Page 15 - Freeware τ. 8

15
τό δημιουργήθηκε αρχικά ως
αρχείο αποθήκευσης εκτυπώ-
σιμων εγγράφων, προέρχεται
από τη γλώσσα περιγραφής
σελίδων Postscript και υποστη-
ρίζει χαρακτηριστικά, όπως συ-
μπίεση, password και, το ση-
μαντικό στο χώρο των e-
books, DRM. Πολλά προγράμ-
ματα μπορούν να αποθηκεύ-
σουν σε PDF, ενώ η ανάγνωσή
τους μπορεί να γίνει σε όλες τις
πλατφόρμες. Το PDF παρου-
σιάζει τη σελίδα όπως θα ήταν
στην έντυπη μορφή της, με τη
μορφοποίηση και τις εικόνες.
Αυτό όμως δυσχεραίνει την
ανάγνωση σε μικρές οθόνες,
όπως αυτές των Smartphones.
Το συγκεκριμένο μειονέκτη-
μα δεν υπάρχει στο επίσης
εξαιρετικά διαδεδομένο format
ePub, το οποίο είναι κατάλλη-
λο για βιβλία με κείμενο, αλλά
όχι φωτογραφίες και περίπλο-
κες μορφοποιήσεις. Είναι ανοι-
κτό πρότυπο βασισμένο στη
γλώσσα XML, που δημιουργή-
θηκε από τον οργανισμό
International Digital Publishing
Forum (IDPF). Ένα αρχείο αυ-
τού του τύπου είναι στην πραγ-
ματικότητα ένα αρχείο zip με
αλλαγμένη προέκταση, το
οποίο περιέχει άλλα αρχεία.
Όλοι σχεδόν οι e-readers (τό-
σο οι συσκευές όσο και προ-
γράμματα), μπορούν να διαβά-
σουν ePub. To εξειδικευμένο
και κυρίαρχο στο χώρο του
πρόγραμμα διαχείρισης και
ανάγνωσης ηλεκτρονικών βι-
βλίων Adobe Digital Editions,
χρησιμοποιεί το .epub format
για e-books με DRM του οποί-
ου η προσθήκη και η διαχείρι-
ση γίνονται από ιδιόκτητη τε-
χνολογία της Adobe. Η Micro-
soft έχει το δικό της format, το
Lit. Προστατευμένα με DRM
αρχεία αυτού του τύπου διαβά-
ζονται μόνο από τον Microsoft
Reader, ενώ μη προστατευμέ-
να αρχεία διαβάζονται και από
προγράμματα τρίτων κατα-
σκευαστών.
Άλλο γνωστό format είναι το
Mobipocket, το οποίο διαβάζε-
ται από τον αντίστοιχο reader
και σε αυτό βασίζεται το format
αρχείων azw του πολύ διαδε-
δομένου αναγνώστη (υπάρχει
τόσο ως συσκευή όσο και ως
πρόγραμμα) Amazon Kindle. Η
Amazon, η οποία πρωταγωνι-
στεί διεθνώς στο χώρο του
ηλεκτρονικού βιβλίου, παρου-
σίασε, με την ευκαιρία της τα-
μπλέτας Kindle Fire, και το
format kf8.
Ειδική αναφορά αξίζει και
στο format DjVu, το οποίο χρη-
σιμοποιείται κατά κόρον από
την ακαδημαϊκή κοινότητα για
την αποθήκευση επιστημονι-
κών εργασιών.
Το DjVu επιτρέπει την απο-
θήκευση σκαναρισμένων σελί-
δων με πολύ αποδοτικό τρόπο.
Τέλος, υπάρχουν τα αρχεία
αποθήκευσης κόμιξ, τα οποία
περιέχουν συμπιεσμένες σελί-
δες με τη μορφή εικόνων και
θα τα συναντήσουμε με τα
ονόματα .cbr, .cbz, .cb7, .cbt
και .cba.
ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
Τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν
έχουν φυσικό όγκο και βάρος
και συνεπώς ολόκληρη η βι-
βλιοθήκη σας μπορεί να βρί-
σκεται στο δίσκο σας. Αντίστοι-
χα, η απόκτηση των ψηφιακών
βιβλίων είναι εύκολη και γρή-
γορη μέσω Διαδικτύου, ακόμη
και απευθείας μέσω ενός e-
reader. Εύκολη επίσης είναι η
διαχείριση, ενώ μπορείτε να
διαβάζετε το βιβλίο που αγο-
ράσατε είτε στον υπολογιστή
σας είτε σε κάποια φορητή συ-
σκευή. Στα πλεονεκτήματα θα
πρέπει να προστεθούν οι επι-
λογές αναζήτησης κειμένου
και η δυνατότητα εισαγωγής
επισημάνσεων ή σημειώσεων,
οι οποίες μπορούν να αναιρε-
θούν, σε αντίθεση με τα πραγ-
ματικά βιβλία.
Οι τιμές των e-books είναι
αισθητά χαμηλότερες από αυ-
τές των έντυπων βιβλίων. Επί-
σης, για έναν νέο και άγνωστο
συγγραφέα είναι πολύ πιο εύ-
κολο να εκδώσει το βιβλίο του
σε μορφή e-book, απευθυνό-
μενος σε έναν ελληνικό εκδοτι-
κό οίκο που δραστηριοποιείται
στο χώρο. Σε εποχές περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης,
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η
χρήση των e-books είναι και
πολύ πιο φιλική στο περιβάλ-
λον. Η παραγωγή ενός e-book
απαιτεί τρεις φορές λιγότερα
υλικά και 78 φορές λιγότερο
νερό από εκείνη ενός έντυπου
βιβλίου. Τέλος, δεν πρέπει να
παραγνωρίζουμε ότι εκτός
από τα βιβλία που αγοράζουμε
σε μορφή e-book, κυκλοφο-
ρούν στο Διαδίκτυο και πάρα
πολλά δωρεάν.
Βέβαια, το e-book δεν έχει
τη φυσική αίσθηση του τυπω-
μένου χαρτιού.
Δεν μπορεί κάποιος να ξε-
φυλλίσει τις σελίδες του (πα-
ρότι υπάρχουν προγράμματα
που κάνουν ακριβώς αυτό στην
οθόνη). Ακόμη, η τυπωμένη
σελίδα παραμένει πιο ευανά-
γνωστη ακόμη και σε σχέση με
την οθόνη των e-readers με τε-
χνολογία Ε Ink, ενώ δεν μπορεί
κάποιος να χαρίσει ένα e-book
που αγόρασε και διάβασε, λό-
γω περιορισμών που επιβάλλει
η τεχνολογία διαχείρισης πνευ-
ματικών δικαιωμάτων.
Γενικά, αν το καλοσκεφτεί
κάποιος, ο μόνος ουσιαστικός
παράγοντας που φρενάρει
ακόμη τη διάδοση των e-
books, είναι η βαθιά ριζωμένη
σχέση των ανθρώπων με το τυ-
πωμένο χαρτί.
Αυτό όμως δεν είναι πλέον
αρκετό για να αποτρέψει από
τη χρήση των e-books άτομα
τα οποία ούτως ή άλλως περ-
νούν ώρες καθημερινά μπρο-
στά στις οθόνες του υπολογι-
στή, του Smartphone ή της τα-
μπλέτας τους.
Τα αρχεία ePub είναι
κατάλληλα για e-books
όπως αυτό εδώ, το οποίο
αποτελείται από κείμενο
και χωρίς πολύπλοκες
μορφοποιήσεις, κάτι που
ισχύει κατά κόρον στα
μυθιστορήματα και γενικά
στα λογοτεχνικά βιβλία.
E-BOOKS