Page 81 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
81
GLOCK 17
λά για καθήκοντα στα οποία απαιτείται άμεση
αντίδραση του οπλοφόρου, μπορεί να είναι
κρίσιμο και σίγουρα είναι ένα προσόν του
όπλου που εκτιμάται δεόντως.
Γενιές του όπλου
Από την πρώτη παρουσίασή του, το Glock
φάνηκε ότι θα ήταν ένα επιτυχημένο όπλο.
Η εταιρεία σύντομα σιγουρεύτηκε γι’ αυ-
τό, οπότε ήταν φυσικό να διατηρήσει και
στα μεταγενέστερα μοντέλα την πετυχημέ-
νη συνταγή, μη παρεμβαίνοντας στις βασι-
κές σχεδιαστικές αρχές του όπλου ώστε να
διατηρηθεί στο ακέραιο η υψηλή αξιοπιστία
του πρώτου μοντέλου. Παρ’ όλα αυτά, μι-
κρά στάδια εξέλιξης υπήρξαν για τη βελτίω-
σή του και σήμερα βρισκόμαστε αισίως στην
τέταρτη γενιά των Glock.
Οπτικά, την πρώτη γενιά του όπλου θα την
χαρακτηρίζαμε «σπαρτιάτικη»: Αυστηρό σχήμα
με διακριτικές καμπύλες και τετραγωνισμένο
κλείστρο. Η λαβή του όπλου είχε σε όλο το
μήκος και πλάτος της αντιολισθητική χάραξη.
Στη δεύτερη γενιά το ανάγλυφο της λα-
βής στο εμπρός και πίσω τμήμα αντικαταστά-
θηκε από οριζόντιες ραβδώσεις, ώστε να
επιτευχθεί καλύτερη αντιολίσθηση σε χρήση
με βρεγμένα χέρια.
Στην τρίτη γενιά παρατηρείται μία αλλαγή
στη λαβή, με την προσθήκη ανάγλυφου στα
σημεία που τα δάχτυλα αγκαλιάζουν το όπλο,
κάνοντάς το πιο ανατομικό. Επίσης, η προσθή-
κη, και στις δύο πλευρές του όπλου, μίας μι-
κρής καμπυλότητας στην οποία φωλιάζει ο
αντίχειρας, έδωσαν ακόμη πιο καλή λαβή στο
χειριστή. Επιπλέον, προστέθηκε στο μπροστι-
νό μέρος του κορμού και κάτω από την κάννη,
ράγα ανάρτησης φακού ή λέιζερ, σύμφωνα με
τις επιταγές των διεθνών απαιτήσεων.
Στην τελευταία γενιά βλέπουμε να έχει
ελαφρώς αλλάξει το ανάγλυφο της λαβής
και να έχει εφαρμοστεί ένα σύστημα εναλλά-
ξιμων πίσω τμημάτων της λαβής για να ται-
ριάζει σε μικρότερα ή μεγαλύτερα χέρια. Επί-
σης, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να τοποθε-
τηθεί το κομβίο απελευθέρωσης του γεμιστή-
ρα είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά,
για χρήση από αριστερόχειρες. Μηχανολογι-
κά, το επανατατικό ελατήριο έχει αντικατα-
σταθεί από ένα διπλό ελατήριο και ο εξωστή-
ρας έχει αλλάξει σχήμα, με σκοπό να λει-
τουργεί και ως ενδείκτης γεμάτης θαλάμης.
Αυτό το χαρακτηριστικό είχε εφαρμοστεί ήδη
σε όπλα της τρίτης γενιάς, αλλά πλέον εφαρ-
μόζεται καθολικά.
Οι επικριτές
Ενώ ένα κλίμα ενθουσιασμού έχει παρασύ-
ρει τους υποστηρικτές του νέου «αγαπημέ-
νου τέκνου» της βιομηχανίας όπλων, δεν άρ-
γησαν να εμφανιστούν και οι πρώ-
τοι πολέμιοί του, οι οποίοι διατύ-
πωσαν κάποιες μάλλον υπερβολικές ανη-
συχίες. Αρχικά διατύπωσαν μία θεωρία βασι-
σμένη στην εκτεταμένη χρήση πολυμερών
στα μέρη του όπλου. Σύμφωνα με αυτή, ομά-
δες παράνομων, όπως τρομοκράτες, θα μπο-
ρούσαν να περνούν ανενόχλητοι το όπλο
από τα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων και
των άλλων μέσων μεταφοράς και έτσι θα ση-
μειωνόταν ραγδαία αύξηση των αεροπειρα-
τειών και της εγκληματικότητας γενικότερα.
Η θεωρία αυτή αποδείχτηκε σενάριο επιστη-
μονικής φαντασίας, αφού για να έχει το όπλο
τη λειτουργικότητα που έχουν προβλέψει οι
κατασκευαστές του είναι απαραίτητη η ύπαρ-
ξη και των μεταλλικών μερών του (κλεί-
στρου, κάννης, ελατηρίου), τα οποία, φυσικά,
είναι αδύνατο να μην ανιχνευτούν σε μηχα-
νήματα τύπου μαγνητικών πυλών. Εξάλλου,
όπως προαναφέραμε, ακόμη και ο κορμός,
που από μόνος του δεν μπορεί να λειτουργή-
σει, έχει χωνευτά μεταλλικά μέρη.
