Page 46 - Τουριστική Αγορά τ. 251

46
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
μείωση της κατά κεφαλή δαπάνης στις έξ-
τρα καταναλώσεις στα τμήματα των ξενοδο-
χείων.
Αναγκαίες οι βελτιώσεις των υποδομών
Αναβάθμιση οδικού δικτύου, καθαριότητα,
σημεία πληροφόρησης τουριστών, διευρυμέ-
νο ωράριο αρχαιολογικών χώρων, αναβάθμι-
ση οδικών μεταφορών (ΚΤΕΛ), αναβάθμιση
του επιβατικού σταθμού του αεροδρομίου
Μακεδονία, επέκταση ΕΚΑΒ, καθώς και πρό-
σληψη προσωπικού, έστω εποχιακά, για όλες
τις μονάδες υγείας: παροχές που τις επιση-
μαίνουμε εδώ και χρόνια, προ ύφεσης, για
τις οποίες οι αρμόδιοι θα πρέπει να δώσουν,
επιτέλους, ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Προτάσεις προς το Υπουργείο Τουρισμού
Επειδή η Χαλκιδική και γενικότερα η Βό-
ρεια Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσουν τα επό-
μενα χρόνια τουριστικά ως οδικοί προορι-
σμοί, οι βασικές προτάσεις μας προς το
Υπουργείο Τουρισμού είναι: α) να υπάρξει
ένας ξεχωριστός σχεδιασμός προβολής σε
όλα τα μέσα που έχουν σχέση με τον οδικό
τουρισμό και β) να βελτιωθεί η χορήγηση
βίζας πολλαπλών χρήσεων σε Ρωσία, Ου-
κρανία και Τουρκία, μιας και από πτήσεις
έχουμε πληθώρα, χάρη στους Έλληνες
Tour Operators (ιδιαίτερα Ρωσία-Ουκρα-
νία).
Ακόμα, να ολοκληρωθεί επιτέλους ο οδι-
κός άξονας Ε10, που ενώνει την Κεντρική
Ευρώπη με την Ελλάδα μέσω του συνορια-
κού σταθμού των Ευζώνων.
Χρειάζεται πίεση τόσο στο χρηματοδοτι-
κό κομμάτι όσο και στις διακρατικές συμ-
φωνίες.
Προβλέψεις για το 2013
Το 2013 είναι χρονιά που δείχνει να έχει
σημαντική ζήτηση, όπως φαίνεται από τα
συμβόλαια με τα τουριστικά γραφεία, η αγο-
ρά της Ρωσίας, Ουκρανίας (αεροπορικώς),
Πολωνίας, Τσεχίας και Τουρκίας (οδικώς).
Όλα θα εξαρτηθούν από τις λύσεις που ανα-
μένεται να δοθούν σε πολιτικοοικονομικό επί-
πεδο στην Ευρωζώνη, καθώς και την εσωτε-
ρική κατάσταση της χώρας.
H ARTION Conferences &
Events αντιμετωπίζει την κρί-
ση με δράση και εξωστρέφεια
Οι ιδιοκτήτριες και διευθύντριες
της ARTION, Δέσποινα και Βα-
λεντίνη Αμαραντίδου, αντιμετώ-
πισαν την κρίση με θετικές δρά-
σεις. Συμμετέχοντας σε συνέ-
δρια και συνάπτοντας σημαντι-
κές συνεργασίες, αντέδρασαν
με τον καλύτερο τρόπο στο κλί-
μα ανασφάλειας που επικρατού-
σε εντός και εκτός Ελλάδας.
Τον περασμένο Ιούλιο συμμετεί-
χαν ως εκθέτες στο Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Συνδέ-
σμους και Ενώσεις
(
International & European
Associations Congress), που
διοργανώθηκε στο Λίβερπουλ
της Μεγάλης Βρετανίας. Το εν
λόγω συνέδριο αποτελεί ένα
από τα κορυφαία εκπαιδευτικά
γεγονότα στην Ευρώπη για συν-
δέσμους, συλλόγους, ενώσεις,
επιστημονικές εταιρείες και ορ-
γανισμούς που θέλουν να βελ-
τιώσουν τη λειτουργία τους και
να αυξήσουν τον αριθμό των με-
λών και των εσόδων τους. Μέσα
από τις εργασίες του συνεδρίου
και το εκθεσιακό του μέρος, που
συγκεντρώνει περισσότερους
από 400 εξειδικευμένους επαγ-
γελματίες εκθέτες, προωθείται
αποτελεσματικά η δικτύωση των
παραπάνω συνδέσμων με επαγ-
γελματίες, ειδικούς στη διαχεί-
ρισή τους. Το συνέδριο επικε-
ντρώνεται στην αναβάθμιση της
αξίας ενός συνδέσμου
(
association) με την παροχή
υπηρεσιών από επαγγελματίες
του κλάδου, ενώ ως εκθέτες
συμμετέχουν οργανισμοί τουρι-
στικής και συνεδριακής προβο-
λής, γραφεία συνεδρίων και του-
ρισμού (Convention & Visitors
Bureaus), επαγγελματίες διορ-
γανωτές συνεδρίων (PCO’s), συ-
νεδριακά και εκθεσιακά κέντρα,
που κατέχουν ρόλους-κλειδιά
για την ανάδειξη μίας πόλης ως
σημαντικού τουριστικού και συ-
νεδριακού προορισμού.
