Page 68 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
68
Οπλου
Στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτουμε
τα χαρακτηριστικά της βασικής έκδοσης
Ρ226. Τα υπόλοιπα παράγωγα διαφέρουν
από αυτή σε κάποια από τα χαρακτηριστικά
τους, τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέ-
χεια.
Διαμετρήματα
Τα πιο συνηθισμένα διαμετρήματα που
έχουμε δει να προτιμούν μέχρι τώρα οι εται-
ρείες για να παρουσιάζουν τα πιστόλια τους,
είναι τα 9x19mm, 0.40 S&W και 0.45 ACP. Η
ελβετική εταιρεία βαδίζει διαφορετικά σε
αυτόν τον τομέα, παρέχοντας διαφορετικές
επιλογές για τους χρήστες που θα διαλέξουν
το P226. Τα διαθέσιμα διαμετρήματα του πι-
στολιού είναι τα 9x19mm, 0.40 S&W, 0.357
SIG και 0.22 LR.
Το 9x19mm, ως το δημοφιλέστερο διαμέ-
τρημα πιστολιού, δεν θα μπορούσε να λείπει
από τις παρεχόμενες επιλογές. Το 0.40 S&W
αποτελεί το μεγαλύτερο διαθέσιμο διαμέ-
τρημα, εκτοπίζοντας το 0.45 ACP που προτι-
μούν πολλές εταιρείες. Με αυτή την επιλο-
γή η εταιρεία δηλώνει έμμεσα την προτίμη-
σή της στη μεγαλύτερη χωρητικότητα απέ-
ναντι στη μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό, όμως, δεν
αποτελεί μόνο προτίμηση, αλλά επιλογή εκ
του ασφαλούς, καθώς το ισχυρότερο διαμέ-
τρημα είναι το 0.357 SIG, το οποίο είναι «τέ-
κνο» της ίδιας της εταιρείας, όπως φανερώ-
νει και το όνομά του. Το πυρομαχικό αυτό
χρησιμοποιεί τον κάλυκα του 0.40 S&W στε-
νεμένο (bottleneck) σε διάμετρο 0.355, δη-
λαδή, 9 χιλιοστών Το πυρομαχικό φημίζεται
για την ακρίβεια και την ισχύ του, καθώς,
αναλόγως των γομώσεων και του βάρους
της βολίδας, μπορεί να έχει ενέργεια εξόδου
κάννης έως και 1.000 Joule για τις ελαφρές
βολίδες. Έτσι, αυτομάτως, με την ίδια χωρη-
τικότητα γεμιστήρων το πιστόλι μπορεί να
δεχθεί ισχυρότερο πυρομαχικό ακόμη και
από το 0.45 ACP.
Όσον αφορά στη χρήση του 0.22 LR, η
εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σε αθλητές
σκοποβολής να αποκτήσουν το πιστόλι και
στο μικρό διαμέτρημα. Επίσης, να αποτελέ-
σει και πιστόλι προπόνησης (trainer), με το
οποίο μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί και να
προπονηθεί με μικρότερο κόστος.
Παράγωγα
Χωρίς να εξετάσουμε πολύ αναλυτικά τα
χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εκδόσεων
του όπλου, θα αναφέρουμε επιγραμματικά
τα βασικότερα εξ αυτών. Επιπρόσθετα,
εκτός από κάθε έκδοση, υπάρχουν και υπο-
εκδόσεις κάθε μοντέλου, αναλόγως των
συνδυαστικών διαμορφώσεων, π.χ., μεταξύ
διαμετρήματος και σκοπευτικών κ.λπ., τις
οποίες δε θα αναφέρουμε.
n
P226:
Το αρχικό μοντέλο με βάση το
οποίο συγκρίνονται όλα τα υπόλοιπα. Έχει
επιλεγεί από πολλές μάχιμες μονάδες,
αποδεικτικό της εκτίμησης που χαίρει. Δια-
θέτει ράγα ανάρτησης οπτικών βοηθημά-
των και σκανδάλη λειτουργίας μονής/δι-
πλής ενέργειας. Διατίθεται στα διαμετρή-
ματα 9x19mm, .357 SIG και .40 S&W.
n
P226 Two–Tone:
Αποτελεί τη δίχρωμη έκ-
δοση του βασικού Ρ226, με το κλείστρο
να είναι χρωμιωμένο. Τα υπόλοιπα χαρα-
κτηριστικά του είναι όμοια με εκείνα του
προαναφερθέντος όπλου.
n
P226 Equinox:
Το μοντέλο αυτό αποτελεί
μία πιο ιδιαίτερη έκδοση, καθώς κατα-
σκευάζεται υπό την αυστηρή επίβλεψη
των καλύτερων οπλουργών της εταιρείας,
με σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας.
