Page 12 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
12
ΕΧΩ TROJAN, ΤΙ ΝΑ
ΚΑΝΩ;
Αγαπητό περιοδικό,
Τον τελευταίο καιρό με απα-
σχολεί ένα πρόβλημα το οποίο
δεν ξέρω από τη μία πώς να λύ-
σω και από την άλλη δεν ξέρω
πώς το έχω πάθει. Θα πρέπει
να σας πω ότι διαθέτω ένα επώ-
νυμο Internet Security, το οποίο
έχω χρυσοπληρώσει και διατη-
ρώ ενημερωμένο πάντα, ενώ
ούτε κατεβάζω παιχνίδια ούτε
μπαίνω σε περίεργα sites με
cracks, hacks και άλλα τέτοια.
Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Διότι
τον τελευταίο καιρό συχνά πυ-
κνά πετάγεται ένα παράθυρο
στον υπολογιστή μου, το οποίο
με ενημερώνει ότι έχω μολυνθεί
από ένα Trojan. Πατάω το Χ και
το παράθυρο κλείνει, χωρίς να
κάνει κάτι άλλο. Το Antivirus μου
«
κοιμάται τον ύπνο του δικαίου»
και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Τουλάχιστον, αν το αναγνώριζε,
θα μπορούσα να απαλλαγώ από
δαύτο. Το θέμα είναι ότι δεν
φαίνεται ο υπολογιστής μου να
έχει κάποιο πρόβλημα. Τι με
συμβουλεύετε να κάνω; Και, τε-
λικά, τι είναι τα Trojans;
Με εκτίμηση,
Μενέλαος Αλεξόπουλος
Τα Τrojans, σε αντίθεση με
τους ιούς που μπορούν να δια-
δοθούν στον υπολογιστή σας
απλώς και μόνο ανοίγοντας ένα
μολυσμένο αρχείο, πρέπει να
εγκατασταθούν από τον ίδιο το
χρήστη. Μπορεί να κρύβονται
οπουδήποτε, σε ένα USB stick
που βάλατε, σε ένα DVD που
σας έδωσε κάποιος φίλος ή σε
κάποιο e-mail που ανοίξατε. Δεν
είναι λοιπόν ανάγκη να κατεβά-
ζετε «σπασμένα» προγράμματα
ή να πηγαίνετε σε περίεργα
sites, αν και μας κάνει εντύπωση
πώς το επώνυμο και ενημερω-
μένο antivirus σας δεν το «έπια-
σε».
Το όνομα των Trojans προέρ-
χεται από την παγκοσμίως γνω-
στή τακτική που χρησιμοποίη-
σαν οι αρχαίοι Έλληνες για να
κατακτήσουν την Τροία: άφησαν
το Δούρειο Ίππο στις πύλες της
πόλης και οι Τρώες το δέχθηκαν
ως δώρο, μεταφέροντάς το στο
εσωτερικό της. Κάπως έτσι δου-
λεύουν και τα Trojans στους
υπολογιστές.
Μπορεί να μην αντιλαμβάνε-
στε άμεσα τις συνέπειες του
Trojan (εάν έχετε μολυνθεί βε-
βαίως), αλλά ένα τέτοιο πρό-
γραμμα μπορεί να ελαττώσει
την άμυνα του PC σας, δίνοντας
στους hackers πρόσβαση στο
εσωτερικό του. Μπορεί επίσης
να προκαλέσει ζημιά στον υπο-
λογιστή, διαγράφοντας ή τρο-
ποποιώντας τα αρχεία του συ-
στήματος. Αυτό που έχουμε να
σας προτείνουμε, για να ανι-
χνεύσετε και να απομακρύνετε
όλα τα Trojans από τον υπολογι-
στή σας, είναι να επισκεφθείτε
τη διεύθυνση
etails.html, να κατεβάσετε και να
εγκαταστήσετε το Trojan
Remover, που διατίθεται δωρε-
άν για 30 ημέρες. Αφού το τρέ-
ξετε, κάντε κλικ στο Scan και το
Trojan Remover θα εξετάσει τη
Registry, καθώς και όλα τα
ενεργά processes για ενδείξεις
ύποπτης δραστηριότητας. Πα-
ράλληλα, θα αναζητήσει αρχεία
που υποδηλώνουν την ύπαρξη
Trojan, λειτουργώντας κατά
τρόπο παρόμοιο με τα προ-
γράμματα antivirus. Η πορεία
της ανίχνευσης εμφανίζεται
στην οθόνη, όπως άλλωστε και
το είδος του ελέγχου που διεξά-
γεται κάθε φορά. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία, θα προβλη-
θεί ο αριθμός των Trojans που
ανιχνεύτηκαν, αλλά και η ενέρ-
γεια που καλό θα ήταν να εκτε-
λέσει ο χρήστης. Κάντε κλικ στο
View log για περισσότερες λε-
πτομέρειες, οπότε θα προβλη-
θεί μία λεπτομερής ανάλυση
της πορείας των ελέγχων. Κά-
ντε κλικ στο Print για να εκτυπώ-
σετε τα αποτελέσματα, αν θέλε-
τε να τα εξετάσετε με μεγαλύτε-
ρη προσοχή. Όταν τελειώσετε,
πατήστε Done.
