Page 44 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
44
SOFTWARE NEWS
ΤΟΟLZONE
Συλλογή
εργαλείων για να
κάνετε πιο
εύκολη τη
δουλειά σας ή να
λύσετε τα
προβλήματα που
αντιμετωπίζετε
με το PC σας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ DVD
TOOLZONE”
ΕΙΔΟΣ:
Διαχείριση αρχείων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP/Vista/7
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Freeware
URL:
Ε
νας file manager με πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, ο
οποίος στο παρελθόν ήταν εμπορικό προϊόν. Διαθέτει δύο
περιοχές διαχείρισης αρχείων, σε καθεμία από τις οποίες
μπορείτε να ανοίξετε περισσότερες από μία καρτέλες. Σε κάθε
καρτέλα είναι δυνατόν να εμφανίζεται το δέντρο των φακέλων
του δίσκου. Με extensions και plug–ins προστίθενται και άλλα
χαρακτηριστικά, όπως η υποστήριξη FTP και η περιήγηση στο
εσωτερικό αρχείων Zip, 7–Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2 και Jar. Υπάρ-
χουν εργαλεία περιστροφής εικόνων και μετατροπής ανάμεσα
στα formats jpg, png και bmp. Για τις ταινίες εμφανίζονται πρό-
σθετες πληροφορίες από τα sites IMDB και Rotten Tomatoes σε
ξεχωριστές στήλες. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία για τα αρχεία
ήχου, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα MP3 Tags.
Χάρη στα FileOperations plug–ins, όταν μεταφέρετε αρχεία από
μία θέση σε κάποια άλλη, αυτά ταξινομούνται αυτόματα ή απο-
συμπιέζονται. Ακόμη, υπάρχει file viewer για αρχεία ASCII,
Unicode, UTF8, Binary και Hex. Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα
για να βλέπετε μόνο τα αρχεία που θέλετε, καθώς και να συ-
γκρίνετε φακέλους βλέποντας τα αρχεία που είναι διαφορετικά
ή ίδια. Τέλος, στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος υπάρχουν
κουμπιά με συγκεκριμένες λειτουργίες, τα οποία μπορείτε να
παραμετροποιήσετε.
Περιβάλλον με δύο περιοχές και καρτέλες
Πολλά και άμεσα προσβάσιμα εργαλεία
Για την πλήρη αξιοποίησή του, ο χρήστης
θα χρειαστεί ένα διάστημα εξοικείωσης
ΕΙΔΟΣ:
Αντίγραφα ασφαλείας αρχείων και φακέλων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP/Vista/7
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Freeware
URL:
Ε
να καλό και απλό στη χρήση πρόγραμμα λήψης αντι-
γράφων ασφαλείας αρχείων και φακέλων. Η λειτουρ-
γία του περιλαμβάνει τρία βήματα. Στο πρώτο δημιουρ-
γείτε ένα προφίλ, το οποίο περιέχει τις οδηγίες για το
backup των φακέλων που θα επιλέξετε. Στο δεύτερο βήμα
προσθέτετε τους φακέλους που θέλετε. Το τρίτο βήμα είναι
η λήψη των backup, που γίνεται είτε αυτόματα από το πρό-
γραμμα είτε χειρωνακτικά από εσάς. Φυσικά, μπορείτε να
έχετε όσα προφίλ θέλετε. Για τη δημιουργία νέου προφίλ πατάτε το κουμπί
New Profile. Ανοίγει τότε μία καρτέλα που μέσα από μία σειρά βημάτων μας
καθοδηγεί στη δημιουργία του backup. Στο πρώτο βήμα, το What, επιλέγουμε
από τι θα ληφθεί backup. Μπορούμε να επιλέξουμε διάφορους ειδικής σημα-
σίας φακέλους, όπως έγγραφα, μουσική, βίντεο ή τα favorites του Internet
Explorer, καθώς και άλλους φακέλους του υπολογιστή μας. Στο επόμενο βή-
μα, το Where, επιλέγουμε την τοποθεσία αποθήκευσης, σε έναν τοπικό ή
αφαιρούμενο δίσκο. Ακολουθεί το βήμα How, στο οποίο επιλέγουμε το είδος
του backup, δηλαδή αν θα γίνει απλή αντιγραφή αρχείων, δικατευθυντήριος
συγχρονισμός, πλήρες, αυξητικό ή διαφορικό backup. Στο βήμα When καθο-
ρίζουμε κάθε πότε θα γίνεται το backup, επιλέγοντας ανάμεσα σε χειρωνακτι-
κή λήψη ή αυτόματη κάθε ώρα, ημέρα ή εβδομάδα. Στο βήμα Advanced μπο-
ρούμε να κάνουμε προηγμένες ρυθμίσεις, όπως να εξαιρέσουμε ή να συμπε-
ριλάβουμε διάφορες κατηγορίες αρχείων, να ενεργοποιήσουμε την επαλή-
θευση μετά την ολοκλήρωση του backup και, τέλος, να ορίσουμε προγράμμα-
τα που θα τρέχουν πριν και μετά τη λήψη του αντιγράφου ασφαλείας.
AUSLOGICS BI TREPL ICA
Το απλούστερο backup
Εξαιρετική ευ-
χρηστία: το
ρυθμίζετε απλά
και το ξεχνάτε
Πολλοί τύποι
backup και δυ-
νατότητα χρο-
νοπρογραμματι-
σμού
Αποθήκευση
μόνο σε τοπι-
κούς δίσκους
MULT ICOMMANDER 2 . 8
Ισχυρός διαχειριστής αρχείων