Page 18 - Linux_7

Basic HTML Version

T
ο Linux Mint ξεκίνησε βασισμένο στο
Ubuntu. Με αργά αλλά σταθερά βήματα άρ-
χισε να αποκτά όλο και περισσότερους χρή-
στες, ενώ ταυτόχρονα απέδειξε ότι δεν ήταν άλ-
λος ένας κλώνος, αλλά μία διανομή με τη δική
της προστιθέμενη αξία. Το τελευταίο διάστημα
μάλιστα άρχισε να πειραματίζεται με την πλατ-
φόρμα του Debian. Επίσης, δεν δίστασε να πάρει
διαφορετική κατεύθυνση από τη μητρική διανομή,
επιλέγοντας το Gnome 3 αντί του Unity. Όπως
φαίνεται, το Mint απέκτησε αυτοπεποίθηση και
στηρίζεται όλο και πολύ στις δικές του δυνάμεις.
Είναι, όμως, αυτές αρκετές σε μία περίοδο μεγά-
λων αλλαγών στην επιφάνεια εργασίας του Linux;
Απαιτήσεις
Το μέγεθος του iso ποικίλλει ανάλογα με την
έκδοση. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ
ενός αρχείου μεγέθους CD και ενός μεγαλύτε-
ρου, περίπου 1GB. Στην πρώτη περίπτωση δεν
περιλαμβάνονται οι αποκωδικοποιητές πολυμέ-
σων και θα πρέπει να εγκατασταθούν από εμάς.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι παρόμοιες με εκεί-
νες κάθε διανομής που φέρει το Gnome 3, με τη
διαφορά ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5.8GB
ελεύθερου χώρου στο δίσκο. Τελειώνοντας με τις
απαιτήσεις, να αναφέρουμε ότι εξετάζουμε την
πλήρη 64–bit έκδοση.
Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση του πραγματοποιείται σε περι-
βάλλον γραφικών μέσα από την επιφάνεια εργα-
σίας του Live DVD. Η φιλικότητα είναι δεδομένη και
δεν έχει αλλάξει τίποτε ουσιαστικό σε σχέση με
προηγούμενες εκδόσεις. Δεδομένη είναι και η
υποστήριξη των Ελληνικών, τουλάχιστον στην
εγκατάσταση, και το λέμε αυτό γιατί με τα Ελληνι-
κά είχαμε κάποιες ελλείψεις στη συνέχεια. Η όλη
διαδικασία είναι ταχύτατη, αφού ταυτόχρονα με τις
ερωτήσεις που μας γίνονται, προχωρά και η εγκα-
τάσταση. Υπήρξε, όμως, και ένα μελανό σημείο.
Προσπαθώντας να εγκαταστήσουμε το Mint πάνω
από μία έκδοση του Ubuntu, είχαμε ως αποτέλε-
σμα ένα σύστημα που δεν ξεκίνησε ποτέ. Αυτό συ-
νέβη γιατί δεν κάναμε διαμόρφωση του συστήμα-
τος αρχείων, σκοπεύοντας να διατηρήσουμε τις
ίδιες ρυθμίσεις. Επιτυχημένη κατάληξη είχαμε μό-
νο όταν προχωρήσαμε σε καθαρή εγκατάσταση.
Πρώτες εντυπώσεις – Επιφάνεια εργασίας –
Μενού
Στην εκκίνηση του συστήματος συναντάμε το
νέο login manager, LightDM. Εδώ το Mint ακολού-
θησε την πολιτική του Ubuntu και καλά έκανε,
αφού κάνει μια χαρά τη δουλειά του χωρίς να εί-
ναι πολύπλοκος, όπως ο Gdm. Αν κάποιος εισέλ-
θει στο σύστημα κοιτάζοντας την επιφάνεια εργα-
σίας και δεν την παρατηρήσει προσεκτικά, θα νο-
μίσει αρχικά πως εργάζεται με την προηγούμενη
έκδοση ή ότι κατέβασε λάθος iso :) Η ταπετσαρία
και το θέμα παραμένουν σχεδόν ίδια. Αυτό, φυσι-
κά, δεν είναι απαραίτητα κακό, αφού το περιβάλ-
λον είναι ευχάριστο και ξεκούραστο. Η πρώτη κί-
νησή μας ήταν να εξετάσουμε το μενού, αφού πα-
ραδοσιακά το Mint βάζει τη δική του πινελιά. Και
πραγματικά είναι πολύ επιτυχημένο, αφού πρόκει-
ται για ένα όμορφο πάντρεμα παλιού και νέου.
