Page 14 - Freeware τ. 8

14
E
χοντας πίσω τους αρκετά
μεγάλη ιστορία, τα e-
books, ή ψηφιακά βιβλία,
συνυπάρχουν σήμερα με τα
έντυπα, κερδίζοντας συνεχώς
έδαφος, καθώς τα πλεονεκτή-
ματά τους πείθουν όλο και πε-
ρισσότερους να απαρνηθούν
εν μέρει προς το παρόν– τον
παραδοσιακό τρόπο ανάγνω-
σης. Σε αυτό συμβάλλει η
ύπαρξη πλέον πληθώρας τίτ-
λων όχι μόνο ξενόγλωσσων
αλλά και ελληνικών, με κόστος
σημαντικά μικρότερο από εκεί-
νο των αντίστοιχων έντυπων
εκδόσεων. Παράλληλα, η από-
κτησή τους και η διαχείρισή
τους είναι πολύ ευκολότερες.
Στη διάδοση των e-books συμ-
βάλλει η ύπαρξη καλών και οι-
κονομικών e-readers, εξειδι-
κευμένων δηλαδή συσκευών
ανάγνωσης, καθώς και τα-
μπλετών, παρότι τα e-books
διαβάζονται και σε προσωπι-
κούς υπολογιστές, ακόμη και
σε κινητά τηλέφωνα.
Φυσικά, εκτός από βιβλία,
ηλεκτρονικά διανέμονται στις
μέρες μας και πολλά περιοδι-
κά, οπότε μιλάμε κατ’ αντιστοι-
χία για e-magazines.
ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ως άυλα προϊόντα που διακι-
νούνται στο Διαδίκτυο, τα e-
books έπρεπε να προστατευ-
τούν από παράνομη αντιγρα-
φή, κάτι πολύ βασικό προκει-
μένου να ευδοκιμήσει η σχετι-
κή αγορά, αλλά και για να δια-
τηρήσει το πλεονέκτημα των
χαμηλών τιμών της. Έτσι, τα e-
books τα οποία διατίθενται από
εκδοτικούς οίκους –κυκλοφο-
ρώντας συχνά παράλληλα με
αντίστοιχες έντυπες εκδόσεις–
προστατεύονται από τεχνολο-
γίες διαχείρισης πνευματικών
δικαιωμάτων (Digital Rights
Management – DRM). Οι τε-
χνολογίες αυτές διασφαλίζουν
ότι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο δια-
βάζεται στον υπολογιστή ή στη
φορητή συσκευή του χρήστη ο
οποίος το αγόρασε. Στην πρά-
ξη δεν δυσκολεύουν τον αγο-
ραστή του βιβλίου, τόσο κατά
την αγορά όσο και κατά τη με-
ταφορά του e-book σε κάποια
δική του φορητή συσκευή.
Στη χώρα μας, αρκετοί εκ-
δοτικοί οίκοι χρησιμοποιούν τη
λύση DRM της Adobe, η οποία
στην πλευρά του εκδοτικού οί-
κου βασίζεται στο λογισμικό
Adobe Content Server 4 και
στην πλευρά του αναγνώστη
του βιβλίου στην εφαρμογή
Adobe Digital Editions.
ΠΡΟΤΥΠΑ
Λόγω ιστορικής εξέλιξης,
ανταγωνισμού μεταξύ των κα-
τασκευαστών, αλλά και εξαι-
τίας της ανάγκης προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων,
έχει δημιουργηθεί μία παν-
σπερμία από είδη αρχείων για
e-books. Με την ευρεία έννοια,
κάθε αρχείο που αποθηκεύει
έγγραφα είναι αρχείο για e-
books. Αυτό ισχύει ακόμη και
για το αρχείο απλού κειμένου,
στο οποίο αποθηκεύτηκαν χι-
λιάδες κλασικά βιβλία του
πρωτοπόρου Project Guten-
berg (http://www.gutenberg.
org/). Βιβλία απαντώνται και σε
μορφή Html σελίδων, αρχείων
Microsoft Compiled Html Help
(
chm) κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, τα
κυρίαρχα formats στο χώρο
των e-books υποστηρίζουν
κλειδωμένα με DRM βιβλία και
διαβάζονται από καθιερωμένες
στο χώρο συσκευές ανάγνω-
σης, καθώς και αντίστοιχα
προγράμματα για υπολογι-
στές, tablets και κινητά. H
Adobe είναι παρούσα στο χώ-
ρο με το εξαιρετικά διαδεδο-
μένο format αρχείων PDF. Αυ-
FREEWARE MAGAZINE
Όλα όσα θέλετε να μάθετε
για τα ηλεκτρονικά βιβλία
Ύστερα από χρόνια εξελικτικών βημάτων, η χρήση των e-books διαδίδεται
και στο ευρύτερο κοινό της χώρας μας. Η ύπαρξη πλέον πληθώρας
ελληνικών βιβλίων και περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, το χαμηλό κόστος
και οι ευκολίες διαχείρισης και ανάγνωσης αποτελούν ισχυρά κίνητρα για να
μπει κάποιος στο σύγχρονο κόσμο της ανάγνωσης.
E -BOOKS
Εδώ βλέπουμε ένα e-book
το οποίο έχει αποθηκευτεί
σε αρχείο PDF. Αυτός ο
τύπος αρχείου είναι
ενδεδειγμένος όταν
υπάρχουν, όπως εδώ,
εικόνες και διάφορα άλλα
εικαστικά στοιχεία με
συγκεκριμένη διάταξη.