Page 52 - Linux_7

Basic HTML Version

Τ
ο Linux Multimedia Studio (LMMS) είναι ένα πλήρες ερ-
γαλείο για τη σύνθεση μουσικής, που υποστηρίζει όλα τα
γνωστά πρωτόκολλα (MIDI κ.λπ.) και επιτρέπει τη χρήση
δειγμάτων (samples) για τη δημιουργία ενός μουσικού κομ-
ματιού. Είναι ελεύθερο λογισμικό και μπορεί να εκτελεστεί σε
πολλές πλατφόρμες. Στις λειτουργίες του συμπεριλαμβάνεται
η δημιουργία μελωδιών, ρυθμού, καθώς και η ρύθμιση και η
μείξη ήχων και δειγμάτων. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συν-
δεθεί σε πληκτρολόγιο MIDI, ώστε να είναι πιο «ζωντανή» και
άμεση η σύνθεση.
Στο LMMS θα βρείτε τα εξής:
Επεξεργαστή μουσικού έργου για την τελική σύνθεση.
Επεξεργαστή ρυθμών και μπάσου.
Πολύ εύκολο εργαλείο για να εισάγετε νότες με τη βοήθεια
του Piano Roll.
Μίκτη, για να μπορεί να ελεγχθεί η ένταση και η θέση του
κάθε οργάνου (volume, balance).
Πολλά εφέ που έχουν ενσωματωθεί, όπως π.χ. αντήχηση
(reverb).
Ειδικό κανάλι αυτοματισμών για επέμβαση με τα εφέ, όπου
αυτό είναι επιθυμητό.
Συμβατότητα με πολλά στάνταρ, όπως SoundFont2, VST(i),
LADSPA, GUS Patches, και MIDI.
Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων MIDI και FLP.
Υπάρχει, επιπλέον, μεγάλη κοινότητα υποστήριξης που πε-
ριλαμβάνει:
Κανάλι IRC
Πλατφόρμα διανομής μουσικών κομματιών
Forum
Λίστες ταχυδρομείου
Εγκατάσταση και διεπαφή
Η εγκατάσταση του LMMS είναι εύκολη, καθώς συμπερι-
λαμβάνεται στα αποθετήρια λογισμικού των περισσότερο δια-
δεδομένων διανομών Linux, όπως Fedora, Gentoo και
Ubuntu. Στις υπόλοιπες διανομές δεν θα είναι δύσκολη η
εγκατάστασή του, αφού σίγουρα υπάρχει είτε στα αποθετήρια
λογισμικού, είτε ως ανεξάρτητο πακέτο. Όταν ξεκινήσει η
εφαρμογή, θα εμφανιστεί στην οθόνη αυτό που βλέπουμε
στην
εικόνα 1.
Εκεί διακρίνονται οκτώ διαφορετικές περιοχές, τις οποίες
έχω αριθμήσει για να τις αναλύσουμε παρακάτω, αφού καθε-
μία από αυτές προσφέρει ξεχωριστή λειτουργικότητα:
Περιοχή 1:
Είναι το κεντρικό μενού επιλογών. Οι λειτουρ-
γίες του έχουν σχέση με τη διαχείριση των αρχείων και των
επεκτάσεων του λογισμικού.
Περιοχή 2:
Στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργαλείων
υπάρχουν δύο γραμμές εργαλείων. Η πρώτη έχει σχέση με
τη διαχείριση των αρχείων, ενώ η δεύτερη αφορά στην εμ-
φάνιση των παραθύρων της εφαρμογής.
Περιοχή 3:
Η δεξιά πλευρά της γραμμής εργαλείων έχει
σχέση με ρυθμίσεις του μουσικού κομματιού όπως η ταχύ-
τητα, το μέτρο, η γενική ένταση, η τονικότητα και η εμφάνι-
ση των εντάσεων εξόδου.
