Page 82 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
82
Focus
A
ν θέλετε να γλιτώσετε
το χρόνο που απαιτεί-
ται για τη ρύθμιση
ενός ασύρματου συστήματος
συναγερμού και τα χρήματα
που θα πληρώνατε αν η
εγκατάσταση γινόταν από
επαγγελματία τεχνικό, υπάρ-
χει λύση: Επιλέξτε ένα προρ-
ρυθμισμένο σύστημα. Ενα τέ-
τοιο παρουσιάζουμε εδώ.
Πρόκειται για το DFC–300 που
προσφέρει η εταιρεία Doorado.
Εκτός από προρρυθμισμένο, εί-
ναι και υβριδικό. Με τον όρο
υβριδικό, εννοούμε ότι το σύ-
στημα μπορεί να δεχθεί τόσο
ασύρματα όσο και ενσύρματα
περιφερειακά (αισθητήρες). Ετσι,
μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύ-
κολα στο δικό σας χώρο και να
καλύψει επακριβώς τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις σας.
Το πλεονέκτημα με ένα προρ-
ρυθμισμένο σύστημα είναι ότι οι
παγίδες και γενικά οι αισθητήρες
που θα επιλέξετε για το συνα-
γερμό σας, είναι ήδη δηλωμένα
και προγραμματισμένα στην κε-
ντρική μονάδα, οπότε απλώς
στερεώνετε τους ανιχνευτές και
τις παγίδες στα σημεία που θέ-
λετε, το βάζετε στην πρίζα και
είναι έτοιμο προς λειτουργία.
Φυσικά, μπορεί ο χρήστης να
τροποποιήσει την προεπιλεγμέ-
νη διαμόρφωση ανάλογα με τις
ανάγκες και τις επιθυμίες του. Γι’
αυτό το σκοπό, πέρα από τα
αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης,
παρέχεται και δωρεάν τεχνική
υποστήριξη από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Yποστήριξη 40 ζωνών
Ας περάσουμε τώρα στα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά του συναγερ-
μού, ξεκινώντας με τις ζώνες
που υποστηρίζει. Φτάνουν τις 32
για ασύρματους και τις οκτώ για
ενσύρματους ανιχνευτές. Η κε-
ντρική μονάδα
έχει ενσωματωμένη σειρήνα,
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
να υποστηρίξει και πρόσθετες.
Μπορούν να προγραμματιστούν
δέκα τηλεφωνικοί αριθμοί που
θα κληθούν διαδοχικά σε περί-
πτωση διάρρηξης, ενώ οι έξι από
αυτούς είναι για κέντρα λήψης
σημάτων. Δίνεται επίσης η δυνα-
τότητα για απομακρυσμένο χειρι-
σμό του συναγερμού μέσω τηλε-
φώνου: Οπλιση και αφόπλιση
του συστήματος, ενεργοποίηση
σειρήνας κ.λπ. Στην περίπτωση
που κάποιος διαρρήκτης προ-
σπαθήσει να κόψει τα καλώδια
των ενσύρματων ανιχνευτών ή
να κόψει την τηλεφωνική γραμ-
μή στην οποία είναι συνδεδεμέ-
νη η κεντρική μονάδα, ο συνα-
γερμός ενεργοποιείται, ενώ με
αντίστοιχη αντιβανδαλιστική
προστασία είναι εφοδιασμένη και
η κεντρική μονάδα. Η εταιρεία
παρέχει και μία ευρύτατη γκάμα
συμπληρωματικών συσκευών,
όπως τηλεχειριστήρια, ενσύρμα-
τες και ασύρματες μαγνητικές
επαφές, σειρήνες κ.ά.
Εντύπωση μας έκανε ο μετα-
τροπέας τηλεφωνικής γραμμής
κινητού σε απλή γραμμή σταθε-
ρού τηλεφώνου για συναγερ-
μούς που εγκαθίστανται σε χώ-
ρους χωρίς διαθέσιμη σταθερή
τηλεφωνική γραμμή.
Απαιτείται, βεβαίως, κάρτα SIM
κινητής τηλεφωνίας. Επίσης,
χρήσιμη μπορεί να είναι η ασύρ-
ματη φωτοβολταϊκή σειρήνα
με φλας και μπαταρία ανάγκης.
Τροφοδοτείται με ηλιακή ενέρ-
γεια και σας απαλλάσσει από
τα καλώδια σύνδεσης της σει-
ρήνας με την κεντρική μονάδα
και την τροφοδοσία. Αν η δική
σας εγκατάσταση εκτείνεται σε
μεγάλο χώρο, μπορείτε να ει-
σαγάγετε στο σύστημα και
έναν ασύρματο αναμεταδότη.
Πρόκειται για μία εύχρηστη συ-
σκευή που αυξάνει την εμβέλεια
του ασύρματου συστήματος.
Απλώς τη συνδέετε στην πρίζα
και κάθε φορά που εκπέμπεται
ένα σήμα από κάποιον αισθητή-
ρα του συστήματος ή από ένα
τηλεχειριστήριο, αυτό παραλαμ-
βάνεται από τον ασύρματο ανα-
μεταδότη και προωθείται προς
την κεντρική μονάδα.
Η τιμή του πακέτου είναι 399
ευρώ. Περιλαμβάνει εκτός της
κεντρικής μονάδας, οκτώ ασύρ-
ματες μαγνητικές επαφές για
πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες,
συρτάρια κ.λπ., δύο εσωτερικά
ραντάρ ανίχνευσης κίνησης με
υπέρυθρες, μία εξωτερική σειρή-
να με φλας και επαναφορτιζόμε-
νη μπαταρία ανάγκης και δύο τη-
λεχειριστήρια με δυνατότητα
πλήρους ή μερικής όπλισης.
Το συγκεκριμένο πακέτο κρί-
νεται ικανοποιητικό για ένα τυπι-
κό διαμέρισμα ή ακόμα και για
μονοκατοικία.
Για μικρότερους χώρους ή αν
δεν σας καλύπτει η συγκεκριμέ-
νη πρόταση, μπορείτε να επιλέ-
ξετε ένα μικρότερο πακέτο με
την ίδια κεντρική μονάδα, αλλά
με μία μόνο μαγνητική επαφή και
ένα τηλεχειριστήριο και με τιμή
που ανέρχεται στα 200 ευρώ.
Εχοντας ως βάση αυτό το πακέτο
μπορείτε να κτίσετε το δικό σας
σύστημα ασφαλείας, αγοράζο-
ντας όποιες άλλες συσκευές
χρειάζετε.
Προρρυθμισμένο σύστημα συναγερμού από
την Doorado
Σε αυτές τις σελίδες
αναλύουμε τα
χαρακτηριστικά, τα
συν και τα πλην των
σύγχρονων
συστημάτων
ασφαλείας που
προστατεύουν τον
ιδιωτικό χώρο σας,
την κατοικία ή την
επιχείρησή σας.
Συνδυάζει ευκολία, μια και δεν χρειάζεται παραμετροποίηση των
περιφερειακών από το χρήστη, και οικονομία, αφού δεν απαιτείται
εγκατάσταση από ειδικευμένο τεχνικό.
n
Ονομα:
Συναγερμός DFC–300
n
Είδος:
Ολοκληρωμένο και
προρρυθμισμένο σύστημα
συναγερμού
n
Διάθεση:
Doorado,
www.doorado.gr,
τηλ.: 210 5558784
n
Τιμή:
399 ευρώ