Page 28 - AKP7

Basic HTML Version

υΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Π
ολύς λόγος γίνεται τελευταία
στην πολυπληθή επαγγελματι-
κή τάξη των υπαλλήλων ασφα-
λείας (σεκιούριτι) για τη διάταξη
του ν. 3707/2008, η οποία τους
υποχρεώνει να... καθίσουν στα θρανία προ-
κειμένου να αποκτήσουν σχετικό με το επάγ-
γελμά τους τίτλο σπουδών που στη συνέχεια
θα τους εξασφαλίσει την ανανέωση της άδει-
ας εργασίας τους.
Η υποχρέωση αυτή θα
ισχύσει (πιθανότατα) από 1 Ιανουαρίου
2012 για τους νεοεισερχόμενους στον κλά-
δο και από τον Οκτώβριο του 2013 για τους
ήδη εργαζόμενους σ’ αυτόν.
Όπως γράψαμε
και στο τεύχος Σεπτεμβρίου, ο παραπάνω νό-
μος του 2008 ψηφίστηκε με δεκαετή καθυ-
στέρηση, για να εναρμονιστεί η ελληνική νο-
μοθεσία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Από
εκείνη τη χρονιά, όμως, μέχρι σήμερα δεν εί-
χε τεθεί σε εφαρμογή. Ούτως ή άλλως, δεν
υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και οι
υποδομές για να γίνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να
δημιουργηθεί ένα περίγραμμα διδακτέας
ύλης από επίσημο φορέα, με βάση αυτό το
περίγραμμα να καταρτιστούν αναλυτικά προ-
γράμματα σπουδών, τα κέντρα εκπαίδευσης
να στήσουν την κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή για να διδάξουν το αντικείμενο και,
φυσικά, να εγγραφεί και να αποφοιτήσει από
τα τμήματα της ειδικότητας ένας αριθμός
σπουδαστών. Τέλος, έπρεπε οι αποφοιτήσα-
ντες να πετύχουν στις εξετάσεις!
Όπως ήταν φυσικό, αρκετά ιδιωτικά ΙΕΚ εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον και προχώρησαν στη
δημιουργία προγραμμάτων τριετούς φοίτη-
σης στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφαλείας», στα οποία συμπεριέλαβαν μία
ευρύτατη γκάμα μαθημάτων, από υγιεινή χώ-
ρων έως... δικαστική ψυχολογία. Δυστυχώς,
αυτές οι σχολές και πιθανότατα και ο νομο-
θέτης δεν εκτίμησαν σωστά το οικονομικό
«διαμέτρημα» του κλάδου, αφού στη συντρι-
πτική πλειονότητά τους οι εταιρείες σεκιού-
ριτι δεν διαθέτουν θέσεις εργασίας με τις
αποδοχές των οποίων θα μπορούσαν οι...
πτυχιούχοι φύλακες ασφαλείας να αποσβέ-
σουν σε λογικό χρονικό διάστημα το κόστος
μίας επένδυσης για σπουδές τριετούς διάρ-
κειας στο συγκεκριμένο τομέα. Έπρεπε, λοι-
πόν, να βρεθεί μία άλλη λύση. Και αυτή είναι
τα πολύ πιο σύντομης διάρκειας και πολύ χα-
μηλότερου κόστους τμήματα της ειδικότητας
που προσφέρονται από ποικίλα ΚΕΚ.
Η θέση των υπαλλήλων
ασφαλείας
Εμείς ζητήσαμε να μάθουμε τη γνώμη των
ίδιων των υπαλλήλων ασφαλείας για το θέ-
μα. Όπως προέκυψε, οι ήδη εργαζόμενοι σε
εταιρείες σεκιούριτι δεν είναι αντίθετοι με
την ίδια την πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτή-
των.
Διαμαρτύρονται, όμως, για το ότι ο νο-
μοθέτης δεν έλαβε υπόψη τις συνθήκες που
επικρατούν σε αυτόν τον επαγγελματικό
κλάδο και, το κυριότερο, ότι δεν έκανε διά-
κριση μεταξύ των νεοεισερχόμενων και των
ήδη εργαζόμενων σε αυτόν.
Πιστεύουν ότι
λόγω του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθη-
κε το σύστημα «υπηρεσίες ασφαλείας/φύλα-
ξης» στη χώρα μας –με τα χαλαρά κριτήρια
επιλογής υπαλλήλων σεκιούριτι, δηλαδή– αν
η Πολιτεία προχωρήσει στην εφαρμογή του
μέτρου, από τους 50.000 εργαζομένους ελά-
χιστοι θα είναι αυτοί που θα περάσουν τις
εξετάσεις. Και αυτό, κατά την άποψη των
ίδιων των εργαζομένων, πιθανότατα θα δημι-
ουργήσει συνθήκες μαύρης εργασίας και θα
έχει πολλές άλλες σοβαρότατες επιπτώσεις
στον κλάδο. Παραθέτουμε τις απόψεις τους,
όπως τις διατύπωσαν στην επιστολή που
έστειλε στα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας
και Προστασίας του Πολίτη το Σωματείο
Εργαζομένων Φυλάκων Αττικής (ΣΕΦΑ), ένα
από τα πολυπληθέστερα κλαδικά σωματεία
των υπαλλήλων ασφαλείας, τα μέλη του
οποίου απασχολούνται σε αρκετές ΙΕΠΥΑ:
«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3707,
απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει πι-
στοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης της
ειδικότητας Προσωπικό Ασφαλείας και αυτή
η απαίτηση δημιουργεί τα εξής προβλήματα:
1. Κίνδυνος μη έκδοσης ή ανανέωσης
άδειας εργασίας:
Για να πάρει κάποιος την
άδεια εργασίας, θα πρέπει να έχει πιστοποίη-
ση, να διαβάσει, δηλαδή, 15 βιβλία και να
δώσει εξετάσεις. Αν δεν περάσει τις εξετά-
σεις, δεν παίρνει πιστοποίηση και άρα ούτε
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή,
βγαίνει εκτός επαγγέλματος!
Εμείς, όταν μπήκαμε στο επάγγελμα, απο-
φασίσαμε να γίνουμε σεκιούριτι, όχι φοιτη-
τές, σπουδαστές, επιστήμονες. Το αν θα εί-
μαστε στο επάγγελμα πρέπει να το καθορίζει
το πόσο υπεύθυνοι είμαστε στο πόστο μας,
πόσο συνεπείς και πόσο τίμιοι (διότι μας
Τώρα και με πτυχίο;
Να καθίσουν στα θρανία υποχρεώνει τους φύλακες ασφαλείας το άρθρο 1 του ν. 3707/2008,
με το σκεπτικό πως αυτό θα οδηγήσει σε ασφαλέστερες φυλάξεις. Δυστυχώς, κανένας δεν ρώτησε
τη γνώμη των ίδιων των φυλάκων και κανένας δεν έλαβε υπόψη τα προβλήματα που θα προκαλέσει
στον κλάδο τους αυτή η υποχρέωση...
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
28