Page 10 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
10
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Συγχαρητήρια για το περιοδι-
κό σας, αλλά και για το DVD το
οποίο περιλαμβάνει πλήθος ποι-
οτικών εφαρμογών.
Αναφέρετε ότι τα Windows εί-
ναι μονόδρομος όσον αφορά
στα λειτουργικά συστήματα.
Πράγματι, σε κάποιες περιπτώ-
σει αυτό ισχύει, αλλά πιστεύω
ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να
γνωρίσουν τι άλλο υπάρχει εκεί
έξω και να μπορούν να δοκιμά-
σουν εναλλακτικές λύσεις λει-
τουργικών συστημάτων. Σίγου-
ρα κάτι έχουν να προσφέρουν
τα υπόλοιπα λειτουργικά συστή-
ματα, ειδικά μάλιστα αν λάβου-
με υπόψη μας και τα πολλαπλά
προβλήματα με επιθέσεις, κενά
ασφαλείας, αστάθειες που πα-
ρουσιάζουν κατά καιρούς τα
Windows.
Αυτό που θέλω να σας ζητή-
σω είναι να ασχοληθείτε λίγο και
με το Linux, το οποίο το έχετε
ξεχάσει εντελώς. Κάποτε είχατε
μία στήλη και βάζατε και στο
DVD διάφορες διανομές του
Linux, αλλά πλέον ασχολείστε
μόνο με τα Windows. Τι μπορεί
να κάνει κάποιος που θέλει να
ασχοληθεί με το Linux; Ποια δια-
νομή να επιλέξει; Υπάρχουν
άπειρες εκεί έξω και όταν κά-
ποιος είναι εντελώς νέος στο
χώρο, είναι λογικό να διστάζει
να κάνει το μεγάλο βήμα, ιδιαί-
τερα εάν δεν υπάρχει κάποιος
να τον βοηθήσει και αυτός ο κά-
ποιος θα μπορούσατε να είστε
εσείς.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
Ευγένιος Μάντζαρης
Όχι μόνο δεν έχουμε ξεχάσει
το Linux (ως εκδοτική εταιρεία),
αλλά έχουμε και ειδικό περιοδι-
κό για αυτό, το «Linux Inside»
ριβώς γι’
αυτόν το λόγο εμείς ασχολού-
μαστε κυρίως με Windows, αλ-
λά τελευταία και με άλλες πλατ-
φόρμες, όπως iOS, Android
κ.λπ. Έτσι, οποιοσδήποτε θέλει
να ασχοληθεί με εναλλακτικά
λειτουργικά συστήματα, μπορεί
να απευθυνθεί στο «Linux
Inside». Οι συνάδελφοι εκεί
έχουν βαθιά γνώση του αντικει-
μένου και σίγουρα θα τον βοη-
θήσουν. Σημειώνουμε ότι το site
του περιοδικού έχει πολύ ενερ-
γό forum.
Από την άλλη, είναι αλήθεια
ότι στο χώρο του Linux η δια-
σπορά των διανομών είναι τόσο
χαοτική που, όπως και εσείς το-
νίζετε, ένας αρχάριος δεν ξέρει
από πού να ξεκινήσει.
Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι
διανομές –τι να διαλέξουμε:
Ubuntu, Debian, Fedora,
openSUSE, Arch, PCLinuxOS ή
Mandriva/Mageia, Slackware–
αλλά και τα γραφικά περιβάλλο-
ντα είναι πολλά και διαφορετικά,
για παράδειγμα, KDE, Gnome
Shell, Unity, Xfce κ.λπ. Στα
Windows (ή το Mac OS) τα
πράγματα είναι πιο απλά: ένα
λειτουργικό σύστημα από μία
εταιρεία με ένα γραφικό περι-
βάλλον. Τώρα, αν αυτό είναι κα-
λό ή κακό, είναι προσωπική
άποψη καθενός.
