Page 79 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
79
GLOCK 17
μαχίων. Εχοντας, όμως, πετύχει μία τόσο
εντυπωσιακή νίκη επί των αντιπάλων του,
ήταν φυσικό να κινήσει τεράστιο ενδιαφέρον
τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Προς τα τέλη του 1983, οι ΗΠΑ
αναζητούσαν και αυτές αντικαταστάτη των
παλαιών πιστολιών τους. Ζήτησαν, λοιπόν,
και έλαβαν από την Glock τέσσερα δείγματα
του μοντέλου 17 για μία ανεπίσημη αξιολό-
γηση. Λίγο καιρό αργότερα, το Glock 17 έγινε
αποδεκτό και τέθηκε σε υπηρεσία από τις
νορβηγικές και τις σουηδικές ένοπλες δυνά-
μεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δοκιμασίες
αντοχής που είχαν τεθεί από το ΝΑΤΟ. Γι’ αυ-
τόν το λόγο, έγινε το επίσημα αναγνωρισμέ-
νο από το ΝΑΤΟ πιστόλι και έλαβε τον κωδικό
μερίδας (Stock Number) 1005–25–133–6775.
Φυσικά, μετά την επιτυχία του μοντέλου
17, η εταιρεία Glock παρουσίασε και άλλα
μοντέλα. Αυτά μπορεί να διαφέρουν από το
αρχικό σε μέγεθος και να έχουν ενσωματώ-
σει τη χρήση πυρομαχικού διαφορετικού δια-
μετρήματος, κρατούν, όμως, πάντα ως βάση
τον ίδιο κορμό, τροποποιημένο κατά περί-
πτωση για τη σωστή λειτουργία των όπλων.
Μερικές από τις χώρες που χρησιμοποιούν
είτε το μοντέλο 17 είτε κάποιο άλλο πιστόλι
της εταιρείας Glock, είναι η Ελλάδα, η Αυ-
στραλία, η Τσεχία, η Βραζιλία, η Ελβετία, η
Ολλανδία, η Σιγκαπούρη, η Αυστρία, η Φιν-
λανδία, η Γερμανία, η Ινδία, το Ιράκ, το
Ισραήλ, το Λουξεμβούργο, οι ΗΠΑ κ.ά. Με μία
τόσο μακροσκελή λίστα χρηστών, φαίνεται
ξεκάθαρα η επιτυχία του πιστολιού παγκο-
σμίως και η καταξίωσή του ακόμη και σε χώ-
ρες που είχαν συμμετάσχει με δικής τους
σχεδίασης πιστόλια στο διαγωνισμό των αυ-
στριακών ενόπλων δυνάμεων για την προμή-
θεια όπλου, το 1980. Αρκεί να πούμε, μιλώ-
ντας με την αλήθεια των αριθμών, ότι στην
πρώτη δεκαετία της «ζωής» του όπλου, η
εταιρεία είχε διαθέσει 350.000 πιστόλια είτε
του μοντέλου 17 είτε άλλων μεταγενέστε-
ρων βασισμένων στο 17, σε περισσότερες
από 45 χώρες. Από αυτά, τα 250.000 πιστό-
λια είχαν διατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες,
το μεγαλύτερο «πελάτη» της Glock.
Καινοτομίες
Είπαμε ότι η υπεροχή του Glock, την εποχή
της πρώτης εμφάνισής του, έναντι των αντα-
γωνιστών του ήταν ξεκάθαρη. Ποια ήταν,
όμως, τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να
υπερέχει τόσο πολύ; Ποιες σχεδιαστικές και-
νοτομίες εισήγαγε;
Η πρώτη από αυτές είναι και η άμεσα αντι-
ληπτή: Η χρήση πολυμερούς για την κατα-
σκευή του κορμού του πιστολιού. Ολόκλη-
ρος ο κορμός είναι κατασκευασμένος από ει-
δικό πολυμερές υλικό, το οποίο κατασκεύα-
σε ο ίδιος ο Gaston Glock και το ονόμασε Πο-
λυμερές 2 (Polymer 2). Το υλικό αυτό, έπειτα
από ειδική επεξεργασία, καθίσταται πιο ανθε-
κτικό από το ατσάλι και συνάμα 86% πιο ελα-
φρύ. Επίσης, προσφέρει αντισκωριακή προ-
στασία, καθώς υπάρχουν λιγότερα μεταλικά
μέρη και παρουσιάζει μεγαλύτερες αντοχές
τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες όσο και στα
καυστικά υγρά. Επιπλέον, με τη χρήση του
πολυμερούς έγινε εφικτή η εφαρμογή αντιο-
λισθητικής χάραξης σε όλο το μήκος και το
πλάτος της λαβής, για καλύτερο χειρισμό.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να διευκρινί-
σουμε ότι στον κορμό υπάρχουν αρκετά με-
ταλλικά μέρη καλουπωμένα στο πλαστικό.
Να αναφέρουμε επίσης ότι την ίδια χρήση
πολυμερών εισήγαγε το συγκεκριμένο όπλο
και στους γεμιστήρες των όπλων, οι οποίοι,
αν και έχουν μεταλλικό σώμα, περιβάλλονται
από ένα κέλυφος πλαστικού.
Ενα άλλο χαρακτηριστικό που συνέβαλε
στην υψηλή αντοχή του όπλου είναι η επε-
ξεργασία του κλείστρου και της κάννης με τη
μέθοδο Tenifer. Επειτα από αυτή την επεξερ-
γασία, το μέταλλο αποκτά ένα γκρίζο χρώμα,
το οποίο, όμως, καλύπτεται από την τελική
βαφή. Η συγκεκριμένη επεξεργασία προσδί-
δει υψηλότατη σκληρότητα στα μεταλλικά
μέρη, η οποία πλησιάζει τα επίπεδα σκληρό-
τητας του διαμαντιού, εφοδιάζει αυτά τα μέ-
ρη με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και δεν ανα-
κλά το φως. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα βρουν την
εφαρμογή του Tenifer αυτοί που λόγω επαγ-
γελματικής ιδιότητας είναι υποχρεωμένοι να
Το όπλο με την προσθήκη φακού για χρήση αστυνομικού χαρακτήρα.
Μία πραγματικά χρήσιμη προσθήκη για την εκτέλεση της εργασίας του
αστυνομικού.
Τα αποτελέσματα των βολών από την
απόσταση των 15 μέτρων.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα των
βολών από τα 25 μέτρα. Φαίνεται η
μεγαλύτερη διασπορά.