Page 28 - Freeware τ. 8

28
T
ο Radio.fx σάς επιτρέπει
να επιλέξετε ανάμεσα σε
εκατοντάδες διεθνείς ρα-
διοσταθμούς και να καταγρά-
ψετε τα τραγούδια τους στο δί-
σκο σας. Μάλιστα, σάς φέρνει,
εκτός από τα τραγούδια, και
άλμπουμ, καθώς και στίχους.
Στη δωρεάν έκδοση μπορείτε
να επιλέξετε έως τέσσερις
σταθμούς. Η καταγραφή των
σταθμών είναι ανεξάρτητη από
την ακρόαση και γίνεται στο
παρασκήνιο.
ΣΤΑΘΜΟΙ
Αρχικά, το πρόγραμμα συν-
δέεται με τρεις γερμανικούς
ραδιοσταθμούς. Αν στο κάτω
μέρος έχουμε επιλέξει την
καρτέλα StreamTag View, βλέ-
πουμε αριστερά τη λίστα των
τραγουδιών και για καθένα
από αυτά τον τίτλο, τον καλλι-
τέχνη και το άλμπουμ. Δεξιά,
εμφανίζονται πλήθος πληρο-
φοριών για το άλμπουμ του
επιλεγμένου τραγουδιού,
όπως εικόνα του εξωφύλλου,
βιντεοκλίπ, διάρκεια και ρυθ-
μός σε bits per minute (bpm).
Πατώντας κάτω από αυτές τις
πληροφορίες το Lyrics, βλέ-
πουμε τους στίχους του τρα-
γουδιού
(
εικ. 1)
.
Μπορούμε να προσθέσουμε
το σταθμό που θέλουμε στην
τέταρτη, κενή αρχικά, καρτέλα
σταθμών. Επίσης, μπορούμε
να διαγράψουμε κάποιον από
τους προεπιλεγμένους σταθ-
μούς, κάνοντας δεξί κλικ στην
καρτέλα του και επιλέγοντας
Delete. Το δεξί κλικ μάς δίνει
και άλλες χρήσιμες επιλογές.
Η Information εμφανίζει μία
καρτέλα με αναλυτικές πληρο-
φορίες για το σταθμό, όπως το
bitrate, η κωδικοποίηση (π.χ.,
mp3), το είδος μουσικής, η
γλώσσα κ.α. Η επιλογή
Properties εμφανίζει το παρά-
θυρο ιδιοτήτων, στο οποίο, με-
ταξύ άλλων μπορούμε να ρυθ-
μίσουμε την αυτόματη αποθή-
κευση των τραγουδιών στο φά-
κελο της επιλογής μας. Τέλος,
η επιλογή Stop Recording στα-
ματά την εγγραφή της μουσι-
κής στο δίσκο. Για να εισαγά-
γουμε έναν σταθμό, κάνουμε
κλικ σε μία από τις κενές θέ-
σεις, ώστε να ανοίξει το παρά-
θυρο επιλογής (Station
Selection) με όλους τους δια-
θέσιμους σταθμούς, χωρισμέ-
νους σε πολλές κατηγορίες
(
Pop, Rock κ.λπ.). Με κλικ σε
οποιονδήποτε σταθμό, διαβά-
ζουμε πληροφορίες γι’ αυτόν
στο δεξί μέρος της οθόνης
(
εικ. 2)
.
Μία από τις πιο σημα-
ντικές πληροφορίες είναι το αν
ο σταθμός παρέχει
StreamTags, δηλαδή, στοιχεία
FREEWARE MAGAZINE
Διαδικτυακό ραδιόφωνο…
πολυτελείας!
Επιλέξτε τους διαδικτυακούς σταθμούς που θέλετε ανάμεσα σε
εκατοντάδες, ακούστε τους και καταγράψτε τη μουσική τεσσάρων από
αυτούς συγχρόνως!
RADIO. FX
ON-LINE RADIO
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
1
Στην κορυφή βλέπουμε το όνομα του επιλεγμένου σταθμού και
δίπλα την κυματομορφή της μουσικής του. Έχοντας επιλεγμένη
στο κάτω μέρος την καρτέλα StreamTag View, βλέπουμε
πληροφορίες για το πρόγραμμα του σταθμού.
2
Κάνοντας κλικ σε μία κενή καρτέλα σταθμού, εμφανίζεται αυτό
το παράθυρο με τους διαθέσιμους σταθμούς, ώστε να
επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε. Οι σταθμοί είναι χωρισμένοι σε
πολλές κατηγορίες, κάτι που διευκολύνει τις αναζητήσεις μας.