Page 84 - Linux_7

Basic HTML Version

Σ
ε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο καταλήγει ένα
χάλκινο καλώδιο τηλεφωνίας. Ανάλογα με την κατά-
σταση αυτού του καλωδίου μάς παρέχονται υπηρεσίες
single play, double play και triple play. Δηλαδή χρησιμοποι-
ώντας τεχνικές διαχωρισμού συχνοτήτων, μέσα στο παλιό
καλό χάλκινο καλώδιό μας «περνούν» η κλασική υπηρεσία
τηλεφωνίας, η υπηρεσία DSL Ιnternet και πάνω από την DSL
η υπηρεσία Internet TV. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε σχέση
με το VoIP είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε διαθέσιμο το
κατά περίπτωση απαιτούμενο bandwidth, ώστε να έχουμε
απροβλημάτιστη λειτουργία.
Αυτό που αποκαλούμε «κλασική» τηλεφωνία στην Ελλάδα
παρέχεται είτε ως PSTN ή ISDN υπηρεσία. PSTN δίνουν
όλοι οι πάροχοι, ενώ ISDN σε εταιρικούς πελάτες δίνουν ο
ΟΤΕ και η WIND. Επιπλέον μόνο ο ΟΤΕ δίνει σε ιδιώτες
ISDN. Και οι δύο υλοποιήσεις έχουν ως χαρακτηριστικό
τους την υψηλή διαθεσιμότητα – θα αναλύσουμε παρακάτω
πώς υπολογίζεται η διαθεσιμότητα (δείτε το σχετικό πλαί-
σιο). Στο PSTN έχουμε αναλογική επικοινωνία (θυμάστε τα
56k modems;) ενώ στο ISDN έχουμε μετατροπή της φωνής
σε δεδομένα (analog to digital), αποστολή τους και επανα-
μετατροπή τους σε φωνή (digital to analog). Αυτές οι μετα-
τροπές γίνονται με χρήση των gateways, υλοποιώντας διά-
φορους κατά περίπτωση codecs. Για περισσότερα, δείτε το
πλαίσιο «Gateways» και τον πίνακα 1. Σημείωση: Για τον
υπολογισμό των καναλιών φωνής πάνω από ADSL λάβαμε
υπόψη τα goo.gl/wDp7i και goo.gl/ rWPBR.
Στην κινητή τηλεφωνία δεν υπάρχει χάλκινο καλώδιο, αλ-
λά μπορούμε να τη συγκρίνουμε με το double play ή το
triple play της σταθερής τηλεφωνίας, καθώς γίνεται μετάδο-
ση και φωνής και δεδομένων με μικρότερες σαφώς ταχύτη-
τες και μειωμένη διαθεσιμότητα.
Η υπηρεσία IP (Internet Protocol) χρησιμοποιείται για τη
μετάδοση πακέτων δεδομένων. Αυτά τα πακέτα μπορεί να
είναι Web, chatting κ.λπ., αλλά και φωνή, και κάπως έτσι
«γεννήθηκε» το VoIP. Μία υπηρεσία VoIP είναι και το Skype,
χρησιμοποιεί, όμως, κλειστά πρωτόκολλα (και ανήκει στη
Μicrosoft!) σε αντίθεση με το Αsterisk, το οποίο βασίζεται
στο SIP (Session Initiation Protocol).
Τα κανάλια φωνής, για την ακρίβεια οι γραμμές, μπορούν
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν και για τη μετάδοση δεδο-
μένων (βλ. πλαίσιο «Gateways»). VοIP μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τοπικά με τις υπάρχουσες γραμμές, έχοντας
πλέον ψηφιακή διαχειρισιμότητα, είτε να συνδεθούμε σε κά-
ποιον πάροχο VoIP.
Η συνδεσμολογία της επόμενης σελίδας δεν έχει μεγάλη
διαφορά σε σχέση με ένα παραδοσιακό αναλογικό τηλεφω-
νικό κέντρο. Η διαφορά είναι στην ευελιξία, στην ευχρηστία
και στο πλήθος των υπηρεσιών που έχουμε με το Asterisk.
Το κόστος ενός ανάλογου σε δυνατότητες τηλεφωνικού κέ-
ντρου είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο, χωρίς να υπολογίσου-
με το κόστος επίσκεψης τεχνικού.
Ακόμη, χρησιμοποιώντας PSTN, ISDN και GSM έχουμε
αριθμούς κλήσης για εισερχόμενες και εξερχόμενες, κάτι
που θεωρούμε δεδομένο, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να επι-
κοινωνούμε χωρίς να κάνουμε χρήση τηλεφωνικών αριθ-
μών, συνδεόμενοι σε έναν Asterisk Server και καλώντας άλ-
λους χρήστες που είναι επίσης συνδεδεμένοι (π.χ., στο
Skype δεν έχουμε αριθμό κλήσης, αλλά user account).
Εκτός από τις υπηρεσίες που μας προσφέρει το VoIP σε
περιβάλλον τοπικής εγκατάστασης, οι πάροχοι VoIP προ-
σφέρουν πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις, ιδιαιτέρως στις
διεθνείς κλήσεις.
Του Σταύρου Σαλβαρτζιάν <stavros@salvartzian.com>
Linux Labs - AsteriskNow
Στήσε το δικό σου πειραματικό αλλά πλήρες
τηλεφωνικό κέντρο με τη διανομή AsteriskNow και
μπες στον κόσμο του VοIP.
Τι είναι το Asterisk
To Asterisk είναι τηλεφωνικό κέντρο υλοποιημένο σε λογισμικό, το
οποίο λειτουργεί σε διάφορες διανομές Linux. Λόγω του ότι έχει
αυξημένη πολυπλοκότητα εξαιτίας των πολλών λειτουργιών του,
υπάρχουν διανομές, όπως το AsteriskNow, που απλοποιούν την
εγκατάσταση και τη λειτουργία του. Ανάλογες διανομές είναι το
TrixBox και το Elastix.
Εργαλεία:
AsteriskNow, Ekiga
Δυσκολία:
URL:
www.asterisk.org/
asterisknow
Τεκμηρίωση
Linux Inside
84
Ο Σταύρος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και χρησιμοποιεί επαγγελματικά ανοικτό λογισμικό.
Εισαγωγή στο VoIP με AsteriskNow
στο dvd
Asterisk
Now iso
Πίνακας 1: Στο παράδειγμα για την ADSL υπολογίζουμε
μόνο το σύγχρονο bandwidth.
1
ΚΑΝΑΛΙΑ
DATA PER
DATA TOTAL
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΦΩΝΗΣ
CHANNEL
kbits/sec
(FULL DUPLEX)
kbits/sec
PSTN
1
50
50
ISDN BRI
2
64
128
ISDN PRI
30
64
1.920
ADSL G.711
5,87
1.024
ADSL G.729
16,410256
1.024