Page 4 - Freeware τ. 3

4
Σ
τις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων, η εικόνα λαμ-
βάνεται (είτε μέσω κάμε-
ρας είτε μέσω φωτογραφικής
μηχανής, ανάλογα με την περί-
πτωση) από μία μόνο μηχανή
καταγραφής. Ετσι, απουσιάζει
η δεύτερη γωνία λήψης που εί-
ναι απαραίτητη για τη δημιουρ-
γία της αίσθησης της τρισδιά-
στατης προοπτικής. Αυτή ήταν
η βάση για να ξεπεραστεί το
βασικό πρόβλημα των μέχρι
τώρα χρησιμοποιούμενων τε-
χνικών: Με την προσθήκη μίας
δεύτερης κάμερας, σε από-
σταση ανάλογη με αυτή των
ανθρώπινων ματιών, καθίστα-
ται εφικτή η καταγραφή μίας
δεύτερης εικόνας, που, μέσω
επεξεργασίας, θα ενωθεί με
την πρώτη και θα σχηματίσει
την τελική, τρισδιάστατη εικό-
να. Ετσι, πρώτη προϋπόθεση
για τη δημιουργία μίας εικόνας
σε τρεις διαστάσεις –είτε πρό-
κειται για φωτογραφία είτε για
βίντεο– είναι οι περισσότερες
της μίας πηγές καταγραφής
της ίδιας σκηνής από διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες.
ANAGLYPH 3D
Αν και υπάρχουν διάφορες
τεχνικές και τεχνολογίες απει-
κόνισης και λήψης τρισδιάστα-
του περιεχομένου (Πόλωση
φωτός, Anaglyph 3D, Eclipse
κ.λπ.), στο παρόν άρθρο θα
ασχοληθούμε με την Anaglyph
3
D, χαρακτηριστικό γνώρισμα
της οποίας είναι τα χρωματι-
στά γυαλιά. Αυτή η τεχνολογία
είναι η μόνη που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη δημι-
ουργία απλών ψευδο–τρισδιά-
τατων εικόνων και βίντεο με
απλά εργαλεία (όπως τα δω-
ρεάν προγράμματα που θα
βρείτε στο συνοδευτικό DVD)
σε έναν υπολογιστή.
Για να προβληθεί σωστά μία
τρισδιάστατη (στεροσκοπική)
εικόνα που θα δίνει την αίσθη-
ση του βάθους, ο θεατής πρέ-
πει να φορά ειδικά γυαλιά με
χρωματιστούς φακούς. Αυτοί
οι φακοί έχουν διαφορετικό
χρώμα, το οποίο εξαρτάται
από τη μέθοδο που χρησιμο-
ποιείται κάθε φορά. Ο κλασι-
κός τρόπος θέασης απαιτεί
γυαλιά με έναν κόκκινο και
έναν γαλάζιο φακό (ο αριστε-
ρός είναι ο κόκκινος). Το ένα
μάτι μας, λοιπόν, βλέπει την ει-
FREEWARE MAGAZINE
Φτιάξτε τις δικές σας 3D
φωτογραφίες και βίντεο
Χρησιμοποιήστε τα δωρεάν προγράμματα που σας προσφέρουμε για να
μετατρέψετε τις απλές ψηφιακές φωτογραφίες σας και τα βίντεό σας σε 3D
ή να συνδυάσετε δύο φωτογραφίες σε μία τρισδιάστατη.
ΣΥΛΛΟΓΗ 3D STEREO
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
3
D STEREO
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Αλλες δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προ-
βολή 3D ταινιών είναι η Eclipse, αλλά και η Autostereoscopy. Η τε-
χνική της «Εκλειψης» στηρίζεται στη χρήση ειδικών γυαλιών που
έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τον κάθε φακό αστραπιαία,
πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτατη αυτή εναλλαγή με-
ταξύ όρασης και φραγής δημιουργεί την αίσθηση της τρισδιάστα-
της εικόνας. Αυτή τη στιγμή, η τεχνική Eclipse χρησιμοποιείται στο
σύστημα 3D Vision της εταιρείας nVidia, καθώς και στις πρώτες αί-
θουσες τύπου IMAX. Το σύστημα Dolby 3D (το οποίο, επίσης, είδα-
με στην προβολή του «Avatar») λειτουργεί κάπως διαφορετικά, με
τη χρήση συγκεκριμένων μηκών κύματος για τα χρώματα κόκκινο,
πράσινο και μπλε, ανάλογα με το μάτι στο οποίο κατευθύνονται.
Τέλος, η τεχνολογία Autostereoscopy είναι αυτή με τις καλύτερες
προοπτικές για το μέλλον, αφού καταργεί την ανάγκη για τη χρή-
ση ειδικών γυαλιών από το θεατή! Hδη οι εταιρείες αναπτύσσουν
οθόνες και τηλεοράσεις που προσφέρουν την αίσθηση του 3D,
όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα που ζητούν επίλυση: Αρχικά,
οι πιθανές παρενέργειες από τη χρήση (ζαλάδες, ναυτία) και, σε
δεύτερη φάση, η δραστική περικοπή του κόστους απόκτησης μίας
τέτοιας συσκευής, αφού τα πρώτα μοντέλα που εμφανίστηκαν
απαιτούν αρκετές χιλιάδες ευρώ από τον αγοραστή!
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Χωρίς τα κατάλληλα (χρωματιστά στην περίπτωση του Anaglyph
3
D) γυαλιά, ο θεατής δεν μπορεί να εκτιμήσει το εφέ της
τρισδιάστατης απεικόνισης.