Page 29 - AKP7

Basic HTML Version

εμπιστεύονται τη φύλαξη περιουσιών και
προσώπων) και όχι αν διαβάσαμε καλά το μά-
θημα ή αν πήραμε καλό βαθμό! Μεγάλο πο-
σοστό –ίσως το μεγαλύτερο– των συναδέλ-
φων είναι άνθρωποι με ελάχιστες ή καθόλου
γραμματικές γνώσεις. Είναι άνθρωποι ηλικίας
40–50 ετών, με οικογένειες, προβλήματα της
καθημερινότητας κ.λπ. Θα καθίσουν στα θρα-
νία να γίνουν μαθητές; Θα κινδυνεύσει να χά-
σει ο εργαζόμενος τη δουλειά του, ανάλογα
με το αν θα επιτύχει ή όχι στη “ζαριά” των
εξετάσεων που καλείται να δώσει;
Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να βάλει τόσες
χιλιάδες εργαζόμενους σε τέτοια ταλαιπωρία
και ρίσκο; Τι θα πείτε σε συναδέλφους που
εργάζονται 15–20 χρόνια; Ότι αν δεν περά-
σουν τα γραπτά, να βρουν άλλη δουλειά;
2. Οικονομική επιβάρυνση:
Τα κέντρα
σπουδών (ΙΕΚ κ.λπ.) που θα κάνουν τα μαθή-
ματα ζητούν δίδακτρα από 800 έως 2.000
ευρώ, ενώ ακούμε και διάφορα, πως οι εξε-
τάσεις χρειάζονται παράβολα κ.λπ. Σε περίο-
δο οικονομικής κρίσης, με την ακρίβεια, τις
μειώσεις μισθών και μία πληθώρα άλλων
προβλημάτων, θα πρέπει ο κλάδος να φορ-
τωθεί και αυτό;
Με τις διατάξεις του νόμου θα αυξηθεί η
ανεργία στον κλάδο. Πάνω από το 70% κινδυ-
νεύει να μείνει εκτός. Γι’ αυτό προτείνουμε:
n
Στο θέμα της πιστοποίησης:
Όσοι ήδη ερ-
γάζονται στον κλάδο πάνω από 15 χρόνια, να
παρακολουθούν σεμινάρια διάρκειας 30–40
ωρών, όσοι εργάζονται από 8–15 χρόνια να
παρακολουθούν σεμινάρια 50–60 ωρών και
όσοι εργάζονται κάτω από 8 χρόνια να παρα-
κολουθούν σεμινάρια διάρκειας 80–100
ωρών. Τα σεμινάρια να γίνονται μέσω των
εταιρειών φύλαξης ή κρατικών ΙΕΚ. Με το πέ-
ρας των σεμιναρίων, κάθε φύλακας θα παίρ-
νει μία βεβαίωση παρακολούθησης, άνευ
εξετάσεων. Και όσοι δεν είναι στον κλάδο, να
παρακολουθούν και αυτοί μαθήματα 5–6
γνωστικών αντικειμένων που δεν θα έχουν
τον όγκο και τη δυσκολία που σήμερα ζητού-
νται και να υποχρεώνονται σε ένα είδος εξε-
τάσεων, σε χαλαρό πλαίσιο. Οι ήδη εργαζό-
μενοι, δηλαδή, να συνεχίσουν τη ζωή τους
χωρίς φόβο απομάκρυνσης και απόλυσης.
Όσοι δε, έχουν την επιθυμία να μπουν στο
επάγγελμα, να γνωρίζουν από πριν ότι χρειά-
ζεται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και
να μπουν στη διαδικασία των εξετάσεων.
n
Στο θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης:
Τα έξοδα των σεμιναρίων των ήδη εργαζομέ-
νων και οι εξετάσεις των νεοεισερχόμενων
στον κλάδο να επιβαρύνουν τις εταιρείες φύ-
λαξης ή να γίνονται δωρεάν από κρατικά ΙΕΚ.
Να μην αποκλειστούν, δηλαδή, εργαζόμενοι
που δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στα
έξοδα και μάλιστα στις δύσκολες μέρες που
ζούμε.
Ζητάμε να επανεξεταστεί το θέμα της πι-
στοποίησης μέσα από τις παρατηρήσεις και
τις προτάσεις που κάνουμε. Οι καιροί δεν εί-
ναι για πειραματισμούς και “αναβαθμίσεις”
άνευ ουσίας, όταν μέσα σ’ αυτά κινδυνεύου-
με χιλιάδες άνθρωποι να βρεθούμε άνεργοι
και να υποφέρουν οι οικογένειές μας.»
Πολλά άλλα κλαδικά σωματεία έχουν στεί-
λει ανάλογες επιστολές στα αρμόδια Υπουρ-
γεία, η δε Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (ΟΙΥΕ) αναφέρει σε επιστολή της
στα αρμόδια Υπουργεία ότι «συμμερίζεται τις
ανησυχίες και τις αντιδράσεις των εργαζομέ-
νων και των σωματείων για το θέμα και ζητά
τη μη εφαρμογή ή την ανάκληση/τροποποίη-
ση του νόμου με βάση τις προτάσεις των σω-
ματείων». Τέλος, το Εργατοϋπαλληλικό Κέ-
ντρο Αθήνας συμμερίζεται τις παραπάνω
ανησυχίες και σε εποστολή του προς τους
αρμόδιους υπουργούς ζητά την κατάργηση ή
την τροποποίηση του «προβληματικού» άρ-
θρου 1.
