Page 72 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
72
Ασφαλείας
Στην ελληνική αγορά
υπάρχει μεγάλη
ποικιλία προϊόντων
για την προσωπική
και την περιουσιακή
ασφάλεια των
πολιτών: Συστήματα
συναγερμών,
μηχανισμοί
θωράκισης των
εισόδων του σπιτιού,
κάμερες επιτήρησης
χώρων, φορητά
προϊόντα ατομικής
ασφάλειας και πολλά
άλλα. Σε αυτές τις
σελίδες θα
επιλέγουμε και θα
σας παρουσιάζουμε
τα σημαντικότερα
από αυτά.
A
ν έχετε βαρεθεί να μπαί-
νετε στο σπίτι ή στο γρα-
φείο σας ανοίγοντας την
πόρτα με τον... παραδοσιακό
τρόπο των κλειδιών, υπάρχει μία
εναλλακτική λύση ασφαλούς ει-
σόδου: Ένα ηλεκτρονικό σύστη-
μα ανοίγματος της πόρτας. Ένα
τέτοιο σύστημα, το Conlan
PR1000, βρήκαμε στο Επικοινω-
νία Shop. Είναι ένας κωδικοποιη-
τής που συνοδεύεται από πέντε
ασύρματα κλειδιά τύπου μπρε-
λόκ, τους κωδικούς των οποίων
γνωρίζει η συσκευή. Όταν θέλε-
τε να ανοίξετε την πόρτα,
απλώς περνάτε το μπρελόκ πά-
νω από τη συσκευή. Οι κωδικοί
που παράγει το σύστημα, προ-
στατεύονται με ισχυρή κρυπτο-
γράφηση, ενώ η συσκευή είναι
αδιάβροχη, κάτι που σημαίνει
ότι μπορείτε να την τοποθετή-
σετε όχι μόνο σε θύρες διαμερι-
σμάτων πολυκατοικιών, αλλά
και σε εξωτερικές θύρες, εκτε-
θειμένες ακόμη και σε ακραίες
καιρικές συνθήκες.
ΔΙΑΘΕΣΗ
Επικοινωνία Shop,
www.epishop.gr, τηλ.: 2310
567600, thes@epi.com.gr
Ηλεκτρονικά κλειδιά
Σ
τα αντικλεπτικά αυτοκινή-
των, τα immobilizers (ή
ακινητοποιητές) έχουν
αποδείξει την αξία τους ως
προϊόντα ασφαλείας, μπλοκά-
ροντας τον κινητήρα του οχή-
ματος σε περίπτωση που κά-
ποιος προσπαθήσει να το ξεκι-
νήσει χωρίς το κανονικό κλειδί.
Ο ακινητοποιητής Gemini 7629
είναι τηλεχειριζόμενος (με δύο
τηλεχειριστήρια που παράγουν
τυχαία μεταβαλλόμενους κωδι-
κούς), ενώ μέσω προσωπικού
κωδικού μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί αμέσως σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Επίσης, η συσκευή διαθέτει
έξοδο από την οποία μπορούν
να ελεγχθούν πρόσθετα εξαρ-
τήματα και υποστηρίζει έξτρα
αυτοματισμούς, για παράδειγ-
μα, το τηλεχειριστήριο μπορεί
να δίνει εντολές ανοίγματος
του χώρου αποσκευών του αυ-
τοκινήτου και ο ακινητοποιητής
να κλειδώνει αυτόματα τις
πόρτες με την εκκίνηση του
οχήματος.
ΔΙΑΘΕΣΗ
Pimpmycar.gr, τηλ.: 22997
00081, info@pimpmycar.gr
Τηλεχειριζόμενο immobilizer
Ε
να ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικό μέσο πυρόσβεσης
που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε οποιονδήποτε ιδιω-
τικό ή επαγγελματικό χώρο,
είναι οι αμπούλες που κατα-
σκευάζει η εταιρεία Bonpet. Οι
αμπούλες περιέχουν ένα μη
τοξικό χημικό που είναι εντε-
λώς ακίνδυνο για τον άνθρω-
πο, δεν προκαλεί βλάβες στα
αντικείμενα όταν ρίχνεται στη
μάχη κατά της φωτιάς ούτε
αφήνει υπολείμματα.
Η αμπούλα ενεργοποιείται αυ-
τόματα: Όταν η θερμοκρασία
γύρω της υπερβεί τους 120
βαθμούς, σπάει και απελευθε-
ρώνει το χημικό της στο χώρο
που έχει πιάσει φωτιά.
Καταπολεμά δε άμεσα τη φω-
τιά με δύο τρόπους: Παράγο-
ντας ψύξη που μειώνει σημα-
ντικά τη θερμότητα και αέρια
που δεσμεύουν το οξυγόνο
και αφήνοντας μία αντιπυρική
«μεμβράνη» στα σημεία κατά-
σβεσης, η οποία δεν επιτρέπει
την αναζωπύρωση ή την επα-
νάφλεξη.
Η αμπούλα βιδώνεται σε δι-
κή της βάση και τοποθετείται
στο χώρο που θέλετε να προ-
στατεύσετε, μπορείτε, όμως,
και να την πετάξετε κατευθεί-
αν πάνω σε μία εστία φωτιάς
και αυτή θα σπάσει αμέσως και
θα ξεκινήσει η πολλαπλή δρά-
ση της που περιγράψαμε πα-
ραπάνω.
Το χημικό της αμπούλας
έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια
και σε αυτό το διάστημα δεν
χρειάζεται καμία συντήρηση ή
αντικατάσταση.
ΔΙΑΘΕΣΗ
AGM Security Systems,
www.agmalarm.gr, τηλ.: 210
2717358, info@agmalarm.gr
«Μαγική» αμπούλα άμεσης κατάσβεσης
φωτιάς