Page 72 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
72
ΑΦιεΡΩΜΑ
e-mail: Εντελώς απροστάτευτο
Η τεχνολογία σάς επιτρέπει να προστατεύσετε τα μηνύματά σας κρυπτογραφώντας το
περιεχόμενό τους, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους και πιστοποιώντας την ταυτότητα
του αποστολέα με μία κίνηση
E
κατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο
τον κόσμο χρησιμοποιούν το Διαδί-
κτυο για διαφορετικούς λόγους ο
καθένας. Ορισμένοι αναζητούν πληροφο-
ρίες, άλλοι ενδιαφέρονται για νέο λογισμι-
κό, κάποιοι κάνουν τα ψώνια τους και ορι-
σμένοι άλλοι το χρησιμοποιούν ως ψυχα-
γωγικό μέσο. Το κοινό σημείο όλων αυτών
των ανθρώπων είναι ότι αξιοποιούν το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την άμεση
και εύκολη επικοινωνία τους με φίλους,
γνωστούς, συνεργάτες κ.λπ.
Δυστυχώς, η αποστολή και λήψη e-mail
είναι μία εντελώς απροστάτευτη μορφή
επικοινωνίας, που μπορεί να υποκλαπεί
πάρα πολύ εύκολα. Τα μηνύματα που
αποστέλλουμε μεταφέρονται χωρίς καμία
κωδικοποίηση προς τον server του
Internet Service Provider που χρησιμοποι-
ούμε και μετά με τη μορφή μικρών πακέ-
των ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο
αναζητώντας τον τελικό αποδέκτη. Κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού τους, τα e-mails
μπορούν να διαβαστούν από τους ηλε-
κτρονικούς εισβολείς, ενώ δεν αποκλείε-
ται ακόμη και η αλλοίωση του περιεχομέ-
νου τους. Μοναδική διέξοδος είναι η κρυ-
πτογράφηση των μηνυμάτων, χρησιμοποι-
ώντας ισχυρούς αλγόριθμους.
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ E-MAIL
Ο πλέον δημοφιλής τρόπος κρυπτο-
γράφησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου βασίζεται σε ένα ζεύγος
κλειδιών που ονομάζονται ιδιωτικό και δη-
μόσιο (private και public). Το ιδιωτικό κλει-
δί κάθε χρήστη θα πρέπει να παραμένει
κρυφό, ενώ αντίθετα το δημόσιο κλειδί,
όπως φανερώνει και ο τίτλος του, μπορεί
κανείς να το μοιραστεί με οποιοδήποτε
άλλο άτομο.
Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι δύο χρή-
στες (ας τους ονομάσουμε Γιάννη και
Ελένη) θέλουν να επικοινωνήσουν με
ασφάλεια, τότε η Ελένη θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσει το δημόσιο κλειδί του Γιάννη
για να κρυπτογραφήσει το μήνυμά της. Ο
μοναδικός τρόπος για να αποκρυπτογρα-
φηθεί το μήνυμα είναι με τη βοήθεια του
ιδιωτικού κλειδιού του Γιάννη, κάτι που
σημαίνει ότι ακόμη και εάν το e-mail πέσει
στα χέρια ενός τρίτου ατόμου, το περιε-
χόμενό του είναι «αδύνατον» να διαβαστεί.
Βάζουμε τη λέξη αδύνατον μέσα σε εισα-
γωγικά, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από
την ισχύ της κρυπτογράφησης, ή αλλιώς
από το μήκος του κλειδιού που χρησιμο-
ποιήθηκε.
Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογρά-
φηση των μηνυμάτων γίνεται αυτόματα
από το λογισμικό, όμως παρ’ όλα αυτά η
συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει γνωρί-
σει τη διάδοση που της αξίζει, αφού πολ-
λοί χρήστες τη θεωρούν δύσχρηστη και
χρονοβόρα.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Οι ψηφιακές υπογραφές προσθέτουν
ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας στην επι-
κοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, αφού όχι μόνο κρυπτογραφούν
το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά πα-
ράλληλα πιστοποιούν την ταυτότητα του
αποστολέα και εγγυώνται την ακεραιότητά
του. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι εί-
ναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξουμε το πε-
ριεχόμενο ενός ψηφιακά υπογεγραμμέ-
νου e-mail χωρίς να το αντιληφθεί ο τελι-
κός αποδέκτης, ενώ είναι εξίσου δύσκολο
να στείλουμε ένα e-mail προσποιούμενοι
ότι προέρχεται από κάποιον άλλο. Ας
δούμε όμως στην πράξη πώς λειτουργεί
το συγκεκριμένο σύστημα.
Οι ψηφιακές υπογραφές βασίζονται
στην κρυπτογράφηση δημόσιου/ιδιωτικού
κλειδιού, κάτι που σημαίνει ότι οι χρήστες
θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να
Έτσι μοιάζει ένα κρυπτογραφημένο με το PGP ηλεκτρονικό μήνυμα. Για να το διαβάσετε,
χρειάζεστε το δημόσιο «κλειδί» του αποστολέα.