Page 18 - Freeware τ. 3

18
A
ν αρχίσουμε να αναλύου-
με τη μεθοδολογία λή-
ψης μίας φωτογραφίας,
θα διαπιστώσουμε ένα πρό-
βλημα, το οποίο έρχεται στο
προσκήνιο πολύ σύντομα.
Ολες οι φωτογραφικές μηχα-
νές που κυκλοφορούν σήμερα
και, βέβαια, μιλάμε για ψηφια-
κές μηχανές– ακολουθούν μία
συγκεκριμένη διαδικασία, η
οποία ξεκινά όταν πιέζουμε το
πλήκτρο λήψης: Νετάρισμα,
φωτομέτρηση, ρύθμιση ευαι-
σθησίας, διαφράγματος και τα-
χύτητας κλείστρου, λήψη. Το
πρώτο βήμα, το νετάρισμα, εί-
ναι γνωστό και ως focus, δηλα-
δή, η ρύθμιση του φακού ώστε
το θέμα να είναι εστιασμένο
σωστά. Το δεύτερο βήμα, η
φωτομέτρηση, αφορά στη μέ-
τρηση της φωτεινότητας, παίρ-
νοντας το μέσο όρο είτε ολό-
κληρου του καρέ είτε κάποιου
μέρους του, ανάλογα με τις
ρυθμίσεις και μέσω αυτής της
μέτρησης υπολογίζονται οι
απαραίτητες παράμετροι σε
ευαισθησία (ISO), άνοιγμα δια-
φράγματος και ταχύτητας κλεί-
στρου, πάλι με βάση τις ρυθμί-
σεις που έχουμε κάνει ή το
πρόγραμμα που έχουμε επιλέ-
ξει στη μηχανή –για παράδειγ-
μα, τοπίο, πορτραίτο, κινούμε-
νη εικόνα ή νυχτερινή λήψη–
και μέσω αλγορίθμων τους
οποίους έχει υλοποιήσει ο κα-
τασκευαστής. Εδώ ακριβώς
υπάρχει και το πρόβλημα.
Αν δεν το έχετε εντοπίσει
ακόμη, το πρόβλημα βρίσκεται
στη φωτομέτρηση.
Οι προγραμματιστές που
σχεδιάζουν το εσωτερικό soft-
ware μίας μηχανής, κάνουν κά-
ποιες παραδοχές.
Μία από αυτές –η οποία
εφαρμόζεται σε όλες ανεξαι-
ρέτως τις μηχανές– είναι πως
τα τμήματα στο καρέ που θέ-
λουμε να φωτογραφίσουμε,
έχουν φωτεινότητα η οποία
δεν έχει μεγάλη διαφορά από
το μέσο όρο τον οποίο υπολο-
γίζει ο αλγόριθμος φωτομέ-
τρησης. Τι γίνεται, όμως, στην
περίπτωση που θέλουμε να
φωτογραφήσουμε κάτι, το
οποίο παρουσιάζει μεγάλες
αποκλίσεις σε φωτεινότητα; Σε
αυτή την περίπτωση, ανάλογα
με τις ρυθμίσεις και την κατα-
νομή φωτεινών και σκοτεινών
περιοχών στο καρέ, θα πάρου-
με μία φωτογραφία στην οποία
θα υπάρχουν κάποιες περιο-
χές είτε υπερβολικά σκοτεινές
είτε υπερβολικά φωτεινές. Αν
δεν μπορείτε να φανταστείτε
μία τέτοια περίπτωση, σας
έχουμε ένα πολύ απλό παρά-
δειγμα: Είστε μέσα σε ένα δω-
μάτιο και θέλετε να φωτογρα-
φίσετε ένα μέρος του, αλλά
ταυτόχρονα και το εκπληκτικό
ηλιοβασίλεμα που φαίνεται
από ένα παράθυρο. Ενα άλλο
παράδειγμα θα μπορούσε να
είναι το εσωτερικό του παρα-
δοσιακού νησιώτικου ξενώνα
στον οποίο κάνετε διακοπές,
αλλά ταυτόχρονα και το απέ-
ραντο γαλάζιο της θάλασσας
που φαίνεται από το ανοικτό
μπαλκονάκι.
Σύντομα θα διαπιστώσετε
πως αυτή η λήψη είναι αδύνα-
τη. Αν η μηχανή «εστιάσει» στη
θάλασσα (για παράδειγμα), τό-
τε το εσωτερικό του δωματίου
θα βγει σκοτεινό. Αντίθετα, αν
η φωτομέτρηση γίνει στο εσω-
τερικό του δωματίου, τότε όλη
η περιοχή της μπαλκονόπορ-
τας θα βγει υπερφωτισμένη
κοινώς, άσπρη– ενώ σε αυτή
την περίπτωση θα έχουμε και
«
ξεχείλισμα» φωτεινότητας στο
περιθώριο της πόρτας.
Αν αναρωτιέστε γιατί γίνεται
αυτό, από τη στιγμή που μπο-
ρούμε να δούμε τη σκηνή με
τα μάτια μας χωρίς πρόβλημα,
αυτό οφείλεται σε τρεις παρά-
γοντες. Ο πρώτος είναι το με-
γάλο εύρος ευαισθησίας του
ανθρώπινου ματιού.
Ο δεύτερος, η ταχύτητα
προσαρμογής της ίριδας του
ματιού μας σε διαφορετικές
συνθήκες φωτισμού. Ο τρίτος
και κυριότερος, η τεράστια…
υπολογιστική ισχύς του εγκε-
φάλου μας, ο οποίος συνθέτει
τις εικόνες με πολύ πιο πολύ-
πλοκο τρόπο απ’ όσο θα μπο-
FREEWARE MAGAZINE
Φωτογραφίες για βραβείο
Με τα προγράμματα που θα βρείτε στη συγκεκριμένη συλλογή,
μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες
δυναμικού εύρους. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία ψηφιακή μηχανή
και αρκετές φωτογραφίες του ίδιου θέματος, με διαφορετικές
ρυθμίσεις κάθε φορά.
ΣΥΛΛΟΓΗ HDR
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ
HDR
ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Εντυπωσιακή, έτσι δεν είναι; Μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, αλλά
στην ουσία η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει υποστεί καμία
επεξεργασία. Πρόκειται για ένα «σάντουιτς» λήψεων με διαφορετικές
ρυθμίσεις ταχύτητας/διαφράγματος. Αυτό που προκύπτει, είναι μία
φωτογραφία υψηλού δυναμικού εύρους ή HDR.