Μία δεύτερη θεωρία ήταν ότι η απουσία
ασφάλειας με τη συμβατική μορφή που όλοι
γνώριζαν μέχρι τη χρονιά εμφάνισης του
Glock, θα προκαλούσε αύξηση στους αυτο-
τραυματισμούς. Οι υποστηρίζοντες αυτή την
άποψη χαρακτήρισαν το Glock «όπλο χωρίς
ασφάλεια» και αυτός ο χαρακτηρισμός διαδό-
θηκε ευρύτατα. Η τελική διατύπωση της θεω-
ρίας ήταν ότι το όπλο αυτό δεν είναι κατάλ-
ληλο για ανεκπαίδευτους χρήστες. Αλλά,
όπως προείπαμε, με την καινοτόμο εφαρμο-
γή της ασφάλειας στη σκανδάλη, η εταιρεία
κατέστησε σαφές ότι η ασφάλεια πρέπει να
υπάρχει στον ίδιο το χρήστη και πουθενά αλ-
λού. Εξάλλου, το όπλο ενσωματώνει εσωτε-
ρικές μηχανικές ασφάλειες για προστασία του
χρήστη από πτώση κ.λπ. Στα χέρια, βεβαίως,
κάποιου ανεκπαίδευτου χρήστη, κάθε όπλο,
όσες ασφάλειες και αν ενσωματώνει, θα είναι
πάντα επικίνδυνο. Σχεδιάζοντας, λοιπόν, αυ-
τό το όπλο, η Glock ξεκαθαρίζει ότι επικίνδυ-
νο δεν είναι το όπλο από μόνο του, αλλά ο
αδέξιος χειρισμός του.
Πάντως, από τη μέχρι σήμερα εμπειρία,
διεθνώς έχει διαπιστωθεί πως το Glock προτι-
μάται περισσότερο για αστυνομική παρά για
στρατιωτική χρήση. Ενδεχομένως αυτό να
οφείλεται στην προαναφερθείσα κριτική που
δέχθηκε το όπλο, σύμφωνα με την οποία το
πιστόλι δεν είναι κατάλληλο για ανεκπαίδευ-
τους. Ετσι, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευ-
σης και εμπειρίας μπορεί να αξιοποιήσει τα
χαρακτηριστικά που ενσωματώνει, ενώ τα
επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν την
τάση να επιμένουν σε πιο συμβατικές επιλο-
γές για των οπλισμό των ανδρών τους.
Επίσης, το Glock είναι δημοφιλές και στους
αθλητικούς κύκλους, καθώς αποτελεί μία οι-
κονομική εισαγωγική πλατφόρμα για τους νέ-
ους αθλητές και όχι μόνο. Αλλος ένας λόγος
για την επιτυχία του στην αθλητική σκοποβο-
λή είναι και οι πολλές επιλογές εκδόσεων
που διαθέτει η εταιρεία, π.χ., με μακρύτερη
κάννη το Glock 34, στο τυπικό μήκος κάννης
και διαμέτρημα .40 S&W το Glock 22 ή στο
ίδιο διαμέτρημα και κάννη 5 ιντσών το Glock
35, σε διαμέτρημα .45 ACP το Glock 21 κ.λπ.
Το μέλλον του Glock
Γνωρίσαμε την ιστορία τού Glock 17 και το
δοκιμάσαμε στην πράξη. Το Glock 17 είναι
όντως ένα όπλο που έχει γνωρίσει μεγάλη
αποδοχή και δικαίως, απ’ ό,τι φαίνεται, καθώς
διαπιστώσαμε στην πράξη την ομαλή λει-
τουργία του και τη μεγάλη ακρίβεια που το
χαρακτηρίζει. Η εταιρεία, έχοντας κατασκευά-
σει ένα τόσο καλό πιστόλι, το οποίο ήταν
μπροστά από την εποχή του, βλέπουμε να
παρουσιάζει σήμερα πλέον (διατηρώντας την
ίδια αρχική βάση) πληθώρα προτάσεων σε
διαμετρήματα, μεγέθη κ.λπ., για να καλύψει
τις διαφορετικές απαιτήσεις που μπορεί να
έχουν οι υποψήφιοι πελάτες της. Περίπου 30
χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή του, συ-
νεχίζει και σήμερα, χωρίς τροποποιήσεις, να
υπηρετεί στο πλευρό μάχιμων μονάδων σε
όλο τον κόσμο. Αυτή η γενικευμένη χρήση
του επιβεβαιώνει την αξία του. Και, απ’ ό,τι
δείχνουν τα πράγματα, θα παραμείνει στην
ενεργό δράση, χωρίς καμία αλλαγή ή σχεδια-
στική βελτίωση, για πολλά χρόνια ακόμη.
Το τέταρτης γενιάς Glock. Διακρίνο-
νται οι εναλλάξιμες ράχες για την κα-
λύτερη προσαρμογή στο χέρι του
σκοπευτή. Μπορεί να είναι μικρή δια-
φορά, αλλά είναι ουσιαστική.