Προβολή της χώρας μέσα από
διεθνείς εκθέσεις
Η ARTION δραστηριοποιείται με
μεγάλη επιτυχία στη διοργάνω-
ση συνεδρίων και εκδηλώσεων,
στη διαχείριση, επικοινωνία και
διοικητική υποστήριξη Συνδέ-
σμων και Ενώσεων, καθώς και
στο συντονισμό διεκδίκησης ευ-
ρωπαϊκών και διεθνών συνε-
δρίων, σημειώνει η κα Δέσποινα
Αμαραντίδου.
Η Θεσσαλονίκη ως συνεδρια-
κός προορισμός
Σύμφωνα με το ετήσιο στατιστι-
κό report του ICCA για τη δεκα-
ετία 2002-2011, στην παγκόσμια
κατάταξή της ως συνεδριακού
προορισμού η Ελλάδα βρίσκεται
στην 28η θέση με 127 συνέδρια,
η Αθήνα στην 35η θέση με 55 συ-
νέδρια και η Θεσσαλονίκη στην
120
ή θέση με 17 συνέδρια, από
την 195η θέση που κατείχε μόλις
έναν χρόνο πριν. «Για την ανά-
δειξη της Θεσσαλονίκης χρεια-
ζόμαστε πάνω από όλα συσπεί-
ρωση φορέων και πολιτική βού-
ληση, για να αποτρέπονται
ενέργειες όπως αυτή της ακύ-
ρωσης του αεροπορικού δρομο-
λογίου Θεσσαλονίκης-Ζυρίχης
από τη Swiss. Δεδομένου ότι το
συγκεκριμένο δρομολόγιο συνέ-
δεε, μέσω Ζυρίχης, τη Θεσσα-
λονίκη με ολόκληρο τον κόσμο,
είναι επιτακτική η δραστηριο-
ποίηση όλων μας» τονίζει η κα
Βαλεντίνη Αμαραντίδου.
ARTION: Δράσεις και συνεργασίες με προοπτική για τη Θεσσαλονίκη
Η 28η PHILOXENIA έθεσε νέους στόχους. Η
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, που πραγματο-
ποιήθηκε από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2012 στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
είχε θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
τις τουριστικές αγορές από τη Βαλκανική και
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Φιλοξενήθηκαν πάνω από 100 εμπορικοί επι-
σκέπτες (hosted buyers) από τη διεθνή τουρι-
στική αγορά, συγκεκριμένα από τις εξής αγο-
ρές: Κίνα, Ρωσία και Ουκρανία, βαλκανικές
χώρες και Τουρκία, τις παραδοσιακές, μεγά-
λες αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας,
την Ινδία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και
μεγάλος αριθμός από τις χώρες των ΗΠΑ, της
Βραζιλίας και της Ν. Αφρικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 28η PHILO-
XENIA εκπροσωπήθηκε η TUI με τουριστικό
της γραφείο από την Ευρώπη, ενώ μεγάλη
επιτυχία αποτελεί η συμμετοχή Συνδέσμου
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από
άλλες χώρες. Η φετινή νέα PHILOXENIA
διοργανώθηκε από τη HELEXPO σε συνεργα-
σία με την εταιρεία ARTION Conferences &
Events, με στόχο να αποτελέσει το σημαντι-
κότερο τουριστικό φόρουμ της ευρύτερης γε-
ωγραφικής περιοχής, ανοίγοντας νέους ορί-
ζοντες και δίνοντας παράλληλα ώθηση στον
τουρισμό της Ελλάδας, των Βαλκανίων και
της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα.
Συνεργασία της ARTION και στην 28η PHILOXENIA
Συνεργασία της ARTION και στην 28η PHILOXENIA - Ευκαιρία προβολής και δικτύωσης με τη διεθνή τουριστική αγορά