοφύλακα, ο τελευταίος θα μπορέσει
να προσαρμοστεί στο ρόλο του. Πρέπει να
μπει στη νοοτροπία του εργοδότη του και να
προσπαθήσει να σκεφτεί όπως αυτός.
Τεχνικές ικανότητες
Ας δούμε αναλυτικότερα ποια πρέπει να
είναι τα προσόντα και οι τεχνικές ικανότητες
που θα πρέπει να αποκτήσει ένας συνοδός
ασφαλείας μέσα από τη σωστή εκπαίδευση,
καθώς και από την προσαρμογή αυτών των
τεχνικών σε πραγματικές συνθήκες φύλα-
ξης.
Ο συνοδός μόνιμα και πάντα πρέπει να
σκέφτεται και να λειτουργεί προληπτικά.
Στον εργοδότη αρχικά αυτό θα φανεί κουρα-
στικό και ενοχλητικό, αλλά είναι ο μοναδι-
κός τρόπος για να παραμένουν τα τυχόν
προβλήματα υπό έλεγχο.
Ο συνοδός θα πρέπει να είναι συνεχώς
σε επαγρύπνηση, διακριτικός και διπλωμα-
τικός σε αυτά που ακούει και βλέπει. Πρέ-
πει να αντισταθεί σε «συμβουλές» οικιακών
βοηθών, γραμματέων, ακόμη και στενών
συνεργατών του προσώπου που προστα-
τεύει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εξαρχής
σε αυτά τα άτομα ότι δεν δέχεται εντολές
και οδηγίες από κανέναν άλλον πέραν του
εργοδότη του.
Το επίπεδο προστασίας που παρέχει, πρέ-
πει πάντα να είναι ανάλογο του περιβάλλο-
ντος και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε
συνθήκες, ώστε να είναι αποτελεσματικό,
χωρίς να γίνεται ενοχλητικό. Οταν το προ-
στατευόμενο άτομο κινείται σε γνωστά εκ
των προτέρων μέρη (π.χ., καθημερινή δια-
δρομή από το σπίτι στο γραφείο) ή άλλες
ελεγχόμενες με άλλους τρόπους τοποθε-
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το επάγγελμα
του σωματοφύλακα στη
χώρα μας
Τα καθήκοντα, η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι δράσης των
συνοδών ασφαλείας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω του
ανύπαρκτου στη χώρα μας νομοθετικού πλαισίου.
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