Page 36 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
36
SOFTWARE NEWS
SHARM 4 . 3
Κάντε... ηχοθεραπεία!
3
Στην ενότητα
αυτή βρίσκετε
εφαρμογές κάθε
είδους για όλη την
οικογένεια. Δεν
απευθύνονται σε
«
κομπιουτεράδες»,
αλλά σε όσους
χρησιμοποιούν τον
υπολογιστή για
διασκέδαση ή
ακόμα και για
εκπαίδευση.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
HOME & PERSONAL
SHARM 4.3
GAME DOWNLOADER 3.5
AUDIGGLE 3.0
PLEX MEDIA SERVER
MAKEMKV 1.7
YWRITER 5.2
PHOTIVO
SMALL BUSINESS
BUSINESS FUNCTIONS 1.5
SHOW ENTIRE RAW
SPRINGPUBLISHER
TOOL ZONE
AUSLOGICS BITREPLICA
ISO TO USB
WINUTILITIES FREE 10.55
ADFENDER 1.6
HOME & PERSONAL
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ DVD
HOME & PERSONAL”
Μ
ία ενδιαφέρουσα επαγγελματική
εφαρμογή, η οποία απευθύνεται κα-
τά κύριο λόγο σε υπνοθεραπευτές
και ψυχοθεραπευτές, αλλά μπορεί να τη
χρησιμοποιήσει ερασιτεχνικά οποιοσδήποτε.
Αντικείμενό της είναι η υποβοήθηση πνευμα-
τικών και ψυχικών καταστάσεων με τη βοή-
θεια των κατάλληλων ήχων. Συνοδεύεται
από πλήθος έτοιμων ηχητικών συνεδριών
(
sessions), χωρισμένων σε δεκαεπτά κατη-
γορίες, που καλύπτουν κάθε απαίτηση του
χρήστη, από τη χαλάρωση έως τις ασκήσεις
αναπνοής και την αύξηση της αυτοεκτίμη-
σης ή της δημιουργικότητας. Το μόνο που
έχετε να κάνετε, είναι να ανοίξετε κάποιο
έτοιμο αρχείο, με Open Session, και, αφού
ορίσετε τη διάρκεια της αναπαραγωγής από
κάτω αριστερά, να πατήσετε το Play. Η μέγι-
στη διάρκεια στην demo έκδοση του προ-
γράμματος είναι πέντε λεπτά, όπως και οι
δικές σας ηχογραφήσεις. Επίσης, δεν μπο-
ρείτε να αποθηκεύσετε συνθέσεις με ήχους
που θα δημιουργήσετε ούτε να τους γράψε-
τε απευθείας σε CD. Παρ’ όλα αυτά, το έτοι-
μο υλικό είναι πραγματικά πλούσιο και μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας συν-
θέσεις. Η δημιουργία μίας σύνθεσης γίνεται
αρκετά εύκολα. Επιλέγετε από το μενού
New Session και κατόπιν σύρετε με το πο-
ντίκι πάνω στο περιβάλλον του προγράμμα-
τος. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον
είναι χωρισμένο σε ζώνες, καθεμία από τις
οποίες εκπροσωπεί ένα διαφορετικό είδος
ήχου, όπως φωνή, περιβαλλοντική μουσική,
φυσικούς ήχους, καμπάνες, θόρυβος κ.ά.
Αφού λοιπόν επιλέξετε την κατάλληλη πε-
ριοχή, κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε
να ξεκινά ο αντίστοιχος ήχος και σύρετε,
κοιτάζοντας στο κάτω μέρος τη διάρκεια του
ήχου. Παρ’ ότι στην έκδοση demo δεν μπο-
ρείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας μέσα
από το πρόγραμμα, μπορείτε να φορτώσετε
ένα έτοιμο αρχείο ήχου. Κάθε ήχος εκπρο-
σωπείται από μία χρωματιστή μπάρα. Κάνο-
ντας κλικ πάνω της, εμφανίζεται δεξιά μία
καρτελοθήκη. Από εκεί μπορείτε να δοκιμά-
σετε τον ήχο, να τον απενεργοποιήσετε ή να
αλλάξετε την έντασή του, να εφαρμόσετε
διάφορα εφέ και πολλά ακόμη.
ΕΙΔΟΣ:
Εφαρμογή ηχοθεραπείας
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP/Vista/7
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Demo
URL:
Ξεκινώντας εμφανίζεται η καρτέλα του Help. Τα
κουμπιά στην κορυφή έχουν συγκεκριμένες,
κατανοητές λειτουργίες. Αριστερά είναι τα ηχητικά
κανάλια και κάτω ο player για την αναπαραγωγή.
Εδώ έχουμε φορτώσει μία από τις πολλές έτοιμες
συνεδρίες και η ηχητική αναπαραγωγή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Είναι έτοιμη να αρχίσει η ηχογράφηση φωνής, κατά
την οποία θα διαβάσουμε το κείμενο που
επικολλήσαμε στο ειδικό πλαίσιο.
Πρωτότυπο και ενδιαφέρον αντικείμενο
Καλοφτιαγένο περιβάλλον
Πλούσιο συνοδευτικό υλικό
Αν και demo, καλύπτει τον απλό ενδιαφερόμενο