Page 20 - Τουριστική Αγορά τ. 251

20
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Από θέση αρχής
Μ
ουσικοχορευτική εκ-
δήλωση στις όχθες
του Τάμεση, διοργά-
νωσαν το Υπουργείο Τουρισμού
και ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της
WTM 2012. Σαράντα χορευτές,
εθελοντές και όλος ο κόσμος
που παρακολουθούσε, αλλά και
οι περαστικοί κινήθηκαν στους
ρυθμούς της Ελλάδας σε μία
πρωτότυπη χορευτική εκδήλω-
ση, αποκαλύπτοντας στο τέλος
το μήνυμα «Greece Welcomes
You». Η εκδήλωση flash-mob βι-
ντεοσκοπήθηκε και από το υλι-
κό αυτό θα παραχθούν δύο βί-
ντεο, διάρκειας 45 δευτερολέ-
πτων και 4 λεπτών, υπό μορφή
flash-mob για την προβολή του
ελληνικού τουρισμού στο Διαδί-
κτυο, σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης (social media) και στο
YouTube, καθώς και για προβο-
λή τους σε οθόνες περιπτέρων
σε διεθνείς εκθέσεις και σε
οθόνες αερογραμμών.
Πολλά τα αρνητικά σχόλια που
έχουν γίνει στο Διαδίκτυο και όχι
μόνο για την εκδήλωση στον Τά-
μεση. Ούτε καν Ελλάδα δεν θύμι-
ζε, ενώ το κόστος κρίθηκε απ’
όλους υπερβολικό, ανεξάρτητα
από την εποχή λιτότητας που δια-
νύουμε και τις επιλογές ουσίας
που οφείλουμε να κάνουμε. «Τις
πταίει»; Ο καιρός θα δείξει, για
την ώρα ευθύνες φαίνεται να
επιρρίπτονται στο γραφείο της
Αγγλίας!
Μ
ετά τις εκλογές που
διεξήχθησαν στο σύν-
δεσμο των ακτοπλό-
ων, πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας εξελέγη ο Μιχάλης
Σακέλλης.
Αντιπρόεδρος κρουαζιερό-
πλοιων αναδείχθηκε ο Μιχάλης
Καψάλης, αντιπρόεδρος επιβα-
τηγών-οχηματαγωγών ο Αντώνης
Αγαπητός, αντιπρόεδρος διε-
θνών πλόων ο Σπύρος Πασχά-
λης, γενικός γραμματέας ο Αδα-
μάντιος Κρασανάκης, ταμίας ο
Βαγγέλης Βεντούρης και μέλη οι
Σπύρος Πρωτοπαπαδάκης,
Ευάγγελος Βεντούρης, Θεολό-
γος Παναγιωτάκης, Ιωάννης
Αβραντίνης, Ιωάννης Δεπάστας,
Σαράντης Καρατζής, Εμμανουήλ
Γαλανός, Γεώργιος Σπανός και
Κάρδαρης Νικόλαος. Στην επι-
στολή παραίτησής του, ο κ. Βε-
ντούρης έκανε λόγο για σθεναρή
άρνηση των αρμοδίων να προχω-
ρήσουν σε οποιαδήποτε πραγμα-
τική και ριζοσπαστική αλλαγή ή
μεταρρύθμιση για τα προβλήμα-
τα του κλάδου των ακτοπλόων
και απηύθυνε έκκληση στην Πο-
λιτεία και στους αρμόδιους φο-
ρείς να ασχοληθούν άμεσα και
αποφασιστικά.
Κατά την ανάληψη των καθη-
κόντων του ο νέος πρόεδρος, Μ.
Σακέλλης, τόνισε μεταξύ άλλων:
«
Οι καλές ακτοπλοϊκές υπηρε-
σίες είναι μονόδρομος για την
τουριστική ανάπτυξη της χώρας
μας και απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιβίωση των νησιωτών
και τη διαφύλαξη των εθνικών
μας συμφερόντων.
Τα προβλήματα της ακτο-
πλοΐας και των γραμμών Αδρια-
τικής δεν είναι δυνατόν να αντι-
μετωπίζονται με τη λογική των
μνημονίων και πρέπει η Πολι-
τεία να βρει λύσεις σήμερα και
να προγραμματίσει τα επόμενα
βήματα προτού φτάσουμε σε
αδιέξοδα.
Στο ρυθμό της Ελλάδας;
Νέο ΔΣ στον ΣΕΕΝ
Με απόφαση της υπουργού
Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλο-
γιάννη, διορίστηκε νέο διοικητι-
κό συμβούλιο στον ΕΟΤ, ως
εξής:
Κωνσταντίνος Ζήκος, δικηγό-
ρος Παρ’ Αρείω Πάγω, πρόεδρος
Χριστόφορος Καπαρουνάκης,
δικηγόρος, αντιπρόεδρος
Νικόλαος Καραχάλιος, πολιτι-
κός επιστήμων, γενικός γραμμα-
τέας
Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, δι-
κηγόρος, μέλος
Ανδρέας Φιορεντίνος, επιχει-
ρηματίας, μέλος
Σοφία Λουκέρη, οδοντίατρος,
μέλος
Ανδριανή Παπανδριανού, δι-
κηγόρος, μέλος
Χρήστος Γάτος, δικηγόρος
μέλος
Γρηγόρης Λέων, γιατρός, μέ-
λος.
Νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού