Page 64 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
64
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο
πως είδαμε στην προηγούμενη ενό-
τητα, ο πιο προσιτός τρόπος για να
δημιουργήσει κανείς τα δικά του
αντικείμενα είναι με τη μέθοδο της εναπό-
θεσης υλικού σε στρώσεις. Αυτή τη στιγμή
ο πιο φθηνός εμπορικός «εκτυπωτής» εί-
ναι ο RapMan της εταιρείας Bits from
Bytes (
πως
αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, ο
RapMan έχει βασιστεί στο open source
project RepRap, το οποίο με τη σειρά του
προήρθε από το Πανεπιστήμιο του Bath
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2010, η Bits
from Bytes εξαγοράστηκε από την αμερι-
κανική 3D Systems
οποία έχει τη μεγαλύτερη γκάμα
τρισδιάστατων εκτυπωτών που χρησιμο-
ποιούν όλες τις τεχνολογίες στις οποίες
αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ενότη-
τα. Η εταιρεία Anima
r), η
οποία αντιπροσωπεύει τους εκτυπωτές
της 3D Systems στην Ελλάδα, μας διέθε-
σε έναν RapMan, καθώς κι έναν 3D Touch
για τις ανάγκες του παρόντος Αφιερώμα-
τος. Είχαμε την ευκαιρία να εκτυπώσουμε
τα δικά μας πλαστικά αντικείμενα από το
μηδέν, από τη σχεδίαση στον υπολογιστή
και τη δημιουργία του αρχείου g-code με
το πρόγραμμα Axon και τελικά την εκτύ-
πωσή του σε πλαστικό.
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Τα δύο μοντέλα είναι στην πραγματικό-
τητα ίδια μεταξύ τους. Το RapMan έρχε-
ται σε κιτ και ο χρήστης θα πρέπει να το
συναρμολογήσει από μόνος του (υπάρχει
αναλυτικότατο 3D εγχειρίδιο PDF και δεν
θα σας πάρει πάνω από δυο με τρεις ημέ-
ρες) ενώ το 3D Touch έρχεται συναρμο-
λογημένο κι έτοιμο προς χρήση.
Το RapMan 3.2 κυκλοφορεί σε δύο εκ-
δόσεις, μια με μία κεφαλή και μια με δύο.
Το πιο φθηνό μοντέλο κοστίζει
1.267
και
το ακριβότερο
1.980
και περιλαμβάνει
δύο κεφαλές, δύο καρούλια πλαστικού
(
δύο κιλά) για να ξεκινήσετε άμεσα τις
εκτυπώσεις σας. Το 3DTouch, τώρα, κυ-
κλοφορεί και αυτό σε διάφορες εκδόσεις,
με μία, δύο αλλά και τρεις κεφαλές εκτύ-
πωσης. Το πιο φθηνό μοντέλο κοστίζει
3.186
και το ακριβότερο
3.715.
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να
φτιάξουμε ένα 3D μοντέλο του λογοτύπου
του περιοδικού. Φυσικά, εφόσον είναι το-
ποθετημένο επάνω στο εξώφυλλο του
τεύχους, είναι δύο διαστάσεων. Το πρώτο
βήμα είναι να το μετατρέψουμε σε τρισ-
διάστατο. Η διαδικασία αυτή αφορά γενι-
κά λογότυπα ή παρόμοιες εικόνες, οι
οποίες μπορούν είτε να σχεδιαστούν
εξαρχής τρισδιάστατα ή να μετατραπούν
από 3D σε 3D. Φυσικά, για οποιοδήποτε
άλλο αντικείμενο δεν χρειάζεται να περά-
σετε από τη διαδικασία που περιγράφου-
με σε αυτή την παράγραφο.
Επίσης, ένα λογότυπο μπορεί να προ-
έρχεται από ένα αρχείο εικόνας, ή ακόμα
να το ζωγραφίσετε και κατόπιν να το σκα-
νάρετε, παράγοντας πάλι ένα αρχείο εικό-
νας. Το πρόβλημα που έχετε στην περί-
Στην πράξη
Καλή και εντυπωσιακή η θεωρία, αλλά πώς λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη;
Πόσο εύκολο (και ακριβό) είναι να εκτυπώσει κανείς το δικό του αντικείμενο;
1
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής έχει δύο κεφαλές
εκτύπωσης και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί δύο υλικά
ταυτόχρονα. Στην προκειμένη περίπτωση, το μοβ
χρησιμοποιείται για το κυρίως αντικείμενο και το κίτρινο για
την βάση του.
2
ΚΕΦΑΛΕΣ
Στο επάνω μέρος βρίσκονται οι δύο κεφαλές εκτύπωσης
ή καλύτερα ο εξωθητήρας. Εδώ λιώνει το πλαστικό και
τοποθετείται σε στρώσεις στη βάση.
3
ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πάνω από τις κεφαλές υπάρχουν δύο σερβομηχανισμοί,
οι οποίοι τραβάνε το πλαστικό σύρμα και το προωθούν στις
κεφαλές.
Οι κεφαλές κινούνται σε δύο άξονες Χ και Υ σε αυτό το
επίπεδο.
4
ΒΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ενώ οι κεφαλές παραμένουν στο ίδιο ύψος, η βάση
κινείται προς τα κάτω, ανάλογα με τις στρώσεις από τις
οποίες θα προκύψει το αντικείμενο.
5
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Στο κάτω μέρος (στο πάνω στους 3D Touch) βρίσκεται η
κεντρική οθόνη ελέγχου του εκτυπωτή. Από εδώ μπορούμε
να σταματήσουμε την εκτύπωση, και να κινήσουμε τις
κεφαλές προς τα πίσω για να ξεκολλήσουμε το αντικείμενο
μετά το τέλος της διαδικασίας.
6
USB
Οι εκτυπωτές της Bits from Bytes (RapMan και
3
DTouch) δεν επικοινωνούν απ’ ευθείας με τον υπολογιστή.
Αντίθετα, το προς εκτύπωση αρχείο δημιουργείται στον
υπολογιστή και κατόπιν αντιγράφεται σε ένα USB flash, το
οποίο συνδέουμε στην κατάλληλη θύρα του εκτυπωτή.
RAPMAN 3.2
3
2
1
4
5
6