Διατίθεται μόνο στο .40 S&W και διαθέτει
σκοπευτικά οπτικών ινών, δίχρωμο κλεί-
στρο, ράγα οπτικών βοηθημάτων, σκανδά-
λη μονής/διπλής ενέργειας και ξύλινα
πλακίδια λαβής που δίνουν μία ανώτερη
αίσθηση πολυτέλειας.
n
P226 DAK:
Σε αυτό το μοντέλο η κύρια
διαφορά είναι η σκανδάλη μόνο διπλής
ενέργειας με βάρος 6,5 λιβρών. Κατά τα
λοιπά, διατίθεται σε όλα τα διαμετρήματα
του βασικού Ρ226 και μορφολογικά είναι
ίδιο, εκτός από την απουσία του μοχλού
decocking, ο οποίος υπάρχει στα άλλα μο-
ντέλα.
n
P226 Elite Stainless:
Έκδοση η οποία και
από άποψη εμφάνισης ξεχωρίζει χάρη στο
beavertail, δηλαδή, την προέκταση του
άνω μέρους της λαβής προς τα πίσω. Θυ-
μίζοντας αρκετά το Μ1911, διατίθεται στα
διαμετρήματα 9x19mm και .40 S&W και
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η σκαν-
δάλη SRT (Short Reset Trigger), η οποία
διαθέτει κατά 60% κοντύτερη διαδρομή
επαναόπλισης.
n
P226 Navy:
Η έκδοση που εξόπλισε τους
Αμερικανούς βατραχανθρώπους ακούει σε
αυτό το όνομα. Διατίθεται μόνο στο διαμέ-
τρημα 9x19mm και επί του κλείστρου φέ-
ρει το θυρεό της μονάδας. Τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά του είναι τα ίδια με εκείνα
της απλής έκδοσης.
n
P226 Platinum Elite:
Το χαρακτηριστικό
beavertail, τα αλουμινένια πλακίδια της
λαβής, τα ρυθμιζόμενα σκοπευτικά και η
βελτιωμένη σκανδάλη SRT είναι τα χαρα-
κτηριστικά που διαφοροποιούν το πιστόλι
σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις. Διατίθεται
σε διαμετρήματα 9x19mm και .40 S&W.
n
P226 Combat:
Σχεδιασμένο να συναντά,
αλλά και να ξεπερνά τις στρατιωτικές προ-
διαγραφές αποδοχής, αυτή η έκδοση έχει
δεχθεί πολλές ιδιαίτερες «περιποιήσεις».
Το κλείστρο και η κάννη έχουν τύχει επε-
ξεργασίας με τη βαφή Nitron της εταιρεί-
ας, η οποία τους δίνει μεγάλη ανθεκτικό-
τητα, και όλα τα εσωτερικά απάρτια έχουν
υποστεί φωσφάτωση, για να έχουν μεγα-
λύτερη ανθεκτικότητα και μειωμένες τρι-
βές κινούμενων μερών. Τέλος, έχει υπο-
στεί δοκιμή διάβρωσης 240 ωρών με ψέ-
κασμα αλμυρού νερού, για να πιστοποιη-
θεί η αντοχή σε θαλάσσια περιβάλλοντα,
και διαθέτει ράγα ανάρτησης οπτικών βοη-
Κοντινή άποψη του κορμού του πιστολιού που μπορούν να φανούν οι θέσεις
των μοχλών λειτουργίας. 1: Κλείστρο 2: Οπίσθιο σκοπευτικό 3: Σφύρα 4: Μο-
χλός λύσης όπλου 5: Μοχλός αφόπλισης (decocking lever) 6: Μοχλός απελευ-
θέρωση κλείστρου 7: Σκανδάλη 8: Κομβίο απελευθέρωσης γεμιστήρα.