Page 65 - AKP7

Basic HTML Version

και αφοπλίζουν) και των τηλεφωνικών
αριθμών που θα καλεί, τη σύνδεσή του με
το ΚΛΣ και τη δημιουργία των κατάλληλων
ζωνών, την ομαδοποίηση, δηλαδή, των αι-
σθητήρων, με τρόπο ώστε οι συναγερμοί
κάθε ομάδας να «συμπεριφέρονται» με τον
ίδιο τρόπο. Ειδικά η ζωνοποίηση ενός συ-
ναγερμού (σε συνδυασμό με το πού τοπο-
θετήθηκαν οι αισθητήρες) είναι από τα ση-
μαντικότερα προβλήματα στα οποία κα-
λείται να δώσει την ενδεδειγμένη λύση
ένας έμπειρος εγκαταστάτης.
Την εκπαίδευση του πελάτη για το πώς
λειτουργεί το σύστημα
, πώς και με ποιους
τρόπους οπλίζεται και αφοπλίζεται και γε-
νικά πώς γίνεται ο χειρισμός του.
Φθηνοί, αλλά συμφέρουν;
Φυσικά, το θέμα του κόστους ενός συ-
στήματος συναγερμού παίζει σημαντικό ρό-
λο στην τελική απόφαση κάθε καταναλωτή,
ιδιαίτερα σήμερα. Οι άνθρωποι του χώρου
δεν αρνούνται ότι οι τιμές των συναγερμών
που πωλούνται «σκέτοι» είναι αρκετά χαμη-
λότερες, αλλά εφιστούν την προσοχή στους
καταναλωτές, καθώς αν ο αγοραστής επιλέ-
ξει ένα από αυτά, αγοράζει μόνο τα μηχανή-
ματα. «Υπάρχει μία διαφορά στις τιμές της
τάξης του 30–40%, αλλά αγοράζοντας ένα
σύστημα συναγερμού από έναν εγκαταστά-
τη ο καταναλωτής αγοράζει και εργασία»,
τονίζει ο κ. Φείδας. Στην ουσία δηλαδή, ο
καταναλωτής πληρώνει για το μηχάνημα,
την εγκατάστασή του και την τεχνική υπο-
στήριξη μετά την πώληση, κάτι που σημαί-
νει ότι για οποιοδήποτε θέμα προκύψει με
το σύστημα, μπορεί να τηλεφωνήσει στον
εγκαταστάτη και εκείνος να του το λύσει
άμεσα. Είναι μία υπηρεσία που δεν προσφέ-
ρεται για τους συναγερμούς που έχουν αγο-
ραστεί «σκέτοι», π.χ., μέσω τηλεπωλήσεων
ή Διαδικτύου. Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα πε-
ριστατικά όπου καταναλωτές τηλεφωνούν
στις αντιπροσωπίες συστημάτων συναγερ-
μών, καθώς έχοντας αγοράσει έναν συνα-
γερμό από ηλεκτρονικό κατάστημα προσπα-
θούν να τον εγκαταστήσουν μόνοι τους και
ζητούν οδηγίες. «Ωστόσο, δεν είναι δική μας
δουλειά να υποστηρίζουμε τα προϊόντα που
πωλούνται μέσω Διαδικτύου, αφού δεν εί-
μαστε εμείς αυτοί που τα διέθεσαν στους
καταναλωτές.»
Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος
συναγερμού δεν έχει να κάνει ούτε με τη
μέθοδο πώλησής του (υπάρχουν και επαγ-
γελματικά συστήματα που πωλούνται μέσω
Διαδικτύου) ούτε με την τιμή στην οποία
προσφέρεται, αφού, όπως λέει ο κ. Λιβαδά-
ρος, «υπάρχουν και επώνυμοι οικονομικοί
συναγερμοί που ξεκινούν από τα 60 ευρώ.
Μιλάμε πάντα για το ίδιο το σύστημα –μία
κεντρική μονάδα με ένα πληκτρολόγιο– και
όχι για την εγκατάσταση. Το θέμα είναι τι
θέλει καθένας να βάλει στο χώρο του».
Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται
αποκλειστικά από τη σωστή εγκατάσταση
και την τεχνική υποστήριξη, όπως εξηγεί ο
κ. Φείδας: «Αυτό που έχει σημασία, είναι το
σύνολο των συσκευών, της εγκατάστασης
και της γνώσης που έχει κάποιος για να το-
ποθετήσει και να ρυθμίσει σωστά ένα σύ-
στημα συναγερμού, καθώς και η παρεχόμε-
νη υποστήριξη μετά την πώληση. Κάποιος,
λοιπόν, που θα αγοράσει ένα σύστημα συ-
ναγερμού είτε από ηλεκτρονικό κατάστημα
είτε απ’ οποιαδήποτε άλλη πηγή η οποία
δεν καλύπτει και τα άλλα δύο ζητούμενα,
θα συναντήσει αρκετά προβλήματα.»
