Page 10 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
10
συμβάντων
Αστυνομικό ρεπορτάζ με κάλυψη
σημαντικών εγκληματικών
περιστατικών του περασμένου μήνα.
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ 5 ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Εκβιασμοί, τοκογλυφία και παροχή «προστασίας» δράση της οργάνωσης που
δρούσε ανενόχλητη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κιλκίς.
ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
H
πολυμελής εγκληματική
οργάνωση εξαρθρώθηκε
έπειτα από πολύμηνη
αστυνομική έρευνα της Υποδιεύ-
θυνσης Αντιμετώπισης Οργανω-
μένου Εγκλήματος της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας διενεργήθηκαν από
το πρωί της Δευτέρας 19 Σεπτεμ-
βρίου 31 έρευνες σε σπίτια και
όλους χώρους ιδιοκτησίας των
εμπλεκομένων προσώπων. Μάλι-
στα οι έρευνες έγιναν παρουσία
οκτώ δικαστικών λειτουργών και
η δικογραφία που σχηματίσθηκε
εμπλέκει συνολικά 73 άτομα. Η
δικογραφία αφορά στις κατά πε-
ρίπτωση κατηγορίες για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης, τοκο-
γλυφία και εκβίαση κατ’ επάγ-
γελμα και κατ’ εξακολούθηση,
παράβασης του νόμου περί
όπλων και περί ναρκωτικών, νο-
μιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομη δραστηριότητα κατ’ επάγ-
γελμα και εντός εγκληματικής
οργάνωσης, απόπειρας ανθρω-
ποκτονίας και άλλα ποινικά αδι-
κήματα. Από τα 73 άτομα έχουν
ήδη συλληφθεί 28, πέντε εκ των
οποίων φέρονται να κατέχουν
ηγετική θέση στην οριζόντια σχέ-
ση της εγκληματικής οργάνωσης,
ενώ οι υπόλοιποι 18 συλληφθέ-
ντες είναι περιφερειακά μέλη της
οργάνωσης, ηλικίας από 20 έως
53 ετών, με κύρια «ασχολία» τους
την παροχή «προστασίας» σε κα-
ταστήματα και επιχειρήσεις.
Η δράση της
οργάνωσης
Από την πολύμηνη αστυνομι-
κή έρευνα, διαπιστώθηκε δια-
σύνδεση μεταξύ της εν λόγω
εγκληματικής οργάνωσης με
αντίστοιχο κύκλωμα, το οποίο,
έχοντας ως έδρα τη Γεωργία,
δραστηριοποιούνταν σε διεθνές
επίπεδο. Επιπλέον, εξακριβώθη-
κε η σύνθεση των μελών που
αποτελούσαν την εγκληματική
οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι
ρόλοι και η ιεραρχική σχέση
τους, καθώς και ο τρόπος δρά-
σης τους. Ακόμη, εξακριβώθηκαν
τα 51 καταστήματα–επιχειρήσεις
στους νομούς Θεσσαλονίκης,
Αττικής και Κιλκίς, οι ιδιοκτήτες
των οποίων εκβιάζονταν με το
πρόσχημα της παροχής «προστα-
σίας» και προσδιορίστηκε ο τρό-
πος νομιμοποίησης των εσόδων
που προέρχονταν από τις παρά-
νομες δραστηριότητες της
εγκληματικής οργάνωσης.
Ειδικότερα, για το κύκλωμα
τοκογλυφίας προέκυψε ότι του-
λάχιστον 20 άτομα είχαν δανει-
στεί διάφορα χρηματικά ποσά με
δυσβάστακτους τόκους από τα
ηγετικά στελέχη του κυκλώμα-
τος, τα οποία με τη σειρά τους
μέσω των υπόλοιπων μελών της
οργάνωσης απαιτούσαν εκβια-
στικά και με κάθε μέσο (απειλές,
ξυλοδαρμούς κ.λπ.) την καταβο-
λή των τόκων. Ενδεικτικά για
τους τελευταίους μήνες, ο τοκο-
γλυφικός δανεισμός ξεπερνά τις
239.000 ευρώ. Ακόμη, διαπιστώ-
θηκε ότι τα μέλη της εγκληματι-
κής οργάνωσης πουλούσαν
«προστασία» έναντι χρηματικής
αμοιβής, την οποία λάμβαναν
κατόπιν εκβιασμού των ιδιοκτη-
τών 51 επιχειρήσεων, συμπερι-
λαμβανομένων κέντρων διασκε-
δάσεως, εστιατορίων, καφετε-
ριών κ.ά., του νομού Θεσσαλονί-
κης, Αττικής και Κιλκίς. Τα προερ-
χόμενα από παράνομες δραστη-
ριότητες κέρδη της οργάνωσης,
τα οποία από το Μάρτιο του
2011 και μετά ξεπερνούν κατά
πολύ τις 560.000 ευρώ, «ξεπλέ-
νονταν» με αγορές ακινήτων, αυ-
τοκινήτων και άλλων περιουσια-
κών στοιχείων. Τέλος, όπως προ-
κύπτει από την αστυνομική
έρευνα, παρότι τα μέλη της ορ-
γάνωσης δεν είχαν καμία επαγ-
γελματική δραστηριότητα, ζού-
σαν μέσα στην πολυτέλεια, την
οποία πλήρωναν με τα χρήματα
που αποσπούσαν εκβιαστικά ή
τοκογλυφικά από τα θύματά
τους. Στα σπίτια των συλληφθέ-
ντων βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν διάφορα όπλα, μαχαίρια, ξί-
φη, σουγιάδες, ρόπαλα, σιδηρο-
γροθιές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, κα-
θώς και 35,2γρ. χασίς και έξι δεν-
δρύλλια κάνναβης. Επίσης, κατα-
σχέθηκαν διάφορα χρηματικά
ποσά. Eνδεικτικά αναφέρονται
276.015 ευρώ, 63.400 ρούβλια
και τέσσερις βεβαιώσεις κέρδους
δελτίων ΟΠΑΠ, ύψους 193.950
ευρώ. Τέλος, βρέθηκε και κατα-
σχέθηκε σύστημα καταγραφής
και παρακολούθησης.
Τα... μέσα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος
για να πείθουν τα θύματά τους για την καταβολή των
οφειλών τους στην οργάνωση. Τα κέρδη τους «ξεπλένο-
νταν» με αγορές ακινήτων.