Αντ’ αυτού, προτείνει τη συμβιβαστική λύ-
ση που είδαμε και στην επιστολή του ΣΕΦΑ,
δηλαδή, οι εργαζόμενοι στον κλάδο να πα-
ρακολουθήσουν σεμινάρια διάρκειας ανάλο-
γης με το χρόνο εργασίας τους, μετά το πέ-
ρας των οποίων να παίρνουν βεβαίωση παρα-
κολούθησης που θα τους εξασφαλίζει, χωρίς
εξετάσεις, την ανανέωση της άδειας εργα-
σίας.
Επανεξέταση
Ο κίνδυνος, λοιπόν, να αυξηθεί η ανεργία
στον κλάδο και να υποβληθούν οι εργαζόμε-
νοι σε μία οικονομική επιβάρυνση που δεν
μπορούν να αντέξουν, είναι υπαρκτός. Μή-
πως, όσο πλησιάζουμε στον οριακό για τους
«μη πτυχιούχους» φύλακες ασφαλείας Οκτώ-
βριο του 2013, θα έπρεπε οι αρμόδιοι να επα-
νεξετάσουν το θέμα με περισσότερη ψυχραι-
μία και να καλέσουν τους άμεσα ενδιαφερό-
μενους σε διάλογο πάνω στο πρόβλημα;
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
29
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
Ε
πισκεφθήκαμε τα γραφεία του Σωματείου Εργαζομένων Φυ-
λάκων Αττικής και μιλήσαμε με τον πρόεδρό του, κ. Γιώργο
Σκανιακό, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει.
Α&Π: Εξηγήστε μας τη βασική αντίρρησή σας στο άρθρο 1 του
ν. 3707/2008.
Γιώργος Σκανιακός:
Η αντίρρησή μας είναι ότι απερίσκεπτα βάζει
σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι τους ήδη εργαζόμενους και μάλιστα
επί σειρά ετών στον κλάδο, ανθρώπους που δεν έχουν άλλα οικο-
νομικά μέσα να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Εξαρτά, δηλα-
δή, το αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν ή όχι από την επιτυχία τους
σε κάποιες εξετάσεις, έναν όρο που δεν γνώριζαν όταν μπήκαν στο
επάγγελμα και στήριξαν τη ζωή τους στη συγκεκριμένη δουλειά.
Α&Π: Μακροπρόθεσμα, όμως, και για τους νεοεισερχόμενους
στον κλάδο, ένας τίτλος σπουδών δεν θα λειτουργήσει υπέρ
των εργαζομένων ως μέσο επαγγελματικής κατοχύρωσής τους;
Γ.Σ.:
Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τα προβλή-
ματα του κλάδου δεν θα λυθούν. Τα εξοντωτικά ωράρια με ταυτό-
χρονα ακατάστατο πρόγραμμα βαρδιών, η μη αναγνώριση της προ-
ϋπηρεσίας, η μη καταβολή των υπερωριών, των επιδομάτων, των
ημερών αδείας που δικαιούται ο φύλακας, η ανύπαρκτη ασφάλιση
με τις πληρωμές να καθυστερούν δύο–τρεις μήνες, με τους φύλα-
κες να πληρώνονται με προκαταβολές ή πολλές φορές καθόλου
μέχρι που ο υπάλληλος αγανακτισμένος να παραιτείται. Μισθολο-
γική ανάπτυξη δεν υπάρχει και πολλές εταιρείες υποχρεώνουν το
φύλακα μαζί με την πρόσληψή του να υπογράφει και χαρτί παραί-
τησης με ανοιχτή ημερομηνία. Το επάγγελμα αντιμετωπίζεται ως
μία δουλειά περιστασιακή και πολλές φορές ο φύλακας ως άν-
θρωπος δεύτερης κατηγορίας. Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω ει-
κόνα, ειλικρινά πιστεύουν κάποιοι ότι ο νέος νόμος που βάζει το
φύλακα σε ένα καθεστώς τριετούς φοίτησης, θα επιφέρει κάποια
βελτίωση; Ποιος νοήμων άνθρωπος θα πληρώσει 5.000 ευρώ για
να εξασφαλίσει μία θέση σε έναν κλάδο με τόσα προβλήματα;
Α&Π: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μαζικές αποχωρήσεις
από τον κλάδο ανθρώπων που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα
καθίσουν στα θρανία ή θα αποτύχουν στις εξετάσεις;
Γ.Σ:
Δεν θα υπάρξουν μαζικές αποχωρήσεις, αλλά μαζικές
«προσλήψεις» ατόμων χωρίς άδειες και ταυτόχρονα εκτίναξη
της μαύρης εργασίας, η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, με τις εταιρείες
που έστω προσπαθούν να εφαρμόσουν τις κλαδικές συμβάσεις,
να αναγκάζονται και αυτές να μπουν στη λογική της μαύρης ερ-
γασίας. Δυστυχώς, αν κάποιος αναλογιστεί όλα τα παραπάνω
θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που πήραν αυ-
τές τις αποφάσεις, βρίσκονται εκτός πραγματικότητας ή υπάρχει
δόλος. Είναι ταυτόχρονα άδικο και κοινωνικά επικίνδυνο κάτι
τέτοιο, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες που επιλέ-
χθηκε να γίνει αυτή η αναβάθμιση.
Η άποψη του ΣΕΦΑ