Greek Vegan

Ό χι μόνο υπάρχουν πλέον αρ- κετά πιστοποιημένα vegan απορρυπαντικά και καθαρι- στικά στην ελληνική αγορά, αλλά ταυ- τοχρόνως μπορούν να είναι προσιτά, αποτελεσματικά κι οικολογικά. Όσο αυ- ξάνεται η ζήτηση για πιστοποιημένες vegan επιλογές απορρυπαντικών και κα- θαριστικών -με το καταναλωτικό κοινό να δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της εκμετάλλευσης των ζώων- τόσο αυξάνε- ται αντίστοιχα η παραγωγή vegan επι- λογών, με τις εταιρείες να προσφέρουν πολυάριθμες λύσεις κι εναλλακτικές. Εξ άλλου, ο vegan τρόπος ζωής είναι το μέλλον! Πολλοί καταναλωτές δεν θα φαντάζονταν ποτέ ότι για τα περισσότερα καθαριστικά κι απορρυπαντικά που χρησιμο- ποιούν στα σπίτια τους κι όχι μόνο έχουν γίνει σε κάποιο στάδιο της παραγωγής πειράματα σε ζώα. Τα πειράματα γίνονται, συνήθως, για τον υπολογισμό της τοξικότητας συστατικών και προϊόντων, χρησιμοποιώντας είδη ζώων, όπως ποντίκια, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια κ.ά. Στις διάφορες μεθόδους πειραματισμού, τα ζώα υποβάλ- λονται σε εξαιρετικά επώδυνες διαδικασίες, χωρίς τη χρή- ση αναισθητικών ή παυσίπονων, με τελικό προορισμό τον θάνατο, είτε ως αποτέλεσμα των ίδιων των πειραμάτων είτε από ευθανασία, όταν δεν είναι πλέον «χρήσιμα». Ο έλεγχος τοξικότητας μέσω των πειραμάτων σε ζώα είναι μια αρκετά παλιά και παρωχημένη διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από αρκετά ελαττώματα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων συχνά δεν μεταφράζονται σε αξιόπιστες προβλέψεις για την τοξικότητα στους ανθρώπους, ενώ συνήθως είναι χρο- νοβόρα και συνοδεύονται από υψηλό κόστος. Πλέον, όμως, υπάρχουν εναλλακτικές για τις εταιρείες που επιλέγουν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο. Σύγ- χρονες μέθοδοι, όπως έρευνα με τη χρήση καλλιεργειών ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων κι εξελιγμένη μοντελο- ποίηση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταξύ άλλων, προ- σφέρουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, μικρότερο κόστος και μειωμένο χρόνο διεξαγωγής, δίχως την περιττή χρήση ζώων, με νέες μεθόδους που εξελίσσονται συνεχώς. Πειράματα σε ζώα Η υιοθέτηση του vegan τρόπου ζωής δεν αφορά μόνο το τι τρώμε. Ζωι- κής προέλευσης πρώτες ύλες συχνά βρίσκουν τον δρόμο τους σε οικιακά προϊόντα καθαρισμού και δεν είναι πάντα εύκολο να τις εντοπίσουμε στα συστατικά τους. Τα vegan καθαριστι- κά, πέρα από το ότι δεν δοκιμάζονται σε ζώα σε κανένα στάδιο της παραγω- γής τους, δεν περιέχουν ζωικά συστα- τικά ή ζωικά παράγωγα. Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε κάποια συστατικά ζωικής προέλευσης που μπορεί να πε- ριέχονται σε συμβατικά καθαριστικά κι απορρυπαντικά: Λ Λ Caprylic Acid (ενδεχομένως να προέρχεται από αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα) Λ Λ Oleyl Alcohol (προέρχεται από λίπος ψαριών) Λ Λ Tallow (από λίπος αγελάδας) Λ Λ Ζωική γλυκερόλη και στεαρικό οξύ (από ζωικό λίπος) Λ Λ Ζωική λεκιθίνη Λ Λ Κερί μέλισσας Λ Λ Λανολίνη (από το μαλλί των προβάτων) Λ Λ Χολή από αγελάδες Ζωικά συστατικά σε καθαριστικά κι απορρυπαντικά Πιστοποιημένα vegan απορρυπαντικά και καθαριστικά Π αρακάτω συγκεντρώνονται εταιρείες που δεν δι- εξάγουν πειράματα σε ζώα, σε κανένα στάδιο της παραγωγής των απορρυπαντικών και καθαριστικών τους κι έχουν πιστοποιηθεί από επίσημους φορείς πιστοποί- ησης, όπως είναι η Cruelty Free International, η PETA, η Vegan Society κι η Vegan OK, και είτε το σύνολο των προϊόντων τους είναι 100% κατάλληλο για vegans είτε προσφέρουν πολυά- ριθμες vegan επιλογές. Θα βρείτε, ενδεικτικά, εταιρείες που παρέχουν μεγάλη γκάμα καθαριστικών κι απορρυπαντικών, συνδυάζοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα με την οικο- λογική ευαισθησία, προσφέροντας προσιτά προϊόντα που ταιριάζουν στις καθημερινές σας ανάγκες, αλλά ταυτοχρόνως είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 89

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=