Page 31 - PCM272

Basic HTML Version

31
PC Master
Πρώτες παρουσιάσεις
στο πιο «hot» hardware
22nm, επιδόσεις κυ-
κλώματος γραφικών,
κατανάλωση, τιμή στα
επίπεδα των Sandy
Bridge
Αρχιτεκτονική λιγότερο
ανεκτική σε υπερχρονι-
σμό
ΘΕΤΙΚΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Αυτά σε συνδυασμό με τη 3D αρχιτεκτονική εξά-
πτουν τη φαντασία, αλλά η νέα προσέγγιση και ο
φορητός προσανατολισμός θέτουν περιορισμούς.
Τα νέα τσιπ είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε μεγάλες
τάσεις και δεν προτείνονται τιμές μεγαλύτερες από
1,3Volt. Αυτό μικραίνει το χάσμα Ivy – Sandy, αλλά
η ανώριμη νέα αρχιτεκτονική δεν έχει δείξει ακόμα
τα δόντια της.
μΕΤΑβΑςΗ ςΤΗ ΝΕΑ γΕφυΡΑ
Η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα είναι πιο απλή
από την αλλαγή αρχιτεκτονικής που αυτή εισάγει.
Οι νέοι επεξεργαστές υποστηρίζονται από όλα τα
τσίπσετ, αλλά, αν θέλετε overclocking δυνατότητες
(σιγά μη δεν θέλατε), θα πρέπει να αναζητήσετε
Z75/Z77. Επίσης, οι κάτοχοι Sandy Bridge -6 θα μπο-
ρέσουν να αναβαθμιστούν σε Ivy με αναβάθμιση
BIOS, αλλά θα πρέπει να αναλογιστείτε εάν ο αντί-
κτυπος επιδόσεων μίας τέτοιας αναβάθμισης δικαιο-
λογεί το επιπλέον κόστος.
ΤΑ 22nm ςΤΗΝ πΡΑξΗ
Για να δούμε νούμερα, στήσαμε ένα σύστημα με
motherboard Gigabyte Z77X-D3H και 4 x 4GB G.Skill
Ripjaws X DDR3-1600, εγκαθιστώντας φρέσκα Win-
dows 7 x64 στον 80άρη στερεό σκληρό δίσκο X25-
M της Intel. Τρέξαμε το 3dsmax 9 SP1 και το γνωστό
bench SPECapc 3dsmax 8. Τα αποτελέσματα επιβε-
βαίωσαν τις προσδοκίες μας, αλλά δεν μας άφησαν
με το στόμα ανοιχτό. Ο 3770K έδωσε μέση τιμή 21,9
(rendering score), με τον 2600K να χαμογελάει από
προηγούμενο τεστ στα 20,3. Στην κωδικοποίηση βί-
ντεο η διαφορά ήταν λίγο μεγαλύτερη.
Χρησιμοποιώντας το x264 HD τεστ της Graysky για
τη μετατροπή ενός βίντεο MPEG-2 720p, πήραμε
104,4fps για τον 3770K και 95 για
τον 2600K. Από αυτά τα αποτελέ-
σματα αναμένουμε μία μέση αύξηση
επιδόσεων της τάξης του 10-15% και
πάνω. Είναι αρκετή αλλά όχι εντυ-
πωσιακή. Βέβαια, πολλοί θα εγκαθι-
στούσαν παροχή αζώτου για 5% κα-
λύτερες επιδόσεις.
Στον τομέα των γραφικών τώρα,
θεωρήσαμε πιο ενδιαφέρον να δοκι-
μάσουμε τις επιδόσεις του ενσωμα-
τωμένου κυκλώματος γραφικών In-
tel HD 4000 με υποστήριξη DirectX
11. Σε σχέση με την πλατφόρμα
Sandy Bridge, ο αριθμός των EUs
(execution units) έχει αυξηθεί κατά
4 και φτάνει πλέον τις 16, ενώ η
ονομασία της νέας αρχιτεκτονικής
του κυκλώματος φέρει το ελληνικό γράμμα μ
(μArchitecture). Η Intel δεν πρωτοπορεί στον τομέα
αυτό, αλλά δείχνει να κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση.
Παίζοντας το Crysis: Warhead, που χρησιμοποιεί
DirectX 10, σε ανάλυση 1.366x768, πήραμε 32fps,
ενώ χαμηλώνοντας τις ρυθμίσεις έφτασαν τα 61,7.
Στην αρένα του DirectX 11 παίξαμε το Metro 2033
χωρίς μεγάλες προσδοκίες. Με τις ρυθμίσεις στο χα-
μηλό και ανάλυση 1.366x768, καταφέραμε να πά-
ρουμε 29,5fps. Τιμή σίγουρα όχι εντυπωσιακή, αλλά
το παιχνίδι έτρεξε για πρώτη φορά κανονικά σε Intel
GPU και αυτό λέει πολλά.
Φυσικά, κάθε σοβαρός gamer θα χρειαστεί ξεχω-
ριστή κάρτα γραφικών, αλλά οι βελτιώσεις των Ivy
είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτες και δείχνουν ότι
η Intel κοιτάει τις φορητές συσκευές.
ΑξΙζΕΙ Η ΑΝΑβΑΘμΙςΗ;
Αν είστε σε Sandy Bridge, μάλλον όχι. Τουλάχι-
στον για τώρα. Οι επιπλέον επιδόσεις δεν δικαιο-
λογούν το κόστος αγοράς νέας CPU. Αν αναζητά-
τε νέο socket και chipset, οι
Ivy έρχονται με πολλές νέες
τεχνολογίες, χαμηλότερη κα-
τανάλωση, λιγότερη θερμότη-
τα, αισθητή βελτίωση GPU (ει-
δικά για mobile χρήστες) και
σχεδόν την ίδια τιμή. Με τα
νέα εφτάρια chipset η υποστή-
ριξη USB 3.0 είναι επιτέλους
γεγονός και με λίγη υπομονή
θα έχουμε και Thunderbolt. Η
νέα τεχνολογία υπόσχεται πολ-
λά, ενώ, με τους Haswell να
ετοιμάζονται, η AMD έχει πολ-
λούς λόγους να ανησυχεί κι
εμείς πολλά να περιμένουμε
από την απάντησή της.
Τζίμης «stuntman» Απέργης
Intel Core i7 3770K
n
Αριθμός πυρήνων:
4
n
Βάση:
s1155
n
Λειτουργία 32/64-bit:
Nαι/Nαι
n
Χρονισμός πυρήνα:
3.500MHz (3.900MHz Turbo)
n
Bus Speed:
5 GT/s DMI
n
Cache:
L3 8MB
n
Μέθοδος ολοκλήρωσης:
22nm
n
Max TDP:
77W
n
Εγγύηση:
3 χρόνια
n
GPU:
Intel HD Graphics 4000
n
Τιμή:
328
Η διαρρύθμιση της νέας αρχιτεκτονικής αφήνει χώρο για όλους.
Η λίστα με τα χαρακτηριστικά μπο-
ρεί να καλύψει όλη τη συσκευασία.