Page 70 - AKP7

Basic HTML Version

Focus
Η
αξιοπιστία ενός συστήμα-
τος συναγερμού εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από
το πόσο δύσκολο είναι να παρα-
πλανηθούν οι αισθητήρες του
από τους εισβολείς, για να μη
δώσουν συναγερμό όταν παρα-
βιαστεί ο φυλασσόμενος χώρος.
Και στην κατηγορία των αισθη-
τήρων κίνησης, οι παθητικοί ανι-
χνευτές υπερύθρων ή PIR
(Passive Infrared Detectors) εί-
ναι από τους πλέον δύσκολο να
παραπλανηθούν, ακόμη και από
έμπειρους διαρρήκτες. Αλλά,
λόγω του τρόπου λειτουργίας
τους και ανάλογα με τις συνθή-
κες που επικρατούν στο χώρο
που ελέγχουν, μπορούν να δώ-
σουν και πολλούς ψευδείς συ-
ναγερμούς. Οι ανιχνευτές υπε-
ρύθρων που κατασκευάζει η
εταιρεία GSN, τους οποίους πα-
ρουσιάζουμε εδώ, ενσωματώ-
νουν τεχνολογίες με τις οποίες
λύνονται πολλά από τα προβλή-
ματα που παράγουν ψευδοσυ-
ναγερμούς.
Πώς λειτουργεί ένα
παθητικός ανιχνευτής
υπερύθρων
Σε αντίθεση με τους υπέρυ-
θρους οπτικούς αισθητήρες που
χρησιμοποιούν ένα LED ως πο-
μπό και δέκτη υπερύθρων, ένας
ανιχνευτής τύπου PIR δεν εκπέ-
μπει τίποτε. Γι’ αυτό άλλωστε
ονομάστηκαν «παθητικοί», διότι
απαντούν μόνο στην υπέρυθρη
ακτινοβολία που δέχονται από
το αντικείμενο που ανιχνεύτηκε.
Φυσικά, το ζητούμενο από έναν
αισθητήρα κίνησης είναι, συνή-
θως, να ανιχνεύσει την κίνηση
υπόπτων στο φυλασσόμενο χώ-
ρο. Οι αισθητήρες PIR το κάνουν
αυτό «διαβάζοντας» την ακτινο-
βολία που εκπέμπει το ανθρώπι-
νο σώμα. Κάθε αντικείμενο με
θερμοκρασία πάνω από το από-
λυτο μηδέν εκπέμπει ενέργεια
στη μορφή υπέρυθρης ακτινο-
βολίας. Αυτή την αόρατη στο
ανθρώπινο μάτι ακτινοβολία,
την «πιάνει» το πυροηλεκτρικό
υλικό που βρίσκεται στον πυρή-
να του αισθητήρα και δημιουρ-
γεί ένα μικρό ηλεκτρικό φορτίο.
Επειδή η θερμοκρασία του δέρ-
ματος είναι περίπου 34–36 βαθ-
μοί Κελσίου, δηλαδή, υψηλότε-
ρη από τη θερμοκρασία του πε-
ριβάλλοντος χώρου, καθώς ένα
άτομο μπαίνει στο πεδίο του αι-
σθητήρα, η υψηλότερη θερμο-
κρασία του δέρματός του δημι-
ουργεί μεγαλύτερη φόρτιση στο
πυροηλεκτρικό υλικό. Το σήμα
που παράγεται από την ενέργεια
των υπερύθρων ενισχύεται και
τροφοδοτεί ένα κύκλωμα που
με τη σειρά του ενεργοποιεί το
συναγερμό, αν το σήμα που
έλαβε είναι διαφορετικό από τη
θερμοκρασία του χώρου.
Δυστυχώς, αυτός ο μηχανι-
σμός ενεργοποιείται όχι μόνο
από ανθρώπινη κίνηση, αλλά
απ’ οποιαδήποτε ταχύτατα με-
ταβαλλόμενη φωτεινή ή θερμι-
κή πηγή, για παράδειγμα από
μία απότομη λάμψη ή, τις ζε-
στές και ηλιόλουστες ημέρες,
από τις θερμικές ανακλάσεις κο-
ντινών αντικειμένων. Επειδή δεν
μπορεί να «καταλάβει» τι προκά-
λεσε την αλλαγή του θερμικού
φορτίου, δίνει ψευδοσυναγερ-
μούς σε αυτές τις περιπτώσεις.
Από την άλλη, υπάρχουν τε-
χνικές για να μειωθούν οι ψευ-
δείς ενεργοποιήσεις. Για παρά-
δειγμα, επειδή το ανθρώπινο
σώμα εκπέμπει υπέρυθρη ακτι-
νοβολία συγκεκριμένου εύρους
μηκών κύματος, ένα υπέρυθρο
φίλτρο ευαίσθητο μόνο σε αυτό
το εύρος, τοποθετημένο μπρο-
στά από τον αισθητήρα, θα «κό-
βει» όλες τις άλλες θερμικές αλ-
λαγές. Μία άλλη τεχνική είναι
ένας φακός που χωρίζει την πε-
ριοχή σε θερμές και ψυχρές ζώ-
νες ευαισθησίας. Καθώς ένα
άτομο περπατά διασχίζοντας τις
ζώνες, ο αισθητήρας «βλέπει»
μία μεταβαλλόμενη τιμή ακτινο-
βολίας και «καταλαβαίνει» ότι
υπάρχει κίνηση. Ο μηχανισμός
αυτός ανταποκρίνεται μόνο στις
αλλαγές σήματος κατά το πέρα-
σμα από μία ζώνη σε άλλη. Θερ-
μά αντικείμενα που δεν μετακι-
νούνται, όπως θερμάστρες και
φώτα, δεν παράγουν διακυμάν-
σεις στην εκπομπή υπερύθρων,
με αποτέλεσμα το κύκλωμα να
αγνοεί αυτές τις σταθερές πηγές
υπέρυθρης ακτινοβολίας.
Οι παραπάνω ενισχυμένοι αι-
σθητήρες PIR είναι καλοί, αλλά
όταν καλούνται να αναγνωρί-
σουν τους κινδύνους υπό δυ-
σκολότερες συνθήκες (π.χ., σε
μεγάλες εγκαταστάσεις με με-
ταβαλλόμενο περιβάλλον,
όπως οι βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις, τα εμπορικά κέντρα,
τα σουπερμάρκετ, οι αποθήκες
ή τα υπόστεγα/στέγαστρα),
Ανιχνευτές κίνησης GSN
Σε αυτές τις σελίδες
αναλύουμε τα
χαρακτηριστικά, τα
συν και τα πλην των
σύγχρονων
συστημάτων
ασφαλείας που
προστατεύουν τον
ιδιωτικό χώρο σας,
την κατοικία ή την
επιχείρησή σας.
Το μεγάλο πρόβλημα των ανιχνευτών κίνησης είναι οι ψευδοσυναγερμοί.
Aν και έχουν βρεθεί διάφοροι τρόποι για να ελαχιστοποιηθούν, σε σύνθετα
επαγγελματικά περιβάλλοντα απαιτείται διαφορετικού τύπου «ευφυΐα»
από τους αισθητήρες των συναγερμών. Εδώ ακριβώς αναλαμβάνουν
δράση οι αισθητήρες της GSN.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
70