Page 41 - PCM267

Basic HTML Version

ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤ ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
να έρθει άνθρωπος εδώ. Εγώ ζω 35 χρόνια
εδώ πέρα και δεν πιστεύω πώς έγινε έτσι
αυτή η γειτονιά και πλέον άδειασε ο τόπος.
Εφυγαν όλοι.»
Επιτροπές κατοίκων: οι
κάτοικοι σε ρόλο σεκιούριτι
Οι κάτοικοι οργανώνουν την άμυνά τους,
αλλά το πρόβλημα «μετακομίζει» στις γειτο-
νικές πλατείες. Η ζοφερή πραγματικότητα
που βιώνουν οι εναπομείναντες παλιοί κάτοι-
κοι των προβληματικών περιοχών της Αθή-
νας έγινε πρόξενος φαινομένων που δεν
έχουν προηγούμενο στη μεταπολιτευτική
Ελλάδα. Στην περιοχή της Ομόνοιας, του Αγί-
ου Παντελεήμονα, της πλατείας Αττικής και
της πλατείας Αμερικής έχουν συσταθεί επι-
τροπές κατοίκων, μέσω των οποίων οι κάτοι-
κοι αναλαμβάνουν να «αστυνομεύσουν» μό-
νοι τους τις γειτονιές τους και να διώχνουν
τους λαθρομετανάστες που εμφανίζονται
(και συνωστίζονται) στις πλατείες. Ωστόσο, οι
ψυχροί αριθμοί λένε τη δική τους αλήθεια
και αυτή είναι ότι με τις εν λόγω επιτροπές οι
ληστείες και οι κλοπές στην περιοχή δεν φαί-
νονται να μειώνονται. Ενδεικτικά, από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα Μαρτίου, μόνο
στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα κατα-
γράφηκαν επίσημα 328 κλοπές, 106 κλοπές
οχημάτων και 67 ληστείες, δηλαδή, έχουμε
σχεδόν μία ληστεία και έξι κλοπές κάθε ημέ-
ρα. (Χώρια εκείνες που δεν «έφθασαν» ποτέ
στην αστυνομία, κυρίως για να αποφύγουν οι
παθόντες την ταλαιπωρία, καθώς γνωρίζουν
την αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασής της).
Οπως και να έχει, αν συνεχιστεί αυτή η δυνα-
μική, θα ξεπεραστεί ακόμη και το τελικό σύ-
νολο του περασμένου έτους.
Το μόνο που πετυχαίνει η δράση των επι-
τροπών και η κατά την κρίση τους «απονομή
δικαιοσύνης» με βίαιες πολλές φορές συ-
μπλοκές μεταξύ κατοίκων και λαθρομετανα-
στών, είναι η εκτόπιση του όγκου των τελευ-
ταίων στην κοντινή πλατεία Βικτωρίας και
στην πλατεία Αμερικής.
Με άλλα λόγια, το πρόβλημα του συνω-
στισμού των λαθρομεταναστών στις πλατεί-
ες δεν λύθηκε, απλώς «μετακόμισε» λίγο πιο
πάνω. Το δε μείζον πρόβλημα των παράνο-
μων και βίαιων δραστηριοτήτων όχι μόνο δεν
μειώθηκε, αλλά έχει σταθερά ανοδική πο-
ρεία. Οι συμπλοκές μεταξύ κατοίκων και λα-
θρομεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων, εί-
ναι καθημερινές, ενώ το αυτοσχέδιο τζαμί
τους που στεγάζεται σε ένα υπόγειο πολυ-
κατοικίας στην οδό Αριστομένους έχει δεχτεί
αναρίθμητες επιθέσεις και μάλιστα τόσο βίαι-
ες, που η πολιτεία έκρινε σκόπιμο να εγκατα-
στήσει μόνιμη αστυνομική δύναμη έξω από
το χώρο, αλλά και στην ίδια την πλατεία, με
σκοπό την αποτροπή των συμπλοκών μεταξύ
των δύο αντιμαχόμενων πλευρών! Είναι μία
αστυνομική δύναμη που θα μπορούσε να
συνδράμει στην ουσιαστική αστυνόμευση
της περιοχής και στην καταπολέμηση της
εγκληματικότητας, αντί να χωρίζει τους κα-
τοίκους και τους λαθρομετανάστες που αλ-
ληλογρονθοκοπούνται.
Βεβαιότατα, οι κάτοικοι της περιοχής βρί-
σκονται σε απόγνωση απ’ όσα αναγκάζονται
να βιώνουν καθημερινά, αλλά αυτές οι μέθο-
δοι δεν μπορούν να δώσουν μόνιμη λύση στο
πρόβλημα (πέραν του προσωρινού εκτοπι-
σμού των λαθρομεταναστών σε γειτονικές
πλατείες), ενώ κάλλιστα μπορεί να οδηγή-
σουν σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα,
καλλιεργώντας και συντηρώντας φαινόμενα
ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ολα όσα συμβαί-
νουν στην περιοχή, είναι το αποτέλεσμα της
ολιγωρίας ενός κράτους που ουδέποτε αντι-
λήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος, ώστε
να μπορέσει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει
ένα πρόγραμμα ουσιαστικής λύσης του.