Page 77 - PCM267

Basic HTML Version

νομικής κατάστασης των ανθρώπων που
απασχολούνται στο δύσκολο τομέα της φύ-
λαξης ατόμων.
Και όμως, με έναν εποικοδομητικό διάλο-
γο εντός προκαθορισμένου πλαισίου θα
μπορούσαν να είχαν θεσπιστεί συγκεκριμέ-
νοι κανόνες «παιχνιδιού» και μία στοιχειώδης
νομοθεσία. Η μοναδική αναφορά του νομο-
θέτη βρίσκεται στον 2168/93 περί όπλων και
εκρηκτικών και αφορά στις εταιρικές άδειες
οπλοκατοχής και οπλοφορίας, τον τρόπο έκ-
δοσης καθώς και τις κατηγορίες όπλων που
είναι διαθέσιμα για αγορά.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία απολύτως
νομοθετική ρύθμιση για τη νόμιμη άμυνα
του συνοδού ασφαλείας σε περιπτώσεις επι-
θέσεων κατά της ζωής του ίδιου ή του ατό-
μου που προστατεύει και για τα επιτρεπόμε-
να μέσα που θα κληθεί να χρησιμοποιήσει
σε μία ενδεχόμενη επίθεση.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ανθρώ-
που που προσλαμβάνει έναν συνοδό ασφα-
λείας να βοηθήσει με τον τρόπο του το έργο
του συνοδού, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πά-
ντα εφικτό ούτε ένας σωματοφύλακας μπο-
ρεί να υπολογίζει εξαρχής ότι θα έχει μία τέ-
τοια στήριξη και βοήθεια.
Τα τελευταία χρόνια, το επάγγελμα του
συνοδού ασφαλείας γνώρισε ανάπτυξη σε
παγκόσμιο επίπεδο λόγω των κοινωνικοπο-
λιτικών ανακατατάξεων και της οικονομικής
κρίσης που συνετέλεσε στην αύξηση της
εγκληματικότητας.
Αντίστοιχη σημαντική ανάπτυξη είχαμε και
στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τρία τελευταία
χρόνια. Παρά ταύτα, η απορρόφηση των νε-
οεισερχόμενων στον κλάδο είναι ιδιαίτερα
δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση και εξαρ-
τάται από παράγοντες που δεν έχουν να κά-
νουν με τις ικανότητες του σωματοφύλακα.
Συνήθως, ένας συνοδός ασφαλείας προτεί-
νεται και προωθείται στη δουλειά όχι τόσο
λόγω γνώσεων και ικανοτήτων όσο «υψη-
λών» γνωριμιών.
Στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, οι συ-
νήθεις ανταγωνιστές ενός καλά εκπαιδευμέ-
νου ειδικά για το ρόλο φύλαξης ατόμων συ-
νοδού ασφαλείας είναι άνθρωποι που προ-
έρχονται από το χώρο του «security στατικής
φύλαξης», ενώ δεν λείπουν και οι «αλεξι-
πτωτιστές» που επωφελούνται από τις γνω-
ριμίες τους για να τοποθετηθούν σε μία θέ-
ση χωρίς να έχουν ουδεμία γνώση πάνω στο
αντικείμενο.
Επίσης, υπάρχει και ένα «υπόγειο ρεύμα»
αστυνομικών που εργάζονται παράνομα σε
αυτόν το χώρο, χρησιμοποιώντας τα υπηρε-
σιακά/ιδιωτικά όπλα που τους χορηγεί η
υπηρεσία τους και επωφελούμενοι από το
δικαίωμά τους να οπλοφορούν (αν και μόνο
για το δημόσιο συμφέρον και την αυτοπρο-
στασία τους).
Μεγάλο και σημαντικότατο ρόλο στις δια-
δικασίες πρόσληψης παίζει επίσης η ιεραρ-
χία που θα κρίνει και θα εγκρίνει, τελικά, τον
υποψήφιο. Πολλοί απόστρατοι αξιωματικοί
που εργάζονται ως προϊστάμενοι ασφαλείας
δεν έχουν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο,
αλλά η ανώτερη θέση τους στην ιεραρχία
τούς επιτρέπει να εκφέρουν γνώμη για την
καταλληλότητα του υποψήφιου συνοδού
ασφαλείας και να απορρίπτουν σωστά κα-
ταρτισμένους υποψήφιους από το φόβο μή-
πως απαιτήσουν αλλαγές στους ακατάλλη-
λους τρόπους φύλαξης που οι ίδιοι έχουν
αναπτύξει. Τα προβλήματα είναι, λοιπόν,
πολλά και αναπόφευκτα οδηγούν στην
απλή ερώτηση: Τελικά, αξίζει αυτή η δου-
λειά και η φθορά που θα προκαλέσει σε αυ-
τόν που θέλει να ξεκινήσει και να παραμεί-
νει σωστός επαγγελματίας; Η απάντηση εί-
ναι καθαρά υποκειμενική και περιμένει απά-
ντηση από όσους επιλέξουν να δοκιμάσουν
τις δυνάμεις τους σε αυτό το απαιτητικό
επάγγελμα...
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
77
Για να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο του, ο συνοδός ασφαλείας που εντάσσεται στην προσωπική φρουρά υψηλών προ-
σώπων πρέπει να έχει ολοκληρώσει ένα σκληρό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δεν υπάρχει καμία απολύτως νομοθετική ρύθμιση
για τη νόμιμη άμυνα του συνοδού ασφαλείας σε
περιπτώσεις επιθέσεων κατά της ζωής του ίδιου ή
του ατόμου που προστατεύει.