Page 13 - Linux_7

Basic HTML Version

Linux Inside
13
Του δρα Βασίλη Βλάχου <vsvlachos@gmail.com>
Στήλες - Academia
Ο Βασίλης Βλάχος είναι καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΤΕΙ Λάρισας.
O
ι απόψεις μου και η πίστη μου στο Ελεύθερο
Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
(ΕΛΛΑΚ) είναι γνωστές. Για να είμαι ειλικρι-
νής, δεν με ανησυχούν ούτε τα χαμηλά ποσοστά δι-
είσδυσης που έχει το Linux στους απλούς χρήστες,
ούτε οι νομικές – εκφοβιστικές απειλές εταιρειών
που βλέπουν ότι το ανοιχτό λογισμικό τις ξεπερνάει
και αγωνίζονται με δικαστικά τερτίπια να αποφύγουν
το αναπόφευκτο. Με στενοχωρούν πολύ, όμως, οι
χρήστες του ΕΛΛΑΚ, ιδιαιτέρως οι νεοφώτιστοι. Ενώ
οι «παλιές καραβάνες» ή/και καταξιωμένες φίρμες,
είναι απόλυτα φιλικοί και έτοιμοι να βοηθήσουν σε
κάθε σχετική πρωτοβουλία, δεν συμβαίνει το ίδιο και
με τους νεότερους χρήστες. Διαπιστώνω με θλίψη
μία συμπεριφορά από την κοινότητα του ΕΛΛΑΚ,
αδιάφορη στην καλύτερη περίπτωση, εχθρική συνή-
θως σε ό,τι δεν ταυτίζεται απόλυτα με τις απόψεις
της. Παρατηρώ, επίσης, μία έντονη απαξία και περι-
φρόνηση για καθετί που δεν ανήκει στα άμεσα εν-
διαφέροντά της, τα οποία κατά βάση είναι τεχνικού
περιεχομένου. Αυτή η νοοτροπία, όμως, διώχνει κό-
σμο από το ΕΛΛΑΚ, αποθαρρύνει εταιρείες και με-
μονωμένους χρήστες να το υιοθετήσουν, μειώνει τις
πιθανότητες επιτυχίας του και ακυρώνει το λόγο
ύπαρξής του. Να το θέσω απλά: Σε κάθε σοβαρή
προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν είναι
άχρηστος. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι θα γράψουν μεταφράσεις ή εγχειρίδια,
γραφίστες για το αισθητικό κομμάτι των ιστοσελίδων
και για τα εξώφυλλα των CD που διανέμονται, δικη-
γόροι για τα νομικά θέματα που προκύπτουν συνε-
χώς και καθηγητές για να διδάξουν το ΕΛΛΑΚ στα
παιδιά. Δημόσιοι υπάλληλοι για να το προτείνουν
στον προϊστάμενό τους και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες για να αποδείξουν στους συναδέλφους τους ότι
μπορούν να ξεφύγουν από τις μονοπωλιακές πρα-
κτικές που τους έχουν εγκλωβίσει. Η συνεργασία εί-
ναι αυτή που κάνει το ΕΛΛΑΚ τόσο αποτελεσματικό,
και σε αυτήν τη σχέση συμμετέχουν όλα τα μέλη ισό-
τιμα. Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι κάτι παιδάκια
που νομίζουν ότι, επειδή μπορούν να γράψουν δυό-
μισι γραμμές κώδικα και να κάνουν compile τον πυ-
ρήνα (αν και για το τελευταίο αμφιβάλλω κάπως),
μπορούν να είναι αγενείς, να πουλάνε μούρη στους
«αδαείς» και να δυσφημίζουν, σε τελική ανάλυση, το
ολόκληρο το κίνημα του ΕΛΛΑΚ.
Blog
Ο μεγαλύτερος εχθρός του Linux
Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
ΤΕΙ Λάρισας τον Οκτώβριο (8-9/10) η διημε-
ρίδα που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Πα-
ράρτημα της Βικιπαίδεια και το Τμήμα Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Την πρώτη μέ-
ρα συζητήθηκαν θέματα όπως τα παραρτήματα του
Ιδρύματος Wikimedia, ο ρόλος τους και οι προοπτι-
κές τους. Ειδικότερα για το παράρτημα του
Wikimedia στην Ελλάδα, διασαφηνίστηκαν το όραμα
και οι στόχοι του, ενώ εξετάστηκαν και οι διαθέσιμοι
τρόποι εργασίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δια-
θέσιμων πόρων, και συγκεκριμένα τι και πώς μπορεί
να κάνει το παράρτημα πιο αποδοτικά.
Τη δεύτερη μέρα στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Λάρι-
σας, παρουσία πολλών φοιτητών αλλά και Λαρισαί-
ων πολιτών, διεξήχθησαν πολύ ενδιαφέρουσες ομι-
λίες. Μετά το χαιρετισμό του Βασίλη Βλάχου εκ μέ-
ρους του ΤΕΙ Λάρισας, ο Αλέξης Βράιλας μίλησε για
τη Βικιπαίδεια στην Εκπαίδευση.
Στην συνέχεια, ο Αλέξανδρος Πρεκατές παρου-
σίασε τα Βικιβιβλία, τις δυνατότητες και τις προοπτι-
κές τους, και ο Νίκος Παπαδημούλης ασχολήθηκε
με τα Βικινέα, δηλαδή τις ειδήσεις ως βίκι.
Η ημερίδα έκλεισε με το εργαστήριο επεξεργα-
σίας σελίδων στη Βικιπαίδεια, με τη συμμετοχή του
κοινού. Οι συνολικές εντυπώσεις των συμμετεχό-
ντων ήταν άριστες και αποφασίσθηκε να διεξαχθούν
σύντομα ανάλογες εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας.
Περισσότερες
φωτογραφίες!
Ακαδημαϊκά Νέα
Αν χρησιμοποιείτε ή ασχολείστε με ΕΛΛΑΚ στo
πλαίσιo της εκπαιδευτικής ή ερευνητικής διαδικα-
σίας σε κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ερευνητικό Κέντρο της χώ-
ρας, ενημερώστε μας για τις δραστηριότητές σας
(vsvlachos@gmail.gr).
Το μόνο που δεν χρειάζεται το ΕΛΛΑΚ είναι κάτι
παιδάκια που νομίζουν ότι, επειδή γράφουν δυόμισι
γραμμές κώδικα, μπορούν να είναι αγενείς...
Στιγμιότυπο από τη διημερίδα για τη Βικιπαίδεια στο
TEI Λάρισας.