Page 16 - Freeware τ. 3

16
H
οθόνη του Paint.Net πα-
ρουσιάζει στο κέντρο την
εικόνα προς επεξεργα-
σία και διαθέτει τέσσερις επι-
πλέουσες παλέτες, τις οποίες
μπορούμε να ανοίξουμε ή να
κλείσουμε οποιαδήποτε στιγμή
από το μενού Window. Αυτές
είναι η Tools που περιέχει τα
εργαλεία σχεδίασης, η Colors
από την οποία επιλέγουμε
πρωτεύον και δευτερεύον
χρώμα σχεδίασης, η History
που απεικονίζει το ιστορικό
των ενεργειών μας σχετικά με
την εικόνα που επεξεργαζόμα-
στε και, τέλος, η Layers για την
προβολή και διαχείριση των
στρώσεων που απαρτίζουν την
εικόνα.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Χρησιμοποιώντας τα εργα-
λεία του προγράμματος, μπο-
ρούμε να εξαφανίσουμε ένα
αντικείμενο από τη φωτογρα-
φία μας. Για παράδειγμα, προ-
κειμένου να εξαφανίσουμε από
την εικόνα 2 το σπουργίτι, επι-
λέγουμε το εργαλείο Clone
Stamp από την εργαλειοθήκη
Tools και κατόπιν ένα μέγεθος
πινέλου της αρεσκείας μας
από τη γραμμή εργαλείων στο
πάνω μέρος. Επειτα κάνουμε
Ctrl – κλικ στο φόντο της εικό-
νας (για να απομνημονευθούν
οι χρωματικοί συνδυασμοί του
φόντου) και στη συνέχεια σύ-
ρουμε το ποντίκι με πατημένο
το αριστερό πλήκτρο στην επι-
θυμητή περιοχή.
Ενα από τα πολλά που μπο-
ρούμε να επιτύχουμε με το
πρόγραμμα, είναι ο επιλεκτι-
κός χρωματισμός μίας φωτο-
γραφίας. Αφού ανοίξουμε μία
έγχρωμη φωτογραφία στο
Paint.Net, από το μενού Layers
επιλέγουμε Duplicate Layer.
Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς πά-
νω στη φωτογραφία μας θα
προστεθεί ένα αντίγραφό της.
Υστερα, από το μενού Adjust-
ments επιλέγουμε το Black
and White και το αντίγραφο θα
γίνει ασπρόμαυρο. Αν τώρα
επιλέξουμε από την εργαλειο-
θήκη Tools το εργαλείο Eraser
και το σύρουμε πάνω στη φω-
τογραφία μας, θα αρχίσει να
αποκαλύπτεται το πραγματικό
χρώμα της φωτογραφίας που
βρίσκεται πίσω από το ασπρό-
μαυρο αντίγραφο. Με τα layers
και ειδικά με τον τρόπο ανάμει-
ξής τους, μπορούμε να επιτύ-
χουμε πολύ ενδιαφέροντα
αποτελέσματα. Ανοίξτε δύο
φωτογραφίες, αντιγράψτε τη
μία πάνω στην άλλη με την επι-
λογή Paste in to New layer και
κατόπιν επιλέξτε από το μενού
Layers/Layer Properties. Στο
πλαίσιο διαλόγου που θα ανοί-
ξει, αλλάξτε την επιλογή από
τη λίστα Blending mode και
παρατηρήστε το αποτέλεσμα.
Οι επιλογές είναι πολλές και
κάποιες σίγουρα θα σας εκ-
πλήξουν.
FREEWARE MAGAZINE
Το καλύτερο πρόγραμμα
ζωγραφικής και επεξεργασίας
Αν χρειάζεστε ένα ελαφρύ και ικανό πρόγραμμα για να βελτιώνετε και
να επεξεργάζεστε τις εικόνες σας, θα πρέπει να δοκιμάσετε το Paint.Net.
Χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα, σας παρέχει όλα τα αναμενόμενα
βασικά εργαλεία, καθώς και πιο προχωρημένες δυνατότητες.
PAINT .NET
Ενα πλήθος εφέ και φίλτρων βρίσκονται ταξινομημένα σε κα-
τηγορίες μέσα στο μενού Effects.
Αν, για παράδειγμα, επιλέξουμε από το μενού Effects/Artis-
tic/Oil Painting, θα έχουμε ένα εφέ ελαιογραφίας. Επίσης, υπάρ-
χουν εφέ για μετατροπή της εικόνας σε σχέδιο με μολύβι ή πε-
νάκι, διόρθωση των κόκκινων ματιών, αύξηση της λαμπρότητας
ή της οξύτητας, καλλωπισμό πορτραίτων, θόλωση, εισαγωγή
θορύβου, παραμόρφωση, ή ακόμη και δημιουργία εντυπωσια-
κών fractals με λίγα κλικ. Τέλος, στο μενού Adjustments θα
βρείτε τις επιλογές Curves και Levels, με προηγμένα εργαλεία
για τη διόρθωση της φωτεινότητας και των χρωμάτων.
Αν μετανιώσετε για οποιαδήποτε κίνησή σας, επιλέξτε από τη
History την ενέργεια που θέλετε να αναιρέσετε και κάντε κλικ
στο εικονίδιο Undo, από κάτω.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για το Paint.Net έχει δημιουργηθεί μία
μεγάλη κοινότητα χρηστών, στο forum της οποίας μεταφέρεστε
απευθείας, επιλέγοντας Help/Forum.
Στο forum του Paint.Net (http://forums.getpaint.net) μπορεί-
τε να βρείτε διάφορα εφέ ως plug–ins (αρχεία .dll), τα οποία
μπορείτε να κατεβάσετε και να τα αντιγράψετε στο c:\Program
Files\Paint.Net\Effects. Στη συνέχεια, όλα τα εφέ θα εμφανίζο-
νται στο μενού εφέ της εφαρμογής.
ΕΦΕ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
PHOTO EDITING
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