Page 58 - PCM267

Basic HTML Version

Ο
ταν πριν από μερικά χρόνια συ-
ναντήθηκαν σε μία επίσημη δε-
ξίωση, ο Κυβερνήτης της Καλι-
φόρνια με τον αρχηγό της
αστυνομίας, ο Κυβερνήτης ρώ-
τησε τον επικεφαλής των αστυνομικών δυ-
νάμεων: «…Πώς μπορείτε και κοιμάστε ήσυ-
χος τα βράδια με τόσα όπλα που κυκλοφο-
ρούν εκεί έξω»; Για να πάρει την «πληρωμέ-
νη» απάντηση του αστυνομικού: «...Μα είναι
απλό, κανένας δεν τολμά να τραβήξει πρώ-
τος τη σκανδάλη»! Από τότε άλλαξαν πολλά,
το επιχείρημα του αστυνομικού διοικητή της
Καλιφόρνια όμως παραμένει κυρίαρχο στην
επιχειρηματολογία των υπέρμαχων της ελεύ-
θερης οπλοφορίας, μαζί με την κυνική διαπί-
στωση κάποιων φανατικότερων, ότι οι άν-
θρωποι σκοτώνουν και όχι τα όπλα.
Ενδεικτικό της... άνεσης με την οποία οι
Αμερικανοί πολίτες μπορούν να προμηθεύο-
νται πυροβόλα όπλα είναι το εξής, εντελώς
αδιανόητο για τη χώρα μας, περιστατικό:
Ενας πωλητής αυτοκινήτων στη Φλόριντα
πρόσφερε ένα αυτόματο όπλο Καλάσνικοφ
σε όσους αγόραζαν ένα καινούργιο φορτηγό
από την εταιρεία του. Ο εμπνευστής της συ-
γκεκριμένης προσφοράς, επιθυμώντας δια-
καώς να αυξήσει τις πωλήσεις των οχημάτων
της εταιρείας του, επέλεξε ως όπλο-δώρο
για τους πελάτες του το γνωστό μας αυτόμα-
το ΑΚ-47. Βέβαια, το όπλο δεν το έβρισκε ο
αγοραστής κάτω από το κάθισμα του οδηγού
μόλις παραλάμβανε το φορτηγό, απλώς
έπαιρνε ένα κουπόνι αξίας 400 δολαρίων το
οποίο μπορούσε στη συνέχεια να εξαργυρώ-
σει σε ένα οπλοπωλείο της περιοχής. Αλλά
το κεντρικό δίδαγμα της υπόθεσης είναι το
ίδιο. Η ιδέα του δαιμόνιου πωλητή προκάλε-
σε σάλο, αλλά αυτός στήριξε την «υπεράσπι-
σή» του στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δι-
καίωμα των Αμερικανών πολιτών να κατέ-
χουν όπλα, δηλώνοντας στους δημοσιογρά-
φους: «Δεν χρειάζεται να αγοράσεις φορτηγό
για να αποκτήσεις ένα ΑΚ-47. Εχεις το δικαί-
ωμα να το αποκτήσεις σε όποια πολιτεία και
αν βρίσκεσαι, βάσει των ομοσπονδιακών νό-
μων. Οπότε πρόκειται απλώς για μία διαφήμι-
ση, η οποία δεν νομίζω ότι στέλνει λάθος
μήνυμα [στην κοινωνία]». Οι κάτοικοι της πε-
ριοχής σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε
με αφορμή την ιδέα του εμπόρου αυτοκινή-
των εμφανίστηκαν διχασμένοι σχετικά με το
κατά πόσο είναι συνετό οι εταιρείες να προ-
σφέρουν όπλα για να προωθούν τις πωλή-
σεις τους. Το 51% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ότι είναι θεμιτό και το 49% απάντησε αρ-
νητικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόρι-
ντα δεν απαιτείται άδεια για την αγορά
όπλων, με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής
δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα.
Ωστόσο, απαιτείται άδεια οπλοφορίας.
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο,
με βάση τα δικά μας δεδομένα, θα μπορούσε
να εφαρμοστεί η ελεύθερη αγορά και οπλο-
κατοχή και σε μία μικρή χώρα όπως είναι η
Ελλάδα. Από τη μία πλευρά, έμποροι όπλων,
σκοπευτές και λάτρεις των όπλων γενικά,
υποστηρίζουν ότι μία τέτοια ελευθερία θα
συνέβαλε στη μείωση της εγκληματικότητας.
Στην αντίπερα όχθη, οι πολέμιοι της παραπά-
νω άποψης υποστηρίζουν ότι θα αυξηθούν
τα κρούσματα αυτοδικίας και των ανθρωπο-
κτονιών με δράστες τους νομίμως πλέον
οπλισμένους πολίτες. Ποια από τις δύο αυ-
τές προσεγγίσεις του ζητήματος θα ήταν κα-
λύτερη για τους πολίτες της χώρας θα το
κρίνετε εσείς, αφού μελετήσετε τα στοιχεία
που συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε σ’
αυτές τις σελίδες.
Αδειες οπλοφορίας:
Τα μαγικά χαρτιά!
Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου για αρ-
κετές χιλιάδες ευυπόληπτους πολίτες ήταν,
είναι και θα συνεχίσει να είναι, η απόκτηση
του μαγικού χαρτιού που λέγεται «άδεια κα-
τοχής πυροβόλου όπλου» από το Τμήμα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
58
AΔΕΙΕΣ
ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗΣ/
OΠΛΟΦΟΡΙΑΣ
Στις ΗΠΑ, η αντίληψη για την ελεύθερη οπλοκατοχή και οπλοφορία είναι βαθιά
ριζωμένη στην κουλτούρα του αμερικανικού λαού, όπως χαρακτηριστικά περι-
γράφει τη συγκεκριμένη διάστασή της ο ιστορικός Ρίτσαρντ Χοφστάτερ, στο
βιβλίο του «Gun Culture». Μάλιστα, σε αρκετές Πολιτείες, η φανερή οπλοφορία
είναι νομικά κατοχυρωμένη και η είσοδος, π.χ., σε καταστήματα, ατόμων που
οπλοφορούν φανερά, θεωρείται από τους πάντες φυσιολογική.