HELP DESK ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ
Αγαπητό περιοδικό,
Διαβάζω το περιοδικό σας για
πάνω από δέκα χρόνια, ενώ
χρησιμοποιώ υπολογιστή καθη-
μερινά και στη δουλειά μου και
στο σπίτι. Επειδή είμαι περισσό-
τερο γνώστης του αντικειμένου
από φίλους και συγγενείς, σχε-
δόν κάθε μέρα όλο και κάποιος
θα με πάρει τηλέφωνο για να
του λύσω ένα πρόβλημα. «Πώς
προσθέτω σελιδοδείκτες στο
Word;», «γιατί δεν τυπώνει ο
εκτυπωτής μου;», «γιατί δεν φαί-
νονται τα αρχεία που μόλις
αντέγραψα στο USB;», «έσβησα
κατά λάθος ένα αρχείο. Πώς να
το ξαναβρώ;», είναι μερικές από
τις ερωτήσεις με τις οποίες με
βομβαρδίζουν καθημερινά γνω-
στοί και φίλοι. Εν τω μεταξύ,
ενώ δεν εργάζομαι ως υπεύθυ-
νος IT (αλλά στο λογιστήριο),
όλοι στη δουλειά μου, με φωνά-
ζουν για να τους λύσω τα προ-
βλήματά τους. Σε αυτό φταίτε
και εσείς, διότι από εσάς έμαθα
να χειρίζομαι τόσο καλά τους
H στήλη της αλληλογραφίας αποτελεί το βήμα επικοινωνίας του περιοδικού με τους
αναγνώστες του. Oι επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στη γνωστή διεύθυνση, με
την ένδειξη «Computer Για Όλους, Στήλη Aλληλογραφίας» ή με e-mail στη διεύθυνση
Αλληλογραφία
ΒΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αγαπητό περιοδικό,
Παρακαλώ εξετάσετε τη δυνατότητα δη-
μοσίευσης άρθρων στο έντυπο περιοδικό
με τα ακόλουθα θέματα:
Συγχώνευση αλληλογραφίας σε περι-
βάλλον MS Office 2010 από αρχείο
Access σε Word
Συγχώνευση αλληλογραφίας σε περι-
βάλλον MS Office 2010 από αρχείο
Excel σε Word
Συγχώνευση αλληλογραφίας σε περιβάλ-
λον MS Office 2010 από αρχείο βάσης
δεδομένων τύπου Cybase, Oracle κ.ά.
Συγχώνευση αλληλογραφίας σε περι-
βάλλον OpenΟffice και σε πρόσφατη έκ-
δοση LibreOffice
Αποστολή ομαδικής αλληλογραφίας με
προγράμματα τύπου Τhunderbird
Αναλυτικότερη παρουσίαση σε σχέση με
το παρελθόν σε προγράμματα τύπου tor
και σε browsers
Πώς συνεργάζεται τα προγράμματα
που κρύβουν τα ίχνη περιήγησης με το
Mozilla και αν συνεργάζονται με όλους
τους περιηγητές ιστοσελίδων
Αναφορά σε συναρτήσεις του Excel ή
παρόμοιων προγραμμάτων τύπου
sumif, if, κ.ά.
Πώς στήνω ένα οικιακό ασύρματο δί-
κτυο μεταξύ δύο ή περισσότερων Η/Υ
Δωρεάν ασύρματο Internet (στήλη με
νέα στοιχεία όσον αφορά στο θέμα)
Λεξικά και ξένες γλώσσες (on-line και
μη και με ιδιαίτερη αναφορά στο ελεύ-
θερο λογισμικό)
Ευχαριστώ για το χρόνο σας,
Σπύρος
Προφανώς σας ενδιαφέρει πολύ το θέ-
μα «συγχώνευση αλληλογραφίας», καθώς
στις προτάσεις σας έχετε συμπεριλάβει
όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Γενικά, οι
προτάσεις σας είναι ενδιαφέρουσες και
μας δίνουν ιδέες για τα επόμενα «How To»
του περιοδικού.