Πίσω στο βασικό παράθυρο
του Trojan Remover κάντε κλικ
στο Mailware Reference
Database (το μικρό εικονίδιο
που μοιάζει με βιβλιοθήκη). Από
εδώ μπορείτε να ψάξετε για
γνωστά Trojans ή να επιλέξετε
ένα από αυτά που προβάλλο-
νται για να πάρετε πληροφορίες
σχετικά με το τι κάνει και πώς
λειτουργεί. Όπως συμβαίνει και
με τα προγράμματα antivirus,
θα πρέπει να διατηρείτε το πρό-
γραμμα ενημερωμένο. Για να το
επιτύχετε, κάντε κλικ στο
Utilities>Check online for
updates>Check for new
Updates.
ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ…
Αγαπητό περιοδικό,
Συνήθως ακολουθώ τις συμ-
βουλές σας, αλλά τον προηγού-
μενο μήνα έκανα κάτι για το
οποίο μετάνιωσα πικρά. Συγκε-
κριμένα, έλαβα στο e-mail μου
ένα υποτιθέμενο, όπως αποδεί-
χθηκε, μήνυμα, που μου έλεγε
να κάνω κλικ σε ένα link για να
λάβω μέρος σε έναν διαγωνι-
σμό για να κερδίσω ένα iPad. Το
θέμα είναι ότι δεν μου ζήτησαν
χρήματα, αλλιώς δεν θα προχω-
ρούσα στη διαδικασία. Η διαδι-
κασία ήταν να συμπληρώσω τα
στοιχεία μου σε μία φόρμα και
κατόπιν απάντησα σε δύο σελί-
δες ερωτήσεων (με ρωτούσαν
άσχετα πράγματα, από το ποιο
φαγητό μου αρέσει μέχρι πού
πηγαίνω διακοπές). Αφού τέλει-
ωσε το ερωτηματολόγιο, έλαβα
ένα e-mail, το οποίο με ενημέ-
ρωνε ότι θα γίνει κλήρωση, για
να βγουν οι νικητές που θα κερ-
δίσουν από ένα iPad. Οι μήνες
έχουν περάσει και φυσικά δεν
έλαβα κανένα τέτοιο e-mail. Θα
σκεφτείτε ότι μπορεί να μην
κέρδισα το iPad, αλλά όλως τυ-
χαίως έχω γεμίσει spam και δεν
ξέρω τι άλλο θα μου κάνουν,
αφού έδωσα και τη διεύθυνσή
μου και το κινητό μου. Υπάρχει
κάτι που να μπορώ να κάνω τώ-
ρα εκ των υστέρων;
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Οι απάτες με τα iPad είναι συ-
νηθισμένες, καθώς πρόκειται
για μία δημοφιλή και ακριβή συ-
σκευή, κι επομένως η ευκαιρία
να το προμηθευτεί κανείς δωρε-
άν ή έναντι πολύ λίγων χρημά-
των ακούγεται πολύ δελεαστική.
Τέτοιου είδους προσφορές
μπορεί να βρει κάποιος σε sites
δημοπρασιών ή σε διαφημίσεις
μέσω μηνυμάτων spam, όμως
στην πραγματικότητα αυτό που
διατίθεται προς πώληση είναι
κάποιες πληροφορίες και όχι το
ίδιο το αντικείμενο.
Ένα κλασικό παράδειγμα τέ-
τοιου είδους απάτης είχε εμφα-
νιστεί παλαιότερα με τη μορφή
αγγελίας σε εφημερίδα, με το
κείμενο να αναφέρει: «Γίνετε
γρήγορα πλούσιος! Στείλτε 10
ευρώ για πλήρεις οδηγίες». Κα-
θοδηγούμενο από την απληστία
του, το θύμα στέλνει τα χρήματα
σκεπτόμενο ότι το χρηματικό
αυτό ποσό δεν είναι σημαντικό
και αξίζει να το διακινδυνέψει.
Οι οδηγίες που του επιστρέφο-
H στήλη της αλληλογραφίας αποτελεί το βήμα επικοινωνίας του περιοδικού με τους
αναγνώστες του. Oι επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στη γνωστή διεύθυνση, με
την ένδειξη «Computer Για Όλους, Στήλη Aλληλογραφίας» ή με e-mail στη διεύθυνση
Αλληλογραφία