Page 126 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
126
UNDERGROUND
Μ
ία νέα επέκταση του Chrome που
δημιούργησαν οι κατασκευαστές
του uTorrent, μεταμορφώνει τον
πασίγνωστο Web browser σε BitTorrent
client με ελάχιστα κλικ. Η επέκταση ονο-
μάζεται BitTorrent Surf και η ανάπτυξή
της διήρκεσε έξι μήνες. Ήδη, σε προχω-
ρημένο στάδιο βρίσκεται και ανάλογο
extension για τον Firefox.
H BitTorrent Surf ολοκληρώνει torrent
client και αναζήτηση torrents απευθείας
στον Web browser, εκμηδενίζοντας σχε-
δόν την ανάγκη για setup. Μόλις εγκατα-
σταθεί, προσθέτει ένα μικρό μπλε κουμπί
στην πάνω δεξιά γωνία του Chrome και
αρκεί ένα κλικ για να ενεργοποιηθεί. Ο
χρήστης πληκτρολογεί αυτό που αναζητά
στο πλαίσιο και σε λίγο επιστρέφονται τα
αποτελέσματα.
Με κλικ σε κάποιο από τα πράσινα βέλη
που εμφανίζονται δίπλα τους, κατεβαίνει
το αρχείο .torrent και αρχίζει η μεταφορά
του υλικού στο οποίο αυτό αναφέρεται
άμεσα, το οποίο αποθηκεύεται στον προ-
επιλεγμένο φάκελο του Chrome για τα
downloads. Όμως, οι δυνατότητες δεν
εξαντλούνται εδώ.
Αρχικά το BitTorrent Surf αναζητά
torrents μόνο στο Google και στο Internet
Archive. Παρ’ όλα αυτά, ο χρήστης μπορεί
να προσθέσει εύκολα και άλλες μηχανές
αναζήτησης, καθώς και sites για αναζήτη-
ση torrents. Για να γίνει αυτό, κάνετε κλικ
στο κουμπί Search Settings και κατόπιν
επιλέγετε Add Site from URL, εισάγοντας
την διεύθυνση που θέλετε. Μερικά sites,
όπως τα Torrentz και EZTV δεν γίνονται
δεκτά, λόγω τεχνικών θεμάτων.
Στα αριστερά του κουμπιού Download,
υπάρχει ένα σηματάκι το οποίο όταν πε-
ράσει από πάνω του το ποντίκι, εμφανίζει
την υγεία του συγκεκριμένου torrent.
To BitTorrent Surf είναι ακόμα σε στά-
διο Alpha και ασφαλώς θα βελτιωθεί στην
πορεία. Μπορείτε να το κατεβάσετε από
το Google Store στη διεύθυνση
Κάθε μήνα
κάνουμε μία βόλτα
στα σκοτεινά
σοκάκια του
Internet και
ψαρεύουμε
ενδιαφέροντα νέα
από το χώρο του
hacking και του
downloading.
BI TTORRENT SURF
Extension που κάνει τον Chrome
BitTorrent client
T
ο CouchPotato είναι μία εφαρμογή που αναζητά ταινίες στο Διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέ-
πει να εισαγάγει το όνομα της ταινίας και άλλες παραμέτρους, προκειμένου να την
αναζητήσει η εφαρμογή. Ξεκινώντας, γίνεται το αρχικό setup σε μία σελίδα που εμφα-
νίζεται στον Web browser. Εκεί δίνετε συνθηματικά τα οποία θα χρησιμοποιήσετε σε περί-
πτωση που θα έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα απέξω.
Επίσης, απαντάτε στις ερωτήσεις που ακολουθούν σχετικά με ποιες εφαρμογές torrent
χρησιμοποιείτε, αν είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια sites και αν θέλετε να μετονομάζονται τα
αρχεία όταν κατεβαίνουν.
Μπαίνοντας στο περιβάλλον του προγράμματος, πάντα μέσα στον Web browser, έχετε
δύο κύριες επιλογές: Wanted, όπου αναζητάτε ταινίες, και Manage, όπου γίνεται η διαχείρι-
ση. Για την αναζήτηση υπάρχει πλαίσιο και στα αποτελέσματα μπορείτε να προσδιορίσετε
την ποιότητα του βίντεο που θέλετε. Αφού γίνει αυτό, έχετε στη διάθεσή σας μία σειρά από
εικονίδια για να πάτε στο IMDb, να δείτε το τρέιλερ, να δείτε κατάλογο με τα διαθέσιμα βί-
ντεο ή να διαγράψετε την αναζήτηση. Με ένα εικονίδιο που ο χρήστης μπορεί να σύρει στα
bookmarks του κατά την εγκατάσταση, η αναζήτηση απλουστεύεται ακόμη περισσότερο.
COUCHPOTATO
Αναζήτηση ταινιών στο Διαδίκτυο
Όλα όσα αναφέρουμε στη
παρούσα στήλη αφορούν
αποκλειστικά και μόνο στη
χρήση για νόμιμους σκο-
πούς. Όταν, για παράδειγ-
μα, θα σας πούμε πώς να
σπάσετε έναν κωδικό των
Windows ή κάποιου ασύρ-
ματου δικτύου, δεν το λέμε
για να μπαίνετε σε ξένα
PCs και δίκτυα, αλλά μόνο
στα δικά σας. Ως γνωστόν,
οι κωδικοί σπάνε και αυτό
από τη μία ωφελεί τους ξε-
χασιάρηδες και όσους
ασχολούνται με την τεχνο-
λογία, την άλλη ωφελεί και
τους ψηφιακούς εγκλημα-
τίες. Με τους δεύτερους ας
ασχοληθούν οι διωκτικές
Αρχές. Εμάς μας απασχολεί
η πρώτη κατηγορία χρη-
στών και σε αυτούς απευ-
θύνεται η παρούσα στήλη.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