Page 6 - Computer Για Όλους τ. 352

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
Αγαπητοί φίλοι,
Με μεγάλη χαρά, είδα πως
προσφέρετε πλέον το αγαπη-
μένο μας περιοδικό δωρεάν.
Πρέπει να σας πω ότι παρα-
κολουθώ το «Computer Για
Όλους», από το πρώτο τεύχος
ανελλιπώς και η διακοπή της
έντυπης έκδοσής του μου δη-
μιούργησε, μπορώ να πω, συ-
ναισθήματα στέρησης. Οι προ-
σπάθειές μου να γίνω συνδρο-
μητής μέσω κάρτας δεν ευο-
δώθηκαν.
Πιστεύω και εύχομαι πως κά-
ποια στιγμή θα υπάρξουν οι
κατάλληλες συνθήκες, ώστε να
ξαναδούμε το περιοδικό μας
στα περίπτερα.
Μέχρι τότε, θα το απολαμβά-
νουμε on-line.
Με τις καλύτερες ευχές μου,
για όλους τους συντελεστές
του περιοδικού.
Πάνος Παχνέλης
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Πριν από μερικούς μήνες,
αγόρασα μέσω Internet μία
οθόνη TFT 21 ιντσών. Όταν
επιτέλους η οθόνη ήρθε στο
σπίτι μου και την εγκατέστησα,
διαπίστωσα ότι σχεδόν στο κέ-
ντρο της υπήρχε μία φωτεινή
γαλάζια κουκκίδα που ήταν
ορατή μόνο στα σκούρα χρώ-
ματα της οθόνης.
Αμέσως, προσπάθησα επα-
νειλημμένα να στείλω e-mail
στο κατάστημα από το οποίο
την αγόρασα, εκθέτοντας το
πρόβλημα που διαπίστωσα.
Μη λαμβάνοντας καμία απά-
ντηση, τους πήρα τηλέφωνο.
Έπειτα από αρκετή αναμονή,
τελικά με παρέπεμψαν στον
υπεύθυνο του τμήματος.
Αφού λοιπόν του εξέθεσα το
πρόβλημά μου, σε πρώτη φά-
ση και κατόπιν επικοινωνίας
του με τον προμηθευτή του συ-
γκεκριμένου προϊόντος, μου
δήλωσε ότι ο προμηθευτής θε-
ωρεί μέχρι και 4 καμένα pixels
φυσιολογικά και επομένως δεν
θεωρεί το προϊόν ελαττωματι-
κό.
Στη συνέχεια, μίλησα με τον
υπεύθυνο του καταστήματος, ο
οποίος μου ανέφερε ότι δεν
μπορεί να κάνει κάτι, αφού το
προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.
Θέτω λοιπόν το ερώτημα,
όπως το έθεσα και στον ίδιο:
Αν κάποιος καταναλωτής
έμπαινε στο κατάστημα και δο-
κίμαζε την εν λόγω οθόνη, θα
την αγόραζε;
Σε τι διαφέρει λοιπόν αυτή η
περίπτωση από τη δική μου
αγορά μέσω Internet;
Τελειώνοντας, θα ήθελα να
αναφέρω ότι λυπάμαι πολύ για
αυτή την αντιμετώπιση από μία
μεγάλη εταιρεία που θέλει να
θεωρείται αξιόπιστη, γιατί με
αυτό τον τρόπο απαξιώνει τους
πελάτες της, ένας από τους
οποίους υπήρξα –δυστυχώς–
και εγώ.
Με εκτίμηση,
Νίκος Αναγνωστάκης
Δυστυχώς, οι οθόνες TFT
υποφέρουν συχνά από καμένα
pixels και κάθε κατασκευαστής
έχει θεσπίσει τους δικούς του
κανόνες εγγύησης.
Ορισμένες εταιρείες εγγυώ-
νται ότι τα προϊόντα τους είναι
απαλλαγμένα από οποιοδήπο-
τε τέτοιο ελάττωμα, ενώ άλλες
εταιρείες έχουν θεσπίσει κά-
ποιο ανώτατο επιτρεπτό όριο
ελαττωματικών (καμένων)
pixels. Η κατάσταση αυτή ισχύ-
ει τόσο για οθόνες TFT όσο για
φορητούς υπολογιστές.
Θα πρέπει εδώ να σημειώ-
σουμε ότι ορισμένες εταιρείες
«
επιτρέπουν» ορισμένα καμένα
pixels (όπως στην περίπτωσή
σας) μόνο όταν βρίσκονται σε
συγκεκριμένες αποστάσεις με-
ταξύ τους.
Έτσι, μία οθόνη με δύο καμέ-
να pixels σε πολύ κοντινή από-
σταση μπορεί να επιστραφεί
στην εταιρεία στα πλαίσια της
εγγύησης, ενώ μία άλλη οθόνη
με δύο καμένα pixels σε μακρι-
νή απόσταση μεταξύ τους (της
ίδιας εταιρείας) θεωρείται από
τον κατασκευαστή ότι πληροί
τους όρους της εγγύησης.
Στην περίπτωσή σας, θα
έπρεπε κανονικά το κατάστημα
να σας ενημερώσει για την πο-
λιτική που ακολουθούν οι κατα-
σκευαστές και να σας δώσει τη
δυνατότητα να επιλέξετε εάν
θέλετε μία εταιρεία με εγγύηση
100%
λειτουργικών pixels, το
προϊόν της οποίας πιθανόν να
κόστιζε περισσότερο από αυτό
που τελικά αγοράσατε.
Πάντως, θα πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι δεν συνηθίζεται να
δοκιμάζονται οι οθόνες TFT
πριν την αγορά τους, αφού
στην περίπτωση αυτή στο κα-
τάστημα θα μείνουν όλες οι
οθόνες που δεν καλύπτονται
από την εγγύηση και οι οποίες
δεν θα μπορούν ούτε να διατε-
θούν προς αγορά αλλά ούτε
και να επιστραφούν στον κατα-
σκευαστή.
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
6
H στήλη της αλληλογραφίας αποτελεί το βήμα επικοινωνίας του περιοδικού με τους
αναγνώστες του. Oι επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στη γνωστή διεύθυνση, με
την ένδειξη «Computer Για Όλους, Στήλη Aλληλογραφίας» ή με e-mail στη διεύθυνση
Αλληλογραφία
Ένα δύο καμένα pixels είναι συνηθισμένα σε μία οθόνη με
εκατομμύρια. Άλλες εταιρείες τα αποδέχονται και άλλες υπόσχονται
100%
λειτουργικά pixels.