Page 78 - Τουριστική Αγορά τ. 251

78
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
«
Ένα από τα θέματα που απαιτούν άμεση κε-
ντρική πολιτική αντιμετώπιση είναι η ακτο-
πλοΐα. Η κατάρρευσή της υποβαθμίζει σημα-
ντικά τη μεταφορά στα νησιά μας και καταδι-
κάζει ένα σημαντικό τμήμα τους σε συνεχή
μείωση των μεταφορικών υπηρεσιών και σε
υποανάπτυξη. Έχουν κατατεθεί πολλές προ-
τάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, οι οποίες όμως θα πρέπει να λειτουργή-
σουν όλες μαζί για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η
μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων, το θέμα
της ποιότητας και της καθαρότητας των καυ-
σίμων, των οργανικών συνθέσεων, της ανα-
χρηματοδότησης των εταιρειών (πώς και από
ποιούς) και ο ανασχεδιασμός όλων των ακτο-
πλοϊκών γραμμών.»
Σε περιόδους κρίσης ενισχύονται οι
ακραίες τοποθετήσεις, στις οποίες όλο και
περισσότερο θα χρειάζεται επαγρύπνηση
και καθαρό μυαλό, ώστε να πετυχαίνουμε δη-
μιουργική σύνθεση.
Ο θαλάσσιος τουρισμός ως έννοια είναι
πολύ ευρύς και κυρίως προσδιορίζεται από
το κοινό σημείο του θαλασσινού στοιχείου
που εφάπτεται με τη μεταφορά, το ταξίδι και
τον τουρισμό.
ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Θεωρώντας ότι η ακτοπλοϊα είναι δημό-
σιο και κοινωνικό αγαθό και διεκδικώντας
στην πράξη την ισονομία, ο κ. Συρμαλένιος
σημειώνει ότι πρέπει να κατοχυρωθεί η νη-
σιωτική ιδιαιτερότητα με:
Την ίση μεταχείριση των πολιτών ανά-
μεσα στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα –
Ίδιο ναύλο για ίδιο μεταφορικό έργο, θεσμο-
θέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου.
Την απρόσκοπτη επαφή και επικοινω-
νία χειμώνα-καλοκαίρι ανάμεσα στα νησιά,
αλλά και με τις υπόλοιπες περιοχές της χώ-
ρας.
Την επικοινωνία με ασφάλεια και αξιο-
πρεπείς συνθήκες.
Τη σύσταση δημόσιου-κοινωνικού φο-
ρέα ακτοπλοΐας, με αρμοδιότητα και ευθύνη
τον κεντρικό επιτελικό σχεδιασμό και την
εξασφάλιση θεσμικών, διοικητικών και οικο-
νομικών προϋποθέσεων για την εξυπηρέτη-
ση και την κάλυψη των αναγκών του κοινωνι-
κού συνόλου και βέβαια με ειδική μέριμνα
στην εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών. Ο
φορέας αυτός, εφόσον πρόκειται για κοινο-
πραξία με συμμετοχή του Δημοσίου, θα έχει
τη δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότη-
σης από ευρωπαϊκά κονδύλια τόσο της αγο-
ράς όσο και της επισκευής πλοίων και μάλι-
στα σε ελληνικά ναυπηγεία.
Τα πλοία αυτά θα διαχειρίζεται ο ίδιος,
όπως συμβαίνει στη Φινλανδία. Ο φορέας
αυτός, όμως, μπορεί να αναθέτει τη διαχεί-
ριση κάποιων από αυτά τα πλοία με leasing ή
με προγραμματικές συμφωνίες στην τοπική
αυτοδιοίκηση, όπως συμβαίνει στη Δανία, ή
και σε άλλους φορείς, όπως εταιρείες λαϊ-
κής βάσης νέου τύπου με συμμετοχή και της
αυτοδιοίκησης. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δη-
μόσιου φορέα δεν αποκλείει τη δράση ιδιω-
τικών εταιρειών. Όμως, οι ιδιωτικές εταιρεί-
ες πρέπει να υπόκεινται σε ένα πλαίσιο αυ-
στηρότατων κανόνων οι οποίοι να ανταποκρί-
νονται στον κοινωνικό χαρακτήρα των υπη-
ρεσιών και στους κανόνες ασφαλείας.
