Page 118 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
118
T
ο Strike Suite Zero κυκλοφόρη-
σε πριν από τρεις μήνες και μου
είχε αφήσει πολύ καλές εντυ-
πώσεις, ειδικά εάν αναλογι-
στούμε ότι πρόκειται για ένα
indie παιχνίδι που ζήτησε και
έλαβε επιτυχώς χρηματοδότηση από τους
παίκτες, μέσω του Kickstarter. Ωστόσο,
υπήρχαν κάποια σημαντικά προβλήματα
στο gameplay και στην τεχνητή νοημοσύ-
νη, που θα μπορούσαν όμως να διορθω-
θούν μελλοντικά με κάποια patches. Οι δη-
μιουργοί του αποφάσισαν να επικεντρώ-
σουν την προσοχή τους στο Strike Suite
Infinity, ένα ξεχωριστό παιχνίδι που δεν εί-
ναι sequel ή prequel, αλλά βασίζεται στο
πρώτο (spin-off).
COME ON bAby,
lighT My FighTER
Στην πραγματικότητα, το Infinity είναι
ένα Strike Suite Zero απαλλαγμένο από το
ούτως ή άλλως αδιάφορο– σενάριο που
επικεντρώνεται στην arcade-style δράση
του. Έτσι, δεν υπάρχουν αποστολές και
objectives, αλλά ο σκοπός μας είναι να
επιβιώσουμε από τα χιλιάδες σμήνη σκα-
φών που μας επιτίθενται κατά κύματα σε
κάθε γύρο, κυνηγώντας ένα καλύτερο
high-score. Με άλλα λόγια, είναι ένα
high-score chaser, στα πρότυπα των πα-
λιών καλών arcades. Αυτή η προσέγγιση,
σε συνδυασμό με τον απλό και εύχρηστο
χειρισμό του σκάφους, καταφέρνει να δη-
μιουργήσει μία αρκετά εθιστική εμπειρία.
Όσοι έχουν παίξει το Strike Suite Zero,
δεν θα δυσκολευτούν καθόλου με το χει-
ρισμό, αφού δεν θα δουν μεγάλες διαφο-
ρές. Για τους υπόλοιπους υπάρχει το
training simulator mode, που καλείται να
μας εκπαιδεύσει στο πιλοτάρισμα του
σκάφους, παρουσιάζοντας τους μηχανι-
σμούς με απλό και κατανοητό τρόπο. Το
σημαντικότερο στοιχείο στο gameplay εί-
ναι, φυσικά, η strike suite, η mecha στο-
λή, στην οποία μεταμορφώνεται το σκά-
φος όταν αυξηθεί αρκετά η μπάρα με την
ένδειξη flux. H μπάρα γεμίζει όσο εξουδε-
τερώνουμε εχθρικά σμήνη, ενώ αδειάζει
όσο ρίχνουμε πυρά μεταμορφωμένοι σε
mecha. Η σωστή διαχείριση της στολής
εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό τα με-
γάλα σκορ. Το παιχνίδι είναι χωρισμένο
σε 18 γύρους, κάθε ένας από
τους οποίους έχει διαφορετικό
συνδυασμό από εχθρικά σκάφη
που μας επιτίθενται κατά κύμα-
τα και τα οποία γίνονται όλο και
πιο δύσκολα στην πορεία. Εάν
μας καταρρίψουν στη διάρκεια του γύ-
ρου, το παιχνίδι τελειώνει, ενημερώνο-
ντάς μας για το τελικό σκορ. Μπορούμε
να κερδίσουμε πολλαπλασιαστές που αυ-
ξάνουν το high-score, ενώ δίνουν περισ-
σότερα credits όταν καταστρέψουμε τα
κύματα εχθρών σε ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα. Με τα credits που συγκε-
ντρώνουμε στο τέλος κάθε γύρου, μπο-
ρούμε να αναβαθμίσουμε το σκάφος μας
και να αγοράζουμε ενισχύσεις όπως μαχη-
τικά, βομβαρδιστικά, φρεγάτες και πάει
λέγοντας. Πριν από κάθε γύρο υπάρχουν
μηνύματα που μας ενημερώνουν για το
ποιες ενισχύσεις μπορούν να μας βοηθή-
σουν περισσότερο στην αντιμετώπιση των
καινούργιων εχθρών. Όπως είναι αναμε-
νόμενο, υπάρχει ο πίνακας leaderboard
που μας δείχνει τους παίκτες με το μεγα-
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Quad Core Q6600, 16GB RAM, GTX
560
Ti 1.920x1.080, Windows 7 64-bit
SP1.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Μερικά μικρά frame drops στις μάχες με
μεγάλη ένταση και πλήθος σκαφών.
STRIKE SUITE INFINITY
Μπορούμε να επιλέξουμε το γύρο από τον
οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Στα
δεξιά βλέπουμε το leaderboard του γύρου.
Επιστρέφουμε στο γνωστό πανέμορφο setting,
με τη Strike Suite έτοιμη να σπείρει τον όλε-
θρο.
Το αρχικό μενού δεν είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε δει, αλλά είναι απλό και εύχρηστο.
Διαστημικές αναμετρήσεις δίχως τέλος
του Αντώνη Δήμα