Page 57 - Linux_7

Basic HTML Version

Linux Inside
57
θούμε στην Εκκίνηση, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον
προεπιλεγμένο Προσωπικό Φάκελο και το πώς θα ανοίγει αυ-
τός. Από κάτω υπάρχουν οι Τρόποι Προβολής, όπου μπορού-
με να παίξουμε με την εμφάνιση του Dolphin και να την προ-
σωποποιήσουμε. Μετά υπάρχει η Πλοήγηση, με την οποία
μπορούμε να ορίσουμε με πόσα κλικ θα ανοίγουν τα αρχεία
και οι φάκελοι και τον τρόπο που θα γίνεται αυτό. Πιο κάτω
υπάρχουν οι Υπηρεσίες, που θα δούμε αργότερα λεπτομε-
ρώς, από κάτω οι ρυθμίσεις για τα Απορρίμματα και τα Γενικά
– όπου υπάρχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το Dolphin.
Προτού τα πειράξετε όμως, σκεφτείτε και σιγουρευτείτε για
αυτό που κάνετε και για το ότι ξέρετε πώς να το αντιστρέψετε
αν δεν σας κάνει.
Version control systems: Git και Subversion
Όσοι από εσάς δουλεύετε σε κάποιο project, γνωρίζετε
τουλάχιστον ένα από αυτά τα δύο συστήματα ελέγχου εκδό-
σεων (Version Control System). Το ένα είναι το Subversion και
το άλλο είναι το Git, με το οποίο και θα ασχοληθούμε εδώ,
αφού με αυτό είμαι σχετικά εξοικειωμένος, ενώ με το
Subversion δεν έχω ασχοληθεί ποτέ – υποθέτω όμως ότι οι
λειτουργίες είναι παρόμοιες. Υπάρχουν διάφορες ενέργειες
που μπορούμε να κάνουμε για να αλληλεπιδράσουμε με αυτά
τα συστήματα, όπως η προσθήκη νέων αρχείων, το commit
των αλλαγών ή ο έλεγχος διαφορετικών εκδόσεων. Ο συνηθι-
σμένος τρόπος για να γίνουν αυτές οι ενέργειες είναι μέσω
της γραμμής εντολών. Το Dolphin, για να μας διευκολύνει, εν-
σωματώνει τις κυριότερες εντολές, όπως το Git pull, Git push
και άλλες. Για να ενεργοποιήσουμε το Git στο Dolphin, πηγαί-
νουμε στο Ρυθμίσεις -> Ρυθμιση του Dolphin -> Υπηρεσίες,
και στο Version Control Systems επιλέγουμε το Git και πατάμε
OK. Το σύστημα μάς ενημερώνει ότι για να ενεργοποιηθούν
οι αλλαγές στο Dolphin, αυτό θα πρέπει να επανεκκινηθεί,
οπότε κάνουμε επανεκκίνηση και έτοιμο! Έπειτα μπορούμε
να πάμε σε οποιονδήποτε φάκελο έχουμε δεσμευμένο με το
Git και να εκτελέσουμε τις εντολές άμεσα. Το καλύτερο της
ιστορίας εδώ είναι ότι αυτές οι εντολές είναι ενεργές και ορα-
τές μόνο σε φακέλους που «ανήκουν» στο Git, χωρίς να χρει-
άζεται να τους υποδείξουμε εμείς χειροκίνητα, κάτι που είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο σε αυτούς που δουλεύουν σε πολλά
project.
Βρίσκοντας τα πρόσθετα
Για να δείτε τα πρόσθετα του Dolphin πρέπει να ακολουθή-
σετε τη διαδρομή Ρυθμίσεις -> Ρύθμιση του Dolphin -> Υπη-
ρεσίες. Εκεί θα βρείτε κάποιες προεπιλεγμένες υπηρεσίες
που υπάρχουν ήδη στο Διαχειριστή Αρχείων σας, και στο κά-
τω μέρος ένα πεδίο που έχει τίτλο Version Control Systems,
από όπου μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Git και
Subversion, όπως είπαμε πριν.
Κάτω από τις Υπηρεσίες βρίσκεται ένα κουμπί με ένα αστε-
ράκι το οποίο λέει Λήψη νέων υπηρεσιών. Από εκεί μπορούμε
να κάνουμε αναζήτηση για νέα πρόσθετα με κριτήρια όπως
τα πιο πρόσφατα, τις αξιολογήσεις των χρηστών, τις περισσό-
τερες λήψεις, ενώ μπορούμε να δούμε όσα είναι ήδη εγκατε-
στημένα και φυσικά να κάνουμε αναζήτηση για κάποιο πρό-
σθετο.
Πριν από την εγκατάσταση
Τα πρόσθετα για να λειτουργήσουν, συχνά χρειάζονται κά-
ποιες βιβλιοθήκες, τις οποίες πρέπει να έχουμε εγκατεστημέ-
νες στο σύστημά μας προκειμένου να δουλέψει το καθένα
σωστά. Για να είμαστε σίγουροι πως έχουμε ό,τι χρειάζεται
για να λειτουργήσει το εκάστοτε πρόσθετο, καλό είναι να πά-
με στις Λεπτομέρειες και να τις διαβάσουμε προτού ξεκινή-
σουμε την εγκατάστασή του. Αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι
κι αλλιώς, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το πρόσθετο κάνει τη
δουλειά που θέλουμε.
Εγκατάσταση Πρόσθετων
Συνήθως, το να πατήσουμε το κουμπί Εγκατάσταση και να
κάνουμε μια επανεκκίνηση το Dolphin, αρκεί για να εγκατα-
σταθεί το πρόσθετο. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που αυτό
δεν φτάνει. Αν εγκαταστήσατε ένα πρόσθετο και δεν βλέπετε
αλλαγή, τότε χρειάζεται να κάνετε την παρακάτω διαδικασία:
Πατώντας την Εγκατάσταση κατεβαίνει ένα αρχείο, συνή-
θως tar.gz ή tar.bz2, στη διαδρομή /home/(όνομα-
χρήστη)/.kde4/share/apps/servicemenu-download. Βρίσκουμε
το αρχείο, το αποσυμπιέζουμε δίνοντας tar xzfv και το όνομά
του, μετά αντιγράφουμε το φάκελο που προκύπτει στο
/home/(ονομα-χρήστη)/.kde4/share/kde4/services/, μπαίνουμε
στο φάκελο αυτόν και μέσα εκεί δίνουμε την εντολή:
chmod +x install.sh
και μετά
sudo ./install.sh
Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν οι κατάλληλες οδη-
γίες στις Λεπτομέρειες του πρόσθετου.
Πού και πώς λειτουργεί ένα πρόσθετο
Τα πρόσθετα, ανάλογα με τη λειτουργία τους, συσχετίζο-
νται με όλα τα αρχεία, με συγκεκριμένους τύπους αρχείων ή
με φακέλους, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι ορατά μόνο εκεί
όπου έχουν εφαρμογή. Έτσι, ένα πρόσθετο σχετικό με κείμε-
νο δεν είναι ενεργό όταν έχουμε επιλεγμένο ένα αρχείο εικό-
νας. Για να βρούμε τα πρόσθετα και να τα χρησιμοποιήσουμε
με ένα αρχείο, πατάμε δεξί κλικ και πάμε στο Ενέργειες,
όπου εμφανίζεται οποιοδήποτε πρόσθετο μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε με το συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελο. Φυσικά,
σε πρόσθετα όπως το Git που είπαμε πιο πάνω, δεν χρειάζε-
ται να επιλέξουμε αρχείο, απλώς να είμαστε στον κατάλληλο
φάκελο. Προτού αρχίσετε να εγκαθιστάτε διάφορα πρόσθετα,
ξοδέψτε λίγο χρόνο δοκιμάζοντας το Dolphin ως έχει. Σας
υπόσχομαι ότι θα εντυπωσιαστείτε.
Linux Labs - Dolphin
Το πρόσθετο Servicemenu-pdf εν δράσει. Έχετε υπόψη
ότι, για να είναι ενεργές κάποιες εντολές των πρόσθετων,
πρέπει το κατάλληλο αρχείο να είναι επιλεγμένο.
2