Page 112 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
112
Τ
ο gaming και οι μαϊμούδες
έχουν μία αλλόκοτη σχέση
αγάπης. Το Νησί των Μαϊμού-
δων μεγάλωσε γενιές και γε-
νιές gamers, ενώ οι κονσολά-
κηδες σίγουρα θα έχουν κυ-
νηγήσει δεκάδες από τα γλυκύτατα πρω-
τεύοντα στο Ape Escape. Και είναι πραγ-
ματικά αξέχαστο το bonus mission στο
Metal Gear Solid 3: Snake Eater, όπου ο
γενετικά τροποποιημένος υπερκατάσκο-
πος κυνηγά –με τα όπλα που χρησιμοποιεί
και στο κυρίως παιχνίδι– μαϊμούδια, σε
ένα ξεκαρδιστικό cross-over των δύο παι-
χνιδιών! Λοιπόν, φαίνεται αυτή η σχέση
θα διατηρηθεί, γιατί όπου να ’ναι οι άν-
θρωποι θα εφεύρουν μία τρομερή μηχανή
παραγωγής ενέργειας, η οποία θα κατα-
στρέψει τη ζωή στο μέλλον! Η μάζα των
ανθρώπων μετατρέπεται σε μικρά κυβάκια
ενέργειας τα οποία συλλέγονται και μετα-
φέρονται στο παρόν από αναλώσιμα οπλι-
σμένα μαϊμουδάκια! Gun Monkeys, ladies
and gentlemen.
PRiMATE wEAPONRy
Το Gun Monkeys είναι ένα procedurally-
generated 1vs1 2d deathmatch platfor-
mer. Πείτε το τρεις φορές γρήγορα. Το
gameplay είναι αηδιαστικά απλό. Χειρίζε-
στε το μαϊμούδι σας σε μία τυχαία πίστα
την οποία το παιχνίδι δημιουργεί δευτερό-
λεπτα προτού ξεκινήσει το ματς και ο
στόχος σας είναι να μαζέψετε power
cubes. Η αντίπαλη μαϊμού θα επιχειρήσει
να κάνει το ίδιο. Όταν μαζεύετε cubes και
τα επιστρέφετε στη βάση σας (μοιάζει με
έναν μεγάλο neon κύλινδρο), ο αντίπαλος
χάνει power και θα χάσει το παιχνίδι όταν
τα δικά του power levels πέσουν στο 0.
Αυτά. Στο τέλος κάθε παρτίδας, η ενέρ-
γεια που αποθηκεύσαμε μετατρέπεται σε
currency, με το οποίο μπορούμε αργότε-
ρα να αγοράσουμε perks για να λάβουμε
ένα μικρό boost σε κάποιους τομείς, όπως
περισσότερα πυρομαχικά για ένα συγκε-
κριμένο όπλο. Αντιθέτως, αν χάσουμε την
παρτίδα, θα χάσουμε λεφτά, κάνοντας τη
διατήρηση ενός σερί νικών όλο και πιο
σημαντική.
Για το ξεπάστρεμα του εχθρού έχετε
πολλές εναλλακτικές, αλλά αρχικά περιο-
ρίζεστε μονάχα στο βασικό σας όπλο, το
οποίο είναι αδύναμο, αλλά ρίχνει γρήγορα
και έχει άπειρες σφαίρες (σημειώστε πως
δεν υπάρχει στόχευση, πυροβολείτε μόνο
ευθεία). Εκτός από power cubes, spawnά-
ρουν επίσης και πολλά crates. Αυτά θα
έχουν είτε όπλα ή power-ups που θα βά-
ζουν τον εχθρό σε μεγάλο μπελά. Μπο-
ρείτε να κάνετε τα power cubes να απο-
μακρύνονται από αυτόν (ιδιαίτερα εκνευ-
ριστικό), να του στερήσετε τα όπλα ή να
τον βάλετε προσωρινά σε slow motion. Τα
όπλα, από την άλλη έχουν περιορισμένα
πυρομαχικά αλλά είναι εξαιρετικά επικίν-
δυνα και κάποια από αυτά βάλλουν και
μέσα από τοίχους. Ξεχωρίζω το Big Nuke,
με το οποίο κατευθύνουμε μία πυρηνική
κεφαλή σε slow motion πάνω στην αντί-
παλη μαϊμού, ελπίζοντας η δεύτερη ν’
ανατιναχθεί θεαματικά σε μία κατακόκκινη
λίμνη αίματος. Η PETA μάλλον θα θελήσει
να μποϊκοτάρει το παιχνίδι, τώρα που το
σκέφτομαι.
Το παιχνίδι κάνει καλή δουλειά στο να
μη μας κάνει να βαρεθούμε. Το μέγεθος
των levels είναι και αυτό κάτι που μετα-
βάλλεται, με άλλες πίστες να είναι στενό-
Mad Skillz!
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz,
2
xRadeon HD 4870, 4GB RAM,
Windows Vista 32-bit
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Τα slows που είχε κατά το launch έχουν
πλέον διορθωθεί. Παρ’ όλα αυτά, σημει-
ώθηκαν φορές όπου το match δεν ξεκι-
νούσε λόγω προβλημάτων στη σύνδεση,
με αποτέλεσμα ν’ ακυρωθεί ο αγώνας και
να υποστούν οι παίκτες penalty 500 πό-
ντων. Νοτ γκουντ.
GUN MONKEYS
Αίμα, ωκεανός και μαϊμούδια με στολές δύτη.
Αυτό εγώ το αποκαλώ Ρεαλισμός.
Η πρώτη σας στάση θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε το tutorial.
Monkey sees, monkey shoots!
Του Βασίλη «Bilaros» Κασαπίδη