Page 22 - Τουριστική Αγορά τ. 251

22
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Από θέση αρχής
Η
Χριστίνα Τετράδη, μέ-
λος της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
πρόεδρος του Συλλόγου Ξενο-
δόχων Λαγανά Ζακύνθου, ση-
μειώνει. «Βάσει των αφίξεων
του αεροδρομίου της Ζακύν-
θου, παρουσιάζεται μείωση,
έστω και μικρή, της τάξης του
0,77%
ακόμη και για τον Αύγου-
στο. Αναλύοντας ενδεικτικά τις
αγορές του εξωτερικού, τη με-
γαλύτερη μείωση παρουσιάζει
η Ολλανδία με 27,06% και ακο-
λουθούν η Σουηδία με 24,55%, η
Νορβηγία με 20,52%, η Αυστρία
με 13,90%, η Γερμανία με 7,60%
και η Μεγάλη Βρετανία με
3,35%,.
Αντίθετα, η Ιταλία πα-
ρουσιάζει εντυπωσιακά μεγάλη
αύξηση, της τάξης του 61,57%.
Η αγορά της Ρωσίας παρου-
σιάζει ιδιαίτερη δυναμική, με
συνεχόμενη αύξηση κάθε χρό-
νο, η οποία για τον Αύγουστο
του 2012 φτάνει το 39,36%, ενώ
ενδέχεται η Ζάκυνθος να μπει
και στην αγορά της Ουκρανίας
από το 2013.
Αντίστοιχα, στο λιμάνι της Ζα-
κύνθου, υπήρξε μείωση των
επιβατών από Κυλλήνη 16,86%
τον Αύγουστο και 32,43% συνο-
λικά από την αρχή της σαιζόν.
Αναλύοντας τον εσωτερικό
τουρισμό, έχει υποστεί μεγάλη
πτώση με καταγεγραμμένη μεί-
ωση πάνω από 50%.»
Helexpo για τη Philoxenia
Σ
ε 17 εκατ. επισκέπτες και σε
11
δισ. ευρώ έσοδα στοχεύει
ο ελληνικός τουρισμός για το
2013,
έναντι περίπου 16 εκατ. επι-
σκεπτών και 10 δισ. ευρώ εσό-
δων, με τα οποία αναμένεται ότι
θα κλείσει η φετινή χρονιά.
Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια
προσέλκυσης περισσότερων του-
ριστών στη χώρα μας και μάλιστα
από νέες ξένες αγορές, οι οποί-
ες μέχρι στιγμής δεν γνώριζαν το
ελληνικό τουριστικό προϊόν, δια-
δραματίζει η 28η Διεθνής Έκθε-
ση Τουρισμού Philoxenia, την
οποία θα εγκαινιάσει στις 22 Νο-
εμβρίου η υπουργός Τουρισμού,
κα Όλγα Κεφαλογιάννη.
Όπως επισήμανε κατά τη διάρ-
κεια σημερινής συνέντευξης Τύ-
που ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Helexpo, κ. Πάρις
Μαυρίδης, στη Philoxenia θα βρε-
θούν προσκεκλημένοι και φιλοξε-
νούμενοι 100 ξένοι εμπορικοί επι-
σκέπτες (hosted buyers), εκπρό-
σωποι σημαντικών tour operators
και τουριστικών φορέων από το
Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη
Ρωσία, την Ιορδανία, την Κίνα, τις
ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία, τη Βραζιλία,
τη Ν. Αφρική κ.ά. Στην έκθεση θα
εκπροσωπηθούν και οι ιδιαίτερα
σημαντικοί διεθνείς tour
operators, Thomas Cook και
Aurora Travel – Tours, με εκπρο-
σώπους τους από την Ευρώπη και
την Ασία, ενώ μεγάλη επιτυχία
αποτελεί η συμμετοχή της Ευρω-
παϊκής Ποδοσφαιρικής Ένωσης
UEFA. Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Θεσσαλονίκης και Α’ αντιπρόε-
δρος της ΠΟΞ, κ. Α. Θωμόπουλος,
τόνισε ότι για το 2013 καταγράφε-
ται μέχρι στιγμής αύξηση των προ-
κρατήσεων από τη Μεγάλη Βρετα-
νία με προορισμό την Ελλάδα, ενώ
ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα
και από τη γερμανική αγορά.
Ο ίδιος επισήμανε πως από νέες
αγορές για τον ελληνικό τουρι-
σμό, όπως η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα
και Βραζιλία, μόνο η πρώτη έχει
τύχει αντικείμενο μεθοδικής προ-
σέγγισης από τους τουριστικούς
φορείς της χώρας μας.
Για τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Θωμό-
πουλος είπε ότι η μεγάλη εξάρτη-
σή της από τον εσωτερικό τουρι-
σμό καταβαράθρωσε την τουριστι-
κή κίνησή της, ενώ για το 2012
εκτίμησε πως η συρρίκνωση των
διανυκτερεύσεων στην πόλη (χω-
ρίς να υπολογίζονται όσοι έρχο-
νται από τη Λιβύη για νοσηλεία σε
νοσοκομεία και ανάρρωση-διαμο-
νή σε ξενοδοχεία) θα υπερβεί το
10%.
Μάλιστα στάθηκε στο ότι κα-
ταγράφεται σημαντική υποχώρηση
των επισκεπτών στην πόλη οι οποί-
οι προέρχονται από το Ισραήλ,
ενώ επιβραδύνεται ο ρυθμός δι-
εύρυνσης του τουριστικού ρεύμα-
τος από την Τουρκία.
Η αντιπρόεδρος του HATTA, κα
Δέσποινα Αμαραντίδου, ανέφερε
ότι η Ελλάδα καταγράφει χειρότε-
ρη εικόνα φέτος σε σχέση με την
περσινή χρονιά στο πεδίο της προ-
σέλκυσης μεγάλων διεθνών συνε-
δρίων.
Η αιτία είναι ότι η Αθήνα φέτος
δεν κατόρθωσε να φιλοξενήσει
τόσο πολλά συνέδρια όσα στο πα-
ρελθόν, ενώ η Θεσσαλονίκη κα-
ταγράφει ανοδική πορεία σε αυ-
τό το κομμάτι.
Ο κ. Χ. Σταμούλης, πρόεδρος του
τμήματος Θεολογίας της Θεολο-
γικής Σχολής του ΑΠΘ, έκανε ιδι-
αίτερη μνεία στο Συνέδριο Θρη-
σκευτικού-Πολιτιστικού Τουρι-
σμού, στις 22 Νοεμβρίου στο Συ-
νεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός»
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
Έτσι, σημείωσε ότι ο θρησκευτι-
κός τουρισμός είναι τουρισμός 12
μηνών, ενώ η Ελλάδα διαθέτει
πολλούς ανεξερεύνητους θρη-
σκευτικούς θησαυρούς, που δεν
τους γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι
Έλληνες.
Ο γενικός διευθυντής της Helex-
po, κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου,
υπογράμμισε την παρουσία νέων
εκθετών στη Philoxenia, οι οποίοι
δεν συμμετείχαν ποτέ ξανά στο
παρελθόν.
Να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της
Philoxenia 2012 πραγματοποιείται
από τη Helexpo σε συνεργασία με
την εταιρεία Artion Conferences
&
Events, ενώ η έκθεση τελεί υπό
την αιγίδα του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού, του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων, του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και
του Συνδέσμου των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων (HATTA).
Ζάκυνθος: Τουριστική κίνηση Αυγούστου 2012