Page 74 - Linux_7

Basic HTML Version

E
χουν δίκιο όσοι λένε ότι τα καλύτερα πράγματα στη ζωή
είναι δωρεάν. Εμείς θα συμπληρώσουμε ότι μπορείς,
επιπλέον, να προσπελάσεις τον πηγαίο κώδικά τους.
Ο λόγος για το Eclipse, ένα σύγχρονο προγραμματιστικό
περιβάλλον αποτελούμενο από ένα ολοκληρωμένο περιβάλ-
λον ανάπτυξης και ένα σύστημα επιπρόσθετων εφαρμογών
(plug–ins) για την επέκτασή του. Το Eclipse είναι γραμμένο
κυρίως σε Java. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη
εφαρμογών σε άλλες γλώσσες, όπως οι C/C++, COBOL,
Python, Perl, JavaScript, PHP. Σε αυτό βασίζονται εκατοντά-
δες έργα λογισμικού (projects), τόσο εμπορικά όσο και ανοι-
κτού κώδικα, που αφορούν στον προγραμματισμό, τη μοντε-
λοποίηση, την προσομοίωση, την ανάλυση συστημάτων κ.ά.
Ο αρχικός κώδικας του Eclipse προέρχεται από το
VisualAge της IBM. Το 2001 η εταιρεία «δώρισε» το Eclipse
Project στην κοινότητα ανοικτού λογισμικού, ενώ το 2004 δη-
μιουργήθηκε το Eclipse Foundation ως ανεξάρτητη, μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία για τη διαχείριση της κοινότητας του
Eclipse. Το Eclipse κυκλοφορεί υπό τους όρους της άδειας
χρήσης Eclipse Public License και είναι ελεύθερο και ανοι-
κτού κώδικα λογισμικό.
Το επιπρόσθετο Parallel Tools Platform [1] του Eclipse υπο-
στηρίζει, μεταξύ άλλων, τον παράλληλο προγραμματισμό σε
γλώσσα C/C++, τόσο για το μοντέλο μεταβίβασης μηνυμά-
των MPI, όσο και για το μοντέλο κοινόχρηστης μνήμης
OpenMP. Σε αυτό το τεύχος εγκαθιστούμε το Eclipse PTP
στον κόμβο pc0 της συστοιχίας υπολογιστών του προηγούμε-
νου τεύχους. Κατόπιν, περιγράφουμε τα απολύτως στοιχειώ-
δη βήματα δημιουργίας και εκτέλεσης έργων λογισμικού πα-
ράλληλου κώδικα. Το Eclipse, όπως και το PTP, έχει τόσες
δυνατότητες και επιλογές, που συχνά μπερδεύει και αποθαρ-
ρύνει τους χρήστες. Για να μην μας συμβεί το ίδιο, εστιάζου-
με προς το παρόν μόνο στη δημιουργία έργων λογισμικού
παράλληλου κώδικα σε MPI και OpenMP, καθώς και στην
εκτέλεση των αντίστοιχων προγραμμάτων στη συστοιχία υπο-
λογιστών που έχουμε ήδη εγκαταστήσει.
Ενημέρωση και εγκατάσταση της Java
Προτού ξεκινήσουμε, καλό είναι να κάνουμε μία ενημέρω-
ση στο λογισμικό κάθε κόμβου της συστοιχίας μας.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Στη συνέχεια, εγκαθιστούμε το περιβάλλον εκτέλεσης κώδι-
κα Java (JRE) της Oracle που απαιτείται για τη λειτουργία του
Eclipse [2]. Η προηγούμενη έκδοση 6, γνωστή και ως έκδοση
της Sun, είναι κατάλληλη, ενώ έχει και το πλεονέκτημα ότι
υπάρχει στα αποθετήρια λογισμικού του Ubuntu, σε αντίθεση
με την έκδοση 7 της Oracle, για την οποία μέχρι στιγμής δεν
διατίθενται πακέτα .deb. Με την ευκαιρία, εγκαθιστούμε επί-
σης και το περιβάλλον ανάπτυξης Java (JDK).
sudo add-apt-repository “deb
http://archive.canonical.com/ubuntu $(lsb_release -s -c)
partner”
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-jdk
Λήψη και εγκατάσταση του Eclipse PTP
Το πρώτο βήμα είναι να μεταβούμε στον ιστότοπο λήψεων
του Eclipse [3], απ’ όπου κατεβάζουμε την ειδική έκδοση για
ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών Eclipse IDE for Parallel
Application Developers (includes Incubating components), για
λειτουργικό σύστημα Linux 32-bit. Η επιλογή αυτή περιλαμβά-
νει την έκδοση Indigo της βασικής πλατφόρμας του Eclipse
με προεγκαταστημένη την έκδοση 5.0 του PTP, καθώς και τα
προαπαιτούμενά της, γλιτώνοντάς μας κόπο και χρόνο.
Το συμπιεσμένο αρχείο eclipse-parallel-indigo-SR1-
incubation-linux-gtk.tar.gz αποθηκεύεται στη θέση
/mirror/mpiuser/Downloads. Αποσυμπιέζουμε και μετακινούμε
το φάκελο eclipse που προκύπτει στη θέση /opt.
tar xzf eclipse-parallel-indigo-SR1-incubation-linux-
gtk.tar.gz
sudo mv eclipse /opt
Δημιουργία εικονιδίου για το Eclipse
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εικονίδιο στην επιφά-
νεια εργασίας για τη γρήγορη εκκίνηση του Eclipse με το πο-
ντίκι. Κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας ώστε να εμ-
φανιστεί το τοπικό μενού και επιλέγουμε Create Launcher.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε το εικονίδιο με το
ελατήριο για να επιλέξουμε το εικονίδιο του Eclipse. Μεταβαί-
νουμε στο φάκελο εγκατάστασης του Eclipse, στη θέση
/opt/eclipse, και αφού επιλέξουμε το αρχείο icon.xpm και εμ-
φανιστεί το σύμβολο του Eclipse στην προεπισκόπηση, πατά-
με το Open.
Γράφουμε eclipse στο Name, τη διαδρομή του εκτελέσιμου
αρχείου /opt/eclipse/eclipse στο Command και πατάμε το ΟΚ.
Το εικονίδιο του Eclipse εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας
του κόμβου pc0.
Εκκίνηση του Eclipse
Ξεκινάμε το Eclipse με διπλό κλικ στο εικονίδιο της επιφά-
νειας εργασίας. Εναλλακτικά, μπορούμε να το ξεκινήσουμε
από τη γραμμή εντολών ενός τερματικού.
/opt/eclipse/eclipse &
Του Κωνσταντίνου Δελησταύρου <delistavrou@gmail.com>
Linux Labs – Εclipse + PTP
Περιγράφουμε την εγκατάσταση και τη στοιχειώδη
χρήση ενός ολοκληρωμένου γραφικού
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την εκτέλεση
παράλληλων προγραμμάτων MPI και OpenMP.
Εργαλεία:
VirtualBox, Ubuntu,
MPICH2, Eclipse PTP
Δυσκολία:
URL:
http://www.eclipse.org
Eclipse
Manual
Linux Inside
74
Ο Κωνσταντίνος είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.
Eclipse + PTP = Περιβάλλον παράλληλου
προγραμματισμού