Page 137 - PC Master τ. 286

137
PC Master
Alkis21:
Ναι, είχα πάρει και το φορητό
μαζί μου όταν έφυγα να πολεμήσω στην
Πίνδο, θυμάμαι.
Fairy:
Συνεχίζει ακόμα το gaming ο μπα-
μπάς σου;
Bilaros:
Ακάθεκτος. Τον ακούω μέσα που
σφαγιάζει Zerg. Δεν βαριέται λέμε.
CitizenMac:
Αυτά είναι. He is the stuff of
legends.
Fairy:
Κλασικό φαινόμενο οι πατεράδες
να βλέπουν το PC ως ευκαιρία να σκοτώ-
σουν monsters, ενώ οι μανάδες ως χρονο-
βόρο monster :P
Pamperas:
Φαίνεται πως έχεις προσωπι-
κή εμπειρία. Περάστε της το μικρόφωνο.
Bilaros:
Mic coming through!
Fairy:
Thanks, boys. Λοιπόν, ο πατέρας
μου ανέκαθεν ήταν μεγάλος γκατζετάκιας,
αλλά με το PC αποτρελάθηκε ντιπ! Έκανε
την κίνηση ματ να φέρει στο σπίτι έναν 286
και από τότε ξεκίνησε η καριέρα μου. Όλη
μέρα καθόμουν και χάζευα τι έκανε, είχα
μία πελώρια λαχτάρα να μαστροχαλάσω
τον πύργο!
Maladroid:
Ηλικία;
Fairy:
Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομί-
ζω κάπου στα 12. Μία μέρα άνοιξε το κουτί
μπροστά μου και μου λύθηκε η απορία για
το τι έχει μέσα, οπότε άρχισα σιγά σιγά να
ασχολούμαι και με software.
Pamperas:
Η μαμά πού βρισκόταν όσο η
κόρη της κατρακυλούσε στη διαφθορά;
Fairy:
Η μάνα μου όλα αυτά ούτε να τ’
ακούσει! Έλεγε πως όλο με αγορίστικα
πράγματα ασχολούμαι και θα έρθει μία μέ-
ρα που θα μείνω μόνη μου γιατί θα έχω κα-
εί μ’ αυτά τα μπλιμπλίκια.
Maladroid:
Mother has scored a critical
miss.
Fairy:
Αλλά τι να κάνουμε, τις Barbie τις
βαρέθηκα νωρίς. Πάντα είχα μία έλξη για
τον υδραυλικό (Mario) και αργότερα και για
άλλα αγόρια.
Alkis21:
Άλλα κοριτσάκια περίμεναν τον
πρίγκιπα, η Μαρίλη περίμενε τον Prince of
Persia.
Maladroid:
Ο μπαμπάς έπαιζε games
στον 286;
Fairy:
Πάντα έπαιζε και ακόμα παίζει φα-
νατικά. Ειδικά Football Manager. Αλλά και η
μαμά έχει χαλαρώσει κάπως, τώρα κάθεται
και κοιτάει καμιά φορά που παίζω.
Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Αντώνης
«
maladroid»
Βαλασιάδης
Κάποιες μικρές νί-
κες με τη βοήθεια
του μπαμπά αλλά και
μπόλικες ήττες από
τη μαμά που επιμέ-
νει ότι «θα κυρτώ-
σεις όλη μέρα μπρο-
στά σ’ αυτόν το διά-
ολο» και «χαλάνε τα
μάτια σου, σε 10
χρόνια δεν θα βλέ-
πεις τίποτα». Αυτό
όντως συνέβη όταν
αποφάσισε να τρα-
βήξει βίαια την πρί-
ζα, μαυρίζοντας μια
για πάντα μία αθώα
CRT.
Μαρίλη
«
Fairy»
Νίκολη
Η πολλή παρέα της
κόρης της με μου-
στακαλήδες υδραυλι-
κούς έφερε απελπι-
σία στη μητέρα της
Μαρίλης, αλλά ο
«
παιχνιδιάρης» μπα-
μπάς την κράτησε
στον ίσιο δρόμο. Πό-
τε πότε ξυπνάνε ακό-
μα μητρικές ανησυ-
χίες όταν το monitor
της Fairy βάφεται
κόκκινο ή ακούει για
τις σχέσεις της με
τον Diablo, αλλά εκεί-
νη την καθησυχάζει
ότι έχει βρει τον Πρί-
γκιπά της (χωρίς να
αναφέρει την περσι-
κή του καταγωγή).
Μιχάλης
«
CitizenMac»
Τέγος
Μπορεί να πει κα-
νείς ότι πήγαινε γυ-
ρεύοντας όταν αγό-
ρασε ταυτόχρονα
δύο κορυφαία
games μεσούσης
της σχολικής περιό-
δου. Τελικά η σολο-
μώντειος λύση της
προσωρινής ομη-
ρίας του Indy κατεύ-
νασε τα πνεύματα
και έκτοτε επικρατεί
σχετική νηνεμία στο
House Tegos (πού
να ξεραν ότι ο Μιχά-
λης τα ρίχνει πλέον
πέντε πέντε στο κα-
λάθι του Steam).
Βασίλης
«
Bilaros»
Κασαπίδης
Καλά την έβγαλε ο
Bill. Με πατέρα
gamer που έχει κο-
μπολόι από κότσια
Zerg και πρότασσε
τα στήθη του ανάμε-
σα στην καχύποπτη
μητέρα και στο ανυ-
περάσπιστο Game
Boy, η μοναδική
απώλεια που έχει να
θυμάται είναι κάτι
παλιο-saves που χά-
θηκαν από πρόωρα
shutdowns, εξαιτίας
της οργισμένης κυ-
ρίας Κασαπίδη.
Άλκης
«
alkis21»
Πολυράκης
Ιπτάμενος και τζέ-
ντλεμαν ο πατέρας
(
πλέον και παπ-
πούς) Πολυράκης,
έγραψε το όνομά
του με χρυσά γράμ-
ματα στο πιο ένδοξο
κεφάλαιο του γνω-
στού best-seller
«
Geeks in Peril». Μέ-
νει να φανεί αν ο
γιόκας του θα απο-
δειχθεί άξιος διάδο-
χος και θα μάθει στη
μικρή Νεφέλη C++
και Kick Off ώστε να
ξεχωρίζει απ’ όλες
μες στ’ αμπέλι.
Θοδωρής
«
Pamperas»
Βουδρισλής
Κακή ιδέα η μεσο-
τοιχία μεταξύ PC/μα-
μάς, αφού ο ένας
δεν άφηνε τον άλλο
σε ησυχία, με τον
Θοδωρή να παίρνει
σαφώς το μέρος του
πρώτου. Ένα σατα-
νικό σαμποτάζ (ο
ίδιος το αποδίδει σε
ατύχημα) στις ασφά-
λειες του σπιτιού,
έφερε μία γλυκιά νί-
κη σε βάρος της μα-
μάς-hater, αλλά ο
πόλεμος κερδήθηκε
όταν το όνομά του
μπήκε στα credits
του «PC Master».
Μαρίλη, κορίτσι
μου, ποιος
άντρας θα σε
πλησιάσει έτσι
πασαλειμμένη
με αίματα;