Page 26 - Computer Για Όλους τ. 352

APPLE TV
Και βιντεοκλάμπ και mirroring
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
26
MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
ΕΙΔΟΣ:
Media Player
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Apple,
ΔΙΑΘΕΣΗ:
iSquare,
ΤΙΜΗ:
119
MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
ΕΙΔΟΣ:
Mobile router
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
D-Link,
ΔΙΑΘΕΣΗ:
D-Link Hellas,
ΤΙΜΗ:
50,6 (
MediaMarkt)
Ο
μόνος τρόπος να κάνετε mirroring το iPad
ή το iPhone σας στην τηλεόραση ασύρμα-
τα είναι μέσω του Apple TV. Η βασική λει-
τουργία αυτής της συσκευής βέβαια είναι η προ-
βολή ταινιών, αλλά υποστηρίζεται και το ασύρ-
ματο streaming από την i-συσκευή σας.
Έτσι, μέσω του Apple TV μπορεί
κανείς να παρακολουθήσει ται-
νίες υψηλής ευκρίνειας
720
p, κατεβασμένες
από το iTunes Store, ει-
δήσεις και αθλητικά γε-
γονότα και να κάνει
streaming τη μουσική
του και τις φωτογρα-
φίες του απευθείας στην τηλεόρα-
σή του. Οι συνδέσεις που διαθέτει είναι μία
Ethernet για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (διαθέτει
και ενσωματωμένο Wi-Fi), μία HDMI για σύνδεση
στην τηλεόραση και μία οπτική έξοδο ήχου. Εάν
περιμένετε τα καλούδια που συναντάμε σε άλ-
λους media players, όπως USB για σύνδεση
εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, θα απογοη-
τευτείτε, διότι η Apple δεν επιτρέπει την άμεση
προβολή υλικού από εξωτερική μονάδα αποθή-
κευσης (βλ. δίκτυο, USB flash, δίσκο, PC). Σύμ-
φωνα με την πάγια τακτική της, τα πάντα γίνο-
νται από το iTunes. Για παράδειγμα, μπορείτε να
δείτε περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας μέ-
σω δικτύου, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσετε
τη δυνατότητα οικιακής κοινής χρήσης των βι-
βλιοθηκών του iTunes. Το Apple TV δεν θα πρέ-
πει να το μπερδεύετε με τους media players,
όπως αυτούς που έχουμε κατά καιρούς δοκιμά-
σει στο περιοδικό, που υποστηρίζουν κάθε μορ-
φής αρχείου από οπουδήποτε. Παίζει πολύ συ-
γκεκριμένους τύπους αρχείων. Μην περιμένετε
επομένως MKV, αρχεία υποτίτλων κ.λπ.
Η
D-Link επεκτείνει τη σειρά Cloud Router,
με τη διάθεση του νέου Pocket Cloud
Router, DIR-506L. Χάρη στο λεπτό σχε-
διασμό του, το Pocket Cloud Router χωράει
άνετα σε μία τσέπη ή σε μία μικρή τσάντα, ενώ
παράλληλα τροφοδοτείται από μία επαναφορ-
τιζόμενη μπαταρία με διάρκεια ζωής έως και 4
ώρες. Το DIR-506L δημιουργεί ένα τοπικό δί-
κτυο και προσφέρει
ένα προσωπικό
cloud για τους κατό-
χους κινητών συ-
σκευών, έτσι ώστε
να έχουν πρόσβαση,
να προβάλλουν και
να διαμοιράζονται τα
δεδομένα τους με
εύκολο τρόπο. Αυτό
σημαίνει ότι οι χρή-
στες δεν χρειάζεται
να βρίσκονται κοντά σε
μία πρίζα ή σε μία σύνδεση
Wi-Fi. Οι χρήστες μπορούν
απλώς να κατεβάσουν τη δωρεάν
εφαρμογή SharePort Mobile, για iPhone, iPad ή
Android συσκευές, για να έχουν πρόσβαση, να
προβάλλουν και να διαμοιράζονται δεδομένα
από ένα memory stick, το οποίο θα είναι συν-
δεδεμένο στη θύρα USB του Pocket Cloud
Router. Αυτό καθιστά το Pocket Cloud Router
την τέλεια προσωπική cloud συσκευή για χρή-
στες που θέλουν να διαμοιράζονται τη μουσική
τους ή τις φωτογραφίες τους με φίλους, αλλά
και για εργαζόμενους που διαμοιράζονται έγ-
γραφα με τους συναδέλφους τους κατά τη
διάρκεια συναντήσεων ή όταν βρίσκονται εν κι-
νήσει. Επιπλέον, η θύρα USB μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων
και παρόμοιων συσκευών, μέχρι και 5V/0.8A
(4
W). Όπως και το Mobile Cloud Companion
(
DIR-505), το Pocket Cloud Router μπορεί να
λειτουργήσει με πολλαπλούς τρόπους. Σε λει-
τουργία Repeater, η συσκευή βοηθά στην εξά-
λειψη των ζωνών με χαμηλή κάλυψη του ασύρ-
ματου σήματος, επεκτείνοντας το πεδίο και το
εύρος της συνδεσιμότητας σε όλο το σπίτι. Πε-
ραιτέρω λειτουργίες του DIR-506L είναι
Router/Access Point, καθώς και Wi-Fi Hotspot,
κάτι το οποίο προσθέτει αμέσως δυνατότητες
Wi-Fi σε μία υπάρχουσα σύνδεση Internet.
MONITOR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤABLETS
Εξοπλίστε τη φορητή συσκευή σας με ένα από τα hot αξεσουάρ και περιφερειακά που
συγκεντρώσαμε για εσάς αυτόν το μήνα.
D- L INK POCKET CLOUD ROUTER
Το δικό σας προσωπικό cloud