Page 14 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
14
Διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο
ενδιαφέροντα άρθρα και αναλύσεις που άπτονται
της θεματολογίας του περιοδικού και σας
μεταφέρουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματά τους...
ταχυο-
λογώντας
Ε
να απίστευτο βρόμικο παι-
χνίδι παίζεται από την κυ-
βέρνηση στο εξωτερικό
της χώρας, όπου, σύμφωνα με
μαρτυρίες Βρετανών δημοσιο-
γράφων στο defencenet.gr,
στελέχη των πρεσβειών μας,
για να δικαιολογήσουν τη χθε-
σινή κυβερνητική εκτροπή στις
κρίσεις των Αρχηγών, υποστη-
ρίζουν ξεδιάντροπα ότι οι αξιω-
ματικοί σχεδίαζαν... πραξικόπη-
μα και γι’ αυτόν το λόγο τους
αποστράτευσαν!
Πραγματικά, ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίζουν τόσο σο-
βαρά γεγονότα οι κυβερνώντες
προκειμένου να γαντζωθούν
λίγο ακόμη στην εξουσία, προ-
βληματίζει και γενικότερα: Αν
είναι ικανοί να διαβάλουν τόσο
ωμά και σκαιά την ίδια τη χώρα
(γιατί περί διαβολής της ίδιας
της χώρας πρόκειται, όταν υπο-
στηρίζουν ότι η μέχρι σήμερα
στρατιωτική ηγεσία ετοίμαζε
πραξικόπημα και γι’ αυτό τους
αποστράτευσαν μαζικά) σε ένα
τέτοιο θέμα, φανταζόμαστε σε
άλλα τι κάνουν, που δεν δημο-
σιοποιούνται.
Χαρακτηριστικά, η βρετανική
εφημερίδα «The Telegraph», σε
άρθρο της που δημοσιεύτηκε
χθες, 1 Νοεμβρίου, αναφέρει
ότι «οι ξαφνικές κρίσεις στις
ΕΕΔ δημιούργησαν την εντύ-
πωση ότι μία τουρκικού είδους
στρατιωτική συνωμοσία είχε γί-
νει αντιληπτή από την κυβέρ-
νηση, χωρίς, όμως, να υπάρ-
χουν τέτοιες κατηγορίες ή να
έχουν κυκλοφορήσει φήμες
στη χώρα.
Γενικά, τα βρετανικά κυρίως
ΜΜΕ δημοσιεύουν εκτενή άρ-
θρα για την Ελλάδα και την
απόφαση του Έλληνα πρωθυ-
πουργού να πάει σε δημοψήφι-
σμα, αφιερώνοντας σημαντικό
χώρο για τον κίνδυνο πραξικο-
πήματος επικαλούμενα μία με-
λέτη της CIA, η οποία κατά σύ-
μπτωση είχε δημοσιευτεί σε
τουρκική εφημερίδα τον περα-
σμένο Ιούνιο.
Δυστυχώς, κανένα από τα
δύο δημοσιεύματα δεν διαψεύ-
στηκε από την ελληνική κυβέρ-
νηση, τουλάχιστον μέχρι σήμε-
ρα, αφήνοντας το κύρος και τη
φήμη των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων κηλιδωμένη από την
κακόβουλη φημολογία κάποιων
τυχαίων καλοθελητών, που θέ-
λησαν με αυτόν τον τρόπο να
περάσουν στο εξωτερικό την
εικόνα μίας κυβέρνησης που
βρίσκεται σε κίνδυνο από τις
Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας,
χωρίς, φυσικά, να υπάρχει σε
αυτό ίχνος αλήθειας.
Κάποιοι, δυστυχώς, δεν
έχουν καταλάβει ότι σήμερα,
με την οικονομική και την πολι-
τική κρίση να δοκιμάζει τον ελ-
ληνικό λαό και την Τουρκία να
συνεχίζει να διεκδικεί και να
προκαλεί, δεν θα έπρεπε να
παίζουν πολιτικά παιχνίδια στις
πλάτες των ΕΕΔ.
Σ
ας είχαμε ενημερώσει προ
ημερών για την παρουσία-
ση του λεγόμενου «Σύγχρο-
νου Μακεδονικού–Ελληνικού
Λεξικού», σε «αντιεξουσιαστικό»
καταγώγιο, στα Εξάρχεια. Στο
πάνελ ήταν ο γνωστός για το
ρόλο του με το αποσχιστικό Ου-
ράνιο Τόξο, Παύλος Βοσκόπου-
λος, ο Νίκος Ιωάννου από το πε-
ριοδικό «Βαβυλωνία» και ο αρι-
στεριστής Φίλιππας Κυρίτσης
από την περιθωριακή Αντιεθνικι-
στική Κίνηση. Στην εκδήλωση,
όπου παρέστησαν κυρίως διά-
φοροι εκπρόσωποι MKO, γινόταν
πώληση του «λεξικού», ενώ δια-
νεμήθηκε και το αποσχιστικό
έντυπο «Nova Zora».
Φυσικά, η κουβέντα δεν έμει-
νε στο «λεξικό», αλλά τέθηκε το
«μειονοτικό» και η σχέση των
εδώ φιλοσκοπιανών με τα Σκό-
πια, τα οποία αποκαλούνταν σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
με τη συνταγματική ονομασία
τους.
Παρούσα, όμως, ήταν και η
ανταποκρίτρια της... σκοπιανής
τηλεόρασης (Κανάλι 5) στην
Αθήνα, η οποία μετέφερε τις
«απόψεις» της εν Ελλάδι εθνο-
μηδενιστικής κομπανίας. Ο Φί-
λιππος Κυρίτσης δήλωσε ότι «για
τη μακεδονική κοινότητα στην
Ελλάδα, είναι καθαρά φασιστική
η άποψη ότι θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την
επέκταση των συνόρων της Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας». Ο
δε Βοσκόπουλος δήλωσε ότι
«θα θέλαμε να στείλουμε ένα
μήνυμα στην Αθήνα για την
αντιμακεδονική πολιτική της.
Την ημέρα που η Ελλάδα είπε
“όχι” στο φασισμό, 71 χρόνια με-
τά, οι αντιεθνικιστές Μακεδόνες
μαζί με τους αντιεθνικιστές
Έλληνες με την παρουσίαση
του λεξικού, λένε “ΟΧΙ” στον ελ-
ληνικό φασισμό». Από την πλευ-
ρά του, ο Νίκος Ιωάννου, έκανε
λόγο για «μία γλώσσα κατά της
οποίας πολέμησε η Ελλάδα όσο
κανένας άλλος». Νομίζουμε πως
δεν υπάρχει λόγος να επεκτα-
θούμε και να σχολιάσουμε εκτε-
νώς τα παραπάνω εξωφρενικά
επιχειρήματα ανθρώπων, που
δεν χαίρονται, απ’ ό,τι φαίνεται,
που ζουν στην Ελλάδα.
«Eτοίμαζαν πραξικόπημα, γι’ αυτό
τους αποστρατεύσαμε!»
Defencenet.gr
3/11/2011
Φιλοσκοπιανό παραλήρημα στο κέντρο της
Αθήνας
Elkosmos.g
r
3/11/2011