Την κατάργηση του σημερινού ευνοιο-
κρατικού-αναποτελεσματικού συστήματος
επιδοτήσεων και παράλληλα την εξασφάλι-
ση χρηματοδότησης των αναγκαίων υποδο-
μών του συστήματος από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Τη θεσμοθέτηση Χάρτας για τα δικαιώ-
ματα των πολιτών-επιβατών-χρηστών των
υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
Τα δικαιώματα περιλαμβάνουν ελάχιστους
κανόνες για την ενημέρωση των επιβατών
πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους,
για την παροχή συνδρομής και την αποζη-
μίωση σε περιπτώσεις διακοπής του ταξιδι-
ού, μέτρα σε περίπτωση καθυστερήσεων
και ειδική συνδρομή για τα άτομα με προ-
βλήματα κινητικότητας.
Την ποιότητα και την ασφάλεια της με-
ταφοράς που εξαρτάται σε αποφασιστικό
βαθμό από την ασφάλεια και τις συνθήκες
εργασίας των εργαζομένων. Πρέπει να δια-
σφαλισθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι
συνθήκες ασφαλούς εργασίας και η ικανο-
ποιητική αμοιβή των ναυτικών, η διαφύλαξη
των κεκτημένων, η συνεχής παρουσία της
Επιθεώρησης Εργασίας.
Τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση
των λιμενικών υποδομών και αυτών που συν-
δέουν τα λιμάνια με τα οδικά και τα λοιπά δί-
κτυα. Το ΕΣΠΑ πρέπει να αξιοποιηθεί για
την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προ-
γράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμι-
σης των υποδομών.
O
ι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι πολ-
λαπλές και αλληλένδετες μεταξύ τους.
Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική τις
εξετάζει στο πλαίσιο μίας συνολικής προ-
σέγγισης, εκτιμά τον αντίκτυπό τους στο πε-
ριβάλλον, τους εξασφαλίζει στοιχεία και
επιστημονικά δεδομένα απαραίτητα για τη
λήψη αποφάσεων και γενικότερα δημιουρ-
γεί συνέργειες για την επίτευξη βέλτιστου
αποτελέσματος ως προς την θαλάσσια και
παράκτια οικονομία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, σημείωσε η κα Δα-
μανάκη, ότι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων αποτελεί προϋπόθεση
για την ανάπτυξη του τουρισμού στις νησιωτικές περιοχές. Το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας
βρίσκεται στις προτεραιότητες της Κομισιόν. Στην πρόταση για τον επόμενο πολυετή προϋπο-
λογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, ένα ποσό που φτάνει τα 80 δισ. ευρώ προορίζεται
για έργα διασύνδεσης και δικτύων στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπι-
κοινωνιών – η λεγόμενη Connecting Europe Facility. Η Κομισιόν ελπίζει ότι τα κράτη-μέλη, που
θα πρέπει να ψηφίσουν ομόφωνα τον προϋπολογισμό, θα αναλογιστούν τα αναπτυξιακά οφέλη
που μπορούν να επιφέρουν οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Σημείωσε ότι ελπίζει πως η ελ-
ληνική κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών στη Μεσόγειο θα αξιοποιήσουν το
σχετικό εργαλείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της πως σε ό,τι αφορά τον
τουρισμό, στις αρχές του νέου έτους η Κομισιόν θα εκδώσει Ανακοίνωση για τον Παράκτιο και
Θαλάσσιο Τουρισμό για να βοηθήσει τις επενδύσεις, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των επαγ-
γελματικών προσόντων, την ανάπτυξη θεματικού ή κλαδικού τουρισμού, καθώς και την αντιμε-
τώπιση της εποχικότητας.
ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ
Επίτροπος στην ΕΕ για τη Θαλάσσια Ανάπτυξη και την Αλιεία