Page 115 - PC Master τ. 286

R
eview
115
PC Master
κάθε «σκαλοπάτι»: ακόμα και αν οι tutorial
οθόνες μπορεί να μοιάζουν λίγο φορτωμέ-
νες, κάνουν τη δουλειά τους ακριβώς όπως
πρέπει να την κάνουν, δίνοντας στον παί-
κτη να καταλάβει πώς θα διαχειρίζεται την
αυτοκρατορία του –μεγάλη υπόθεση σε 4Χ
παιχνίδια, που είναι γνωστά για την πολυ-
πλοκότητά τους.
sERvE ThE EMPiRE!
Δεν ξέρω τι γινόταν πριν από το
Disharmony, αλλά το empire management
του Endless Space είναι αξιομνημόνευτο.
Στην αρχή φαίνεται λίγο χαοτικό, αλλά σύ-
ντομα καταλαβαίνει κανείς τι πρέπει να κά-
νει και πώς. Ο παίκτης δεν διαχειρίζεται τό-
σο πλανήτες, όσο πλανητικά συστήματα,
στα οποία κατασκευάζει γενικά
improvements, αφού πρώτα καθορίζει το
είδος της γενικής εκμετάλλευσης/οικονομι-
κής δραστηριότητας που θα λαμβάνει χώρα
σε κάθε πλανήτη. Ο αποικισμός γενικά είναι
εύκολο πράγμα, αν και θα διαπιστώσετε
πως θα επικεντρώνεστε αρκετά στον αποι-
κισμό/ανάπτυξη νέων πλανητών σε ήδη κα-
τοικημένα συστήματα πριν επεκταθείτε σε
άλλα. Μεγάλη σημασία έχει η πρόσβαση σε
συγκεκριμένα είδη πρώτων υλών επίσης
(
να κοιτάτε τι εντοπίζεται σε κάθε πλανητι-
κό σύστημα), καθώς είναι απαραίτητα για
κάποιες κατασκευές και έρευνες, καθώς και
ειδών πολυτελείας (παίζουν και αυτά το
ρόλο τους) ενώ σημαντική είναι επίσης και
η έρευνα πάνω στην «κληρονομιά» των
Endless, καθώς μπορεί να αποδώσει σημα-
ντικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά στο άλ-
λο εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι ενός 4Χ,
την έρευνα, αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία
και εύρος τεχνολογιών προς διερεύνηση,
εδώ εντοπίζεται ένα από τα αδύναμα ση-
μεία του παιχνιδιού, καθώς, πέρα από τις
ωραίες technobabble περιγραφές, είναι λί-
γο tricky να δει κανείς τι ακριβώς πλεονε-
κτήματα του αποδίδει πρακτικά στο παιχνίδι
κάθε τεχνολογία, ώστε να επιλέξει τι θα
ερευνήσει (γίνεται, απλά το βρίσκεις πιο
«
δύσκολα» από ό,τι θα περίμενε κανείς).
Περνώντας στο τέταρτο… Χ του Endless
Space, το παιχνίδι είχε δεχτεί κριτικές για
τον τρόπο που χειριζόταν τις μάχες, καθώς
είχαν χαρακτηριστεί από πολλούς ως μονό-
τονες. Στο Disharmony πάντως, αυτό που
είδα μου άρεσε: ακόμη και αν γενικά γου-
στάρω τις tactical μάχες οι μάχες του
Endless Space μου άρεσαν. Αυτό που κάνει
ο παίκτης είναι (αφού έχει φυσικά συνθέ-
σει το στόλο του και προσλάβει και ορίσει
τους ήρωες-διοικητές) πριν από τη μάχη να
καθορίζει σχηματισμό, τακτική σκόπευσης
και, έχοντας γνώση των δυνατοτήτων των
σκαφών του, να δίνει εντολές για κάθε
στάδιο από τα τρία της μάχης (long,
medium, melee range). Η ποικιλία των
εντολών είναι μεγάλη, επεκτείνεται κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού, και έχει συν-
δυασμούς, καθώς κάποιες νικούν κάποιες
άλλες του αντιπάλου. Ακολουθεί μία «κινη-
ματογραφική» μάχη όπου βλέπετε τις δια-
ταγές σας να εκτελούνται και τις τακτικές
να αποδίδουν ή όχι. Αν και οι μάχες μπορεί
να ακούγονται ολίγον τι βαρετές, προσωπι-
κά δεν βρήκα να ισχύει κάτι τέτοιο –απενα-
ντίας, το βρήκα ενδιαφέρον, πρωτότυπο
και αρκούντως… ποζεράδικο. Το σύστημα
σχεδιασμού πλοίων είναι εύκολο και κατα-
νοητό, και οι κατακτήσεις πλανητών γίνο-
νται μέσω συνδυασμού βομβαρδισμών και
εισβολών από στρατεύματα εδάφους. Κά-
ποιες γκρίνιες έχω πάντως για το σύστημα
διπλωματίας του, καθώς είναι λίγο ασαφές.
iMPERius REx
Συνολικά λοιπόν, το Disharmony έχει κα-
ταστήσει το Endless Space ένα από τα πο-
λύ καλά 4Χ που υπάρχουν στο genre αυτή
τη στιγμή. Εάν είστε φαν του είδους, δοκι-
μάστε το, καθώς συνδυάζει μέσα στο ίδιο
πακέτο όμορφο τεχνικό κομμάτι, καλό
gameplay και χειρισμό και ενδιαφέρον
setting. Αν είχαν βάλει και κάτι σε
storyline/campaign μέσα προκειμένου να
εκμεταλλευτούν τον ωραίο κόσμο του, θα
έκανε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση –τουλά-
χιστον σε όλους εμάς τους παλιούς fan
των Homeworld, Imperium Galactica και
Hegemonia που θέλουμε και μία… ιστορι-
ούλα για να συνοδεύει τις διαγαλαξιακές
μας κατακτήσεις. Όπως και να έχει, το
Endless Space αξίζει την προσοχή σας.
Η πρώτη μας αποικία.
Ένα research μακριά από την παραγωγή fighters. Top Gun στο Διάστημα, εν έτει 3000 μ.Χ.
Το Disharmony έχει
καταστήσει το Endless
Space ένα από τα πολύ
καλά 4Χ που υπάρχουν
στο genre αυτή τη στιγμή.
84
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Ωραίο space opera setting
Καλοφτιαγμένο empire
management
• «
Κινηματογραφικές» μάχες
Το research tree θα έπρεπε να είναι
πιο σαφές
Απουσία ενός campaign που θα
αξιοποιούσε κατάλληλα το lore/
setting
Η διπλωματία του είναι κάπως
παράξενη
n
Είδος:
4
Χ strategy
n
Έκδοση:
Amplitude
n
Ανάπτυξη:Amplitude
Studios
n
Τιμή:
7,99
μόνο το Disharmony,
14,99
το «βασικό» συν το Disharmony
n
Απαιτήσεις:
XP SP3/Vista/7,
Core 2 Duo, 2GB RAM, κάρτα γραφικών 256MB DX9 compliant, 2GB στον σκληρό
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο Web site
n
Επιρροές:
Master of Orion, Galactic Civilizations
n
Εναλλακτική Πρόταση:
Stardrive