Page 42 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Capsis Hotel
Χριστιάνα Δουγέκου,
Η sales manager του Capsis Hotel σημειώ-
νει ότι η τουριστική κίνηση για το ξενοδοχείο,
σε γενικές γραμμές, θα ήταν πτωτική το 2012
σε σχέση με το 2011, αλλά με την κίνηση των
Λιβύων κατέληξε αυξητική.
Το κλίμα ήταν πολύ άσχημο γενικά και βελ-
τιώθηκε μετά τις εκλογές, όταν σιγά σιγά οι
ξένοι άρχισαν να βλέπουν ότι υπάρχει μία
σχετική σταθερότητα και δεν υπήρχε αυτή η
αβεβαιότητα που είχαμε πριν.
Εθνικότητες και διάρκεια διαμονής
Στο Capsis υπήρξαν διαφοροποιήσεις
στις εθνικότητες, όπως η συνεργασία με
τους Λίβυους. Επίσης, είχαμε αύξηση των
κρατήσεων από Τουρκία και Ισραήλ.
Τιμές 2012 vs 2011
Οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα,
ίσως με μία μικρή μείωση με αυτές του 2011,
και αυτό ήταν φυσικό τόσο λόγω της γενικό-
τερης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος
όσο και λόγω της περιορισμένης ζήτησης και
του ανταγωνισμού.
Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι τιμές των
τελευταίων 1-2 ετών είναι χαμηλότερες σε
σχέση με τις τιμές που υπήρχαν προ κρίσης.
Μείωση του εσωτερικού τουρισμού
Όπως σημειώνει η κα Δουγέκου, φέτος
ήταν ανύπαρκτος ο κοινωνικός τουρισμός, οι
εργατικές εστίες, ΔΕΘ. Η μείωση ήταν εμ-
φανής τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στην ίδια
την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου ο όποιος
εσωτερικός τουρισμός, εκτός από λιγότερος,
ήταν και χαμηλότερης εισοδηματικής στάθ-
μης. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εσωτερικός
τουρισμός αφορά περίπου στο ένα τέταρτο
των διανυκτερεύσεων. Συγκεκριμένα για το
μήνα Ιούνιο ήταν 22,7%, για τον Ιούλιο 27,38%
και για τον Αύγουστο 20,09%. Το ποσοστό αυ-
τό είναι διαφορετικό, πάντως, τους καλοκαι-
ρινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς.
Οι κρατήσεις last minute
Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν οι κρατή-
σεις last minute. Σε ό,τι μας αφορά, είχαμε
μία σχετική αύξηση, που αποδίδεται στις
προσφορές της τελευταίας στιγμής και στην
καλοκαιρινή προσφορά που κάναμε φέτος.
Η τάση, πάντως, είναι αυξητική γενικότερα.
Η μείωση του ΦΠΑ του 2011
Η μείωση του ΦΠΑ ασφαλώς βοήθησε την
τουριστική κίνηση, όχι όμως ιδιαίτερα και τα
ποσοστά κέρδους των ξενοδοχείων, αφού
ένα μέρος της αύξησης που προηγήθηκε το
είχαν ήδη απορροφήσει και έτσι η μείωση
ήρθε να εξισορροπήσει την κατάσταση. Σε
κάθε περίπτωση, ο όσο το δυνατόν χαμηλότε-
ρος ΦΠΑ στο συγκεκριμένο κλάδο είναι απα-
ραίτητος.
Προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού
Όπως τονίζει η κα Δουγέκου, εδώ και χρό-
νια θα έπρεπε να υπάρχει μία ενιαία στρατη-
γική στον τομέα του τουρισμού, η οποία θα
υπηρετείται από όλους, ανεξαρτήτως πολιτι-
κών κυβερνήσεων.
Μία τέτοια στρατηγική θα διαμορφωθεί
κυρίως από τους θεσμικούς φορείς και την
τουριστική αγορά. «Ίσως επίσης θα έπρεπε
να ξαναδούμε έναν μόνιμο γενικό γραμμα-
τέα τουρισμού, ο οποίος θα προέρχεται από
την αγορά και θα επιλέγεται με αυστηρά τε-
χνοκρατικά και επαγγελματικά κριτήρια», λέ-
ει χαρακτηριστικά.
Προτάσεις
n
Στοχευμένη διαφήμιση προς τις βαλκα-
νικές χώρες, Τουρκία, αλλά και γενικότερα.
n
Άνοιγμα σε νέες αγορές για τουρισμό
προς την Ελλάδα.
n
Έκδοση visas με πολύ πιο απλό τρόπο –
μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και η χορήγησή τους να γίνεται εντός 24
ωρών, ώστε να μην δυσκολεύουμε τον τουρί-
στα να επισκεφθεί την Ελλάδα και να προτι-
μάει εντέλει κάποια άλλη χώρα.
n
Ενίσχυση των κλαδικών εκθέσεων στην
πόλη.
n
Δημιουργία πολιτιστικών/τουριστικών
εκδηλώσεων.
n
Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης.
n
Ολοκλήρωση των έργων και άμεση πα-
ράδοση και λειτουργία του μετρό.
n
Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε όλες
τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΕνΩσΗ ΞΕνΟδΟχΕΙΩν χΑλΚΙδΙΚΗσ
Γρηγόρης Τάσιος
Ο πρόεδρος της ένωσης χαρακτηρίζει το
2012
μία δύσκολη χρονιά, κυρίως εξαιτίας
του κακού ξεκινήματος με τη διπλή εκλογική
αναμέτρηση. Υπολογίζει ότι στα μέσα Οκτω-
βρίου η τουριστική κίνηση θα κλείσει με μεί-
ωση της τάξεως του 10-12% στις διανυκτε-
ρεύσεις και με -15% στον τζίρο. Σημειώνει
ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους μήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο η αναμενόμενη
πτώση ήταν 30%, τα αποτελέσματα μπορούν
να θεωρηθούν ως θετικά.
σύνθεση επισκεπτών και διανυκτερεύσεις
Η αλλαγή στη Χαλκιδική είναι μεγάλη όσον
αφορά στον τρόπο προσέλευσης των τουρι-
στών σε σχέση με το 2011. Ο οδικός τουρι-
σμός ξεπέρασε το 50% των διανυκτερεύσε-
ων, κάτι που επέφερε και αλλαγές στις εθνι-
κότητες. Έτσι, εκτός από την οδική κίνηση
από τα Βαλκάνια, έχουμε πια τουρίστες και
από Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία,
Νότια Ουκρανία, Γερμανία κ.ά. Στις αεροπο-
ρικές αφίξεις, Ρωσία και Ουκρανία παρου-
σιάζουν αύξηση που ξεπερνά τις παραδοσια-
κές αγορές: για το διάστημα Μαΐου-Σεπτεμ-
βρίου η τουριστική κίνηση από τη Ρωσία πα-
ρουσιάζει αύξηση +30%, ενώ από την Ου-
κρανία +60%.
Ο εσωτερικός τουρισμός έχει μεγάλη πτώ-
ση. Σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρό-
42
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