Αριστερά εμφανίζεται ένας εκκινητής–dock bar με
τις αγαπημένες μας εφαρμογές και δεξιά η κλασι-
κή λειτουργία. Όλα αυτά καταλαμβάνοντας πολύ
μικρό χώρο και κρατώντας την επιφάνεια καθαρή
χωρίς να προκαλούνται προβλήματα όταν έχουμε
ανοικτά διάφορα παράθυρα. Τα μόνα εικονίδια
που θα βρούμε στο desktop, είναι αυτά του Υπο-
λογιστή μου και του προσωπικού φακέλου. Αν και
για πολλούς μία τέτοια επιλογή μπορεί να θεωρη-
θεί αναχρονιστική, κατά την άποψη του γράφο-
ντος είναι σωστή. Ο λόγος είναι ότι διευκολύνεται
έτσι το πέρασμα των χρηστών Windows στο Linux.
Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί εργάζονται ακόμη με
τα XP και είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο
εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως, στην πάνω μπάρα
υπάρχουν οι Δραστηριότητες του Gnome 3 και
μπορούμε να εργαστούμε και έτσι! Βρέθηκε, δη-
λαδή, ο τρόπος να καλυφθούν όλοι και να εργάζο-
νται όπως πριν ή και με το μοντέρνο στυλ και τα
πλήκτρα. Το μοναδικό που μας ξένισε, ήταν το
εφέ της ελαχιστοποίησης που κατευθύνεται στην
πάνω μπάρα και τα ελαχιστοποιημένα παράθυρα
που εμφανίζονται στην κάτω. Επίσης, τα κουμπιά
της ελαχιστοποίησης–μεγιστοποίησης υπάρχουν
εξ ορισμού στις εφαρμογές, σε αντίθεση με τις
άλλες διανομές, όπου βρίσκουμε μόνο το κουμπί
του κλεισίματος. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε
μία τελευταία παρατήρηση, είναι ότι απουσιάζει
ένας τρόπος αποσύνδεσης ή κλεισίματος του
υπολογιστή από το μενού. Υπάρχει, όμως, στην
πάνω μπάρα η αντίστοιχη λειτουργία χωρίς να
χρειάζεται κάποιο πρόσθετο, όπως στο Gnome 3.
Απ’ ό,τι φαίνεται, λοιπόν, το Mint είναι η μοναδι-
κή διανομή που έβαλε τη δική της «σφραγίδα»
στο Gnome 3. Είχε, βέβαια, περισσότερο χρόνο
στη διάθεση της αφού κυκλοφόρησε αργότερα.
Λογισμικό – Αλλαγές – Ατέλειες
Το Lisa βασίζεται στο Ubuntu 11.10 και έχει τις
ίδιες εκδόσεις λογισμικού, μαζί με τις αναβαθμί-
σεις που μεσολάβησαν μέχρι την κυκλοφορία
του. Πυρήνας 3, LibreOffice 3.4 και Firefox 8 είναι
μερικά από τα βασικά. Φυσικά, το σύστημα διαθέ-
Αν το Mint
συνεχίσει έτσι,
στην επόμενη
έκδοση θα αγγίξει
την τελειότητα και
το Mate ίσως να
μην έχει λόγο
ύπαρξης.
Τεκμηρίωση
Linux Mint 12.1 Lisa
Το Linux Mint γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Είναι, όμως, η «Lisa» αρκετά καλή ώστε να
διατηρήσει την ανοδική πορεία του;
Linux Inside
18
Του Διονύση Συρμαλή <dsyrmalis@gmail.com>
Δοκιμές – Linux Mint
Ο Διονύσης έχει πάντα ένα partition ελεύθερο για τη δοκιμή νέων διανομών.
στο dvd