Περιοχή 4:
Εδώ βρίσκονται όλα τα προεγκατεστημένα
δείγματα (samples) για τα ψηφιοποιημένα μουσικά όργανα,
καθώς επίσης και διάφορες άλλες ρυθμίσεις.
Περιοχή 5:
Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ο επεξεργαστής
του κομματιού, όπου μπορούμε να κάνουμε τη σύνθεση με-
ταξύ των διαφόρων μερών ρυθμών, μελωδιών και δειγμά-
των, ώστε να δημιουργηθεί το τελικό κομμάτι.
Περιοχή 6:
Εδώ δημιουργείται το ρυθμικό τμήμα του κομ-
ματιού (ντραμς και μπάσο), όπου ό,τι αλλαγές κάνουμε συ-
μπεριλαμβάνονται αυτόματα στη γραμμή Beat/Βassline,
που εμφανίζεται στον επεξεργαστή του κομματιού (περιοχή
5).
Περιοχή 7:
Στην περιοχή του μίκτη μπορούμε να ρυθμί-
σουμε την ένταση και τη θέση (balance) κάθε οργάνου για
την τελική μείξη των ήχων.
Περιοχή 8:
Εδώ είναι ο πίνακας ρυθμίσεων των ήχων
(controller rack), που μοιάζει με αυτά που βρίσκουμε στην
αντίστοιχη επιλογή των οργάνων με το πληκτρολόγιο.
Για να δημιουργηθεί ένα κομμάτι, χρειαζόμαστε ψηφιοποιη-
μένους ήχους. Το λογισμικό έχει προεγκατεστημένους αρκε-
τούς, μπορούμε όμως να προσθέσουμε και εμείς στη συνέ-
χεια επιπλέον ήχους της αρεσκείας μας. Στην περιοχή 4 στη
δεύτερη επιλογή, υπάρχουν αρκετά έτοιμα κομμάτια για να
έχουμε μια εικόνα σχετικά με τις δυνατότητες του λογισμικού.
Σε κάποιες από τις υπόλοιπες επιλογές θα βρούμε τα ψηφιο-
ποιημένα μουσικά όργανα που μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε για τη δημιουργία του δικού μας κομματιού.
Τα μέρη ενός μουσικού κομματιού
Σε κάθε μουσικό κομμάτι συμμετέχουν διάφορα όργανα
και καθένα παίζει τους δικούς του ήχους. Για να ξεκινήσου-
με τη σύνθεση, συνήθως (αν και δεν είναι απαραίτητο) ξεκι-
νάμε από το ρυθμικό κομμάτι που συμπεριλαμβάνει τη
Του Κώστα Τσακάλογλου <tsakf@tsakf.org>
Linux Labs - Μουσική
Υπάρχει μεγάλος αριθμός προγραμμάτων για
σύνθεση μουσικής σε υπολογιστές. Οι καλύτερες
εφαρμογές έχουν γραφτεί εδώ και πολλά χρόνια για
Apple – και φυσικά ποιος θα ξεχάσει τη θρυλική
Amiga; Αρκετά αργότερα εμφανίστηκαν αξιόλογες
εφαρμογές σε πλατφόρμα x86. Σε αυτό το τεύχος θα
δούμε ένα αξιόλογο εργαλείο που επιτρέπει τη
σύνθεση μουσικής σε Linux.
Εργαλεία:
LMMS
Δυσκολία:
URL:
http://lmms.sf.net
Εγχειρίδιο
χρήσης
Linux Inside
52
Σύνθεση μουσικής με το Linux Multimedia Studio
Ο Κώστας γράφει προγράμματα και Web εφαρμογές, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τη δημιουργία μουσικής.
Δημιουργείται πρώτα το ρυθμικό κομμάτι και
τα όργανα που αποτελούν το ρεφρέν, στη
συνέχεια δημιουργούμε τα κουπλέ και στο
τέλος την εισαγωγή και το τέλος