Επομένως, προτού αγοράσετε ένα σύστη-
μα συναγερμού, δεν αρκεί να κάνετε έρευ-
να αγοράς μόνο για τους συναγερμούς.
Πρέπει να την επεκτείνετε και στις εταιρείες
που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, διότι
διαφορετικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ή
να τον εγκαταστήσετε λάθος ή να ζητάτε
τηλεφωνική υποστήριξη από τα τεχνικά
τμήματα των αντιπροσωπιών που δεν είναι
εξουσιοδοτημένα να σας τη δώσουν. Και
προτού αρχίσετε να ψάχνετε με τις ώρες
στο Διαδίκτυο για το πιο αποτελεσματικό
σύστημα συναγερμού, αναρωτηθείτε μήπως
θα ήταν καλύτερα να κερδίσετε όλο αυτόν
το χρόνο απευθυνόμενοι σε έναν εξουσιο-
δοτημένο εγκαταστάτη.
EΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Ε
πικρατεί γενικά η αντίληψη ότι οι ασύρματοι συναγερμοί,
όντας πιο εύκολοι στην τοποθέτησή τους (αφού δεν χρειάζο-
νται καλωδίωση για την επικοινωνία των αισθητήρων με τον
κεντρικό πίνακα), καθιστούν περιττή την εργασία του τεχνικού
εγκαταστάτη. Αλλά, αν μιλάμε πάντα για συναγερμούς με κεντρικό
πίνακα και όχι μίνι συναγερμούς, αυτό δεν είναι αληθές ή τουλάχι-
στον όχι απολύτως αληθές. Ας εξηγήσουμε γιατί.
Σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψευδοσυναγερμοί οφείλονται σε έναν
από τους εξής τέσσερις λόγους ή συνδυασμό τους: Κακή εγκατά-
σταση αισθητήρων, κακή ποιότητα αισθητήρων, τυχαία συμβάντα
στο φυλασσόμενο χώρο (μικρά ζώα, πέταγμα εντόμων κ.λπ.) και
λάθη του χειριστή. Για τα τυχαία συμβάντα και τα δικά σας λάθη
στο χειρισμό του συστήματος, ελάχιστα πράγματα μπορεί να κάνει
ο εγκαταστάτης, αν και όπως αναφέρουμε αλλού σε αυτές τις σελί-
δες, οφείλει να σας εκπαιδεύσει στο χειρισμό της μονάδας. Για την
κακή ποιότητα των αισθητήρων, είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε
τι αγοράζετε: Όχι μόνο ο κεντρικός πίνακας, αλλά και οι επιμέρους
αισθητήρες του θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση
και ένδειξη καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις προδιαγραφές των
σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών (CE). Οπότε απομένει το θέμα της
κακής εγκατάστασης των αισθητήρων που είναι και η συχνότερη
αιτία των ψευδοσυναγερμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
λανθασμένη τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης ακριβώς πά-
νω από το φούρνο της κουζίνας. Όσο για τους ανιχνευτές κίνησης
κάνουν άριστα τη δουλειά τους στο να «καταλαβαίνουν» την πα-
ρουσία ενός διαρρήκτη προτού αυτός παραβιάσει την είσοδο είτε
μετά, καθώς κινείται στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού, αλλά
την... παρακάνουν αν δεν έχουν τοποθετηθεί σε σωστές θέσεις, δί-
νοντας συναγερμούς ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίν-
δυνος. Με άλλα λόγια, ένας ψευδοσυναγερμός δεν έχει να κάνει με
τον τρόπο επικοινωνίας του αισθητήρα με τον πίνακα (ενσύρματα ή
ασύρματα), αλλά με την κακή θέση του αισθητήρα στον εποπτευό-
μενο χώρο. Γι’ αυτόν το λόγο, η μελέτη εγκατάστασης από τεχνικό
είναι απαραίτητη και στην περίπτωση των ασύρματων συναγερμών.
Η ίδια η εγκατάσταση θα είναι, φυσικά, απλούστερη και χωρίς
«σκαψίματα», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει προη-
γηθεί μελέτη του χώρου από έμπειρο εγκαταστάτη.
Και με τους ασύρματους συναγερμούς τι